Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос тыгухэм арылъэу тызэрэзекІон фаер

Арышъ, Тхьэм гукІэгъу къызэрэтфишІыгъэм пае, инэу сышъолъэІу: Тхьэм ыгу зэІурэ къурмэныпхъэ псаоу, къурмэныпхъэ лъапІэм фэдэу зешъут. Ары гурэ псэрэкІэ Тхьэр зэрэжъугъэлъэпІэн фаер. 2Мы лъэхъанэм ихабзэ­хэмэ шъукъыращэкІэу шъущымыт. Ау Тхьэм шъугухэм арылъхэр зэрерэхъокІых, шэнышІу шъуиІэным пае. Арэущтэу шъушІымэ, Тхьэр зыфаер къыжъугурыІощт,

11:34-35 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:13; Аюбэ икъэ­бар зэрыт тхылъым (Иов) 41:11.

дэгъур зыфэдэри, Тхьэм ыгу зэІурэри, щыкІагъэ зимыІэ икъугъэр зыфэдэри къыжъугурыІощт.

3Тхьэм ынэшІу сэ къызэрэсщифагъэм пае, шъуащыщэу хэти есэІо: узышІомышІыжь ыкІи зымыгъэин, шІошъ­хъуныгъэу Тхьэм о къыпфигъэшъошагъэм ишапхъэ тетэуи гурыІоныгъэкІэ зэплъыжь. 4Сыда пІомэ тпкъы щыщхэр бэ, ау ахэмэ зэкІэмэ Іофхэу ашІэхэрэр зэп. 5Джащ фэдэу тэри бэ тэхъу пэтми, Христос тыгухэм зэрарылъым пае, зы зыпкъы закъо тэхъу, хэт пэпчъи адрэхэм ащыщ. 6Тхьэм ынэшІу хэти къызэрэщифагъэм елъытыгъэу лъэкІыныгъэ зэфэшъхьафхэр тиІэх. Тхьэм игущыІэхэр зыгорэм ыгу къырилъхьэхэу, ахэр къыІонхэу лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым шІошъхъуны­гъэу иІэм тетэу Тхьэм игущыІэхэр къерэІох. 7ЦІыф­хэм ишІуагъэ аригъэкІынэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым ахэмэ ишІуагъэ арерэгъэкІ. ЦІыфхэм Іофхэр аригъэшІэнхэу Тхьэм зыгорэм лъэкІы­ныгъэ къыритыгъэмэ, а цІыфым Іофхэр арерэгъашІэх. 8ЦІыфхэр ыгъэгушхонхэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, ерэгъэгушхох. ИІэр цІыфхэм адигощы­нэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, игуапэу адерэгощ. Тхьэмэтэнэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къы­ритыгъэмэ, егугъоу орэтхьамат. ЦІыфхэм гукІэгъу афи­шІынэу Тхьэм зыгорэм лъэкІыныгъэ къыритыгъэмэ, гу­шІуагъокІэ гукІэгъу аферэшІ.

ШІулъэгъуныгъэр

9ШъуишІулъэгъуныгъэ шъыпкъэу орэхъу. Бзэджагъэм зыщышъудзый, дэгъугъэм ыуж шъуит. 103экъошхэм фэ­дэу шІу шъузэрэлъэгъу; шъушъхьэ зэрэшъулъытэрэм нахьи, адрэхэр нахь шъулъытэх. 11Гуетыныгъэшхо зижъу­гъэІэ зэпыт, Зиусхьаным шъуфэлэжьэным гурэ псэрэкІэ зешъут. 12Іофхэу шъузщыгугъыхэу, шъузпаплъэхэрэм шъуакІэгушІу. Гузэжъогъу шъухафэмэ, теубытэныгъэ зижъугъаІ. Тхьэм шъуелъэІу зэпыт. 13Тхьэм ицІыф лъа­пІэхэм щыкІагъэ яІэмэ, шъуадэІэпыІ. ХьакІэр жъугъэ­лъэпІэными шъупылъ.

14Къин шъозыгъэщэчхэрэм Тхьэм ынэшІу къащифэнэу шъуелъэІу. Ары, сэІо, ахэмэ шъуямыбгэу, Тхьэм ынэшІу къащифэнэу шъуелъэІу. 15ГушІохэрэм шъуа­дэгушІу, гъыхэрэми шъуадэгъ. 16ШъуигупшысакІэ зы орэ-

хъу. Зышъумыгъэпаг, цІыф цІыкІухэми ныбджэгъуныгъэ адэшъушІ. ШъузышІомышІыжь.

17Зыгорэм ибзэджагъэ бзэджагъэкІэ шъупэмыгъо­кІыжь. ЦІыф пстэуми шІоу алъытэрэр зэрэшъушІэным ыуж шъуит. 18Амал иІэмэ, шъулъэкІыщтым фэдизкІэ цІыф пстэуми шъузэрагурыІоным ыуж шъуит. 19Си­лъапІэхэр, зыгорэм бзэджагъэ къышъуихмэ, бзэджагъэ ешъумыхыжь, ау Тхьэм цІыфым ибзэджагъэ рерэгъэ­пщыныжь, сыда пІомэ Зиусхьаным къызэриІорэр игу­щыІэ тхыгъэхэм арыт:* «ЦІыфхэм ябзэджагъэ язы­гъэпщыныжьыщтыр сэры, яфэшъуашэ язгъэгъоты­жьыщт». 20Арэущтэу «Уипый мэлакІэ лІэмэ, гъашхэ, псыфалІэ лІэмэ, егъашъу; сыда пІомэ арэущтэу зы­пшІырэм, шІомыкІ плъыгъэхэр ышъхьэ теплъхьащтых».* 21Бзэджагъэр зыптемыгъакІоу, шІушІэнымкІэ бзэджагъэм текІу.