Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ КОРИНФ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехынымрэ Тхьэм ищытхъу шІыгъэнымрэ

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостол* сыхъунэу къысэджагъ. Тэ тшы Сосфен* сигъусэу мы тхы­лъыр сэтхы.

2Зыфэстхыхэрэр шъо цІыфхэу Коринф къалэм ичылыс зэІукІэ щыщхэр ары. Тхьэм Христос Исус шъугухэм арылъынэу шъуигъэнэфагъ, тыдэкІи ти Зиусхьанэу Исус Христос елъэІурэ цІыф пстэуми шъурягъусэу, ежьым ицІыф лъапІэхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъ. Христос ахэми тэри ти Зиусхьан.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

4Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ Тхьэм ынэшІу къызэрэшъущифагъэм пае, Тхьэм ищытхъу сэшІы зэпыт. 5Сыда пІомэ Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ лъэны-

1:1 апостол – нэмыкІ цІыф горэм ыцІэкІэ гущыІэнэуи Іоф ышІэнэуи фитыныгъэ зиІэр ары.

1:1 Сосфен – Лука итхылъэу Апостол. 18:17 зигугъу ышІыгъэ лІыр арыщтын.

къо пстэумкІи Тхьэм ынэшІу къышъущифагъ. Лъэны­къо пстэумкІи зэхэшъушІыкІынэуи, шъукъэгущыІэнэуи лъэкІыныгъэ къышъуитыгъ, 6сыда пІомэ тэ шыхьатны­гъэу Христос фэтшІыгъэм шъугухэм лъапсэ афишІыгъ. 7Арэущтэу зэрэщытым пае, ти Зиусхьанэу Исус Хри­стос къызылъэгъожьыщт мафэм шъупаплъэзэ, тынхэу Тхьэм ибынхэм аритхэрэм ащыщэу шъуимыІэу зи щыІэп. 8Ти Зиусхьанэу Исус Христос къызылъэгъожьыщт мафэм ыдэжь зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, кІэухым нэсы гъогу занкІэм пытэу шъутыригъэтыщт. 9Тхьэр шъыпкъэ. Ежьыр ары Ыкъоу Исус Христосэу ти Зиусхьан гъусэу шъуфыщытынэу къышъоджагъэр.

Чылыс зэІукІэм щыщхэр зэрэзэгурымыІуагъэхэр

10Сшыхэр, шъо пстэури шъузэгурыІонэуи, куп-купэу шъузэрэмыгъэхъоу зыгу зыпсэу шъущытынэуи ти Зиус­хьанэу Исус Христос ыцІэкІэ сышъолъэІу. 11Сшыхэр, шъузэрэзэгурымыІорэр бзылъфыгъэу Хлой иунагъо щыщ­хэм сагъэшІагъэ. 12Сэ зыфасІорэр мыры: Шъуащыщэу зыгорэм еІо: «Сэ Паул икуп сыщыщ», нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Аполлос* икуп сыщыщ», етІанэ нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Кифэ* икуп сыщыщ», етІанэ нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Христос икуп сыщыщ».

13Христос гощыгъэу хъугъа? Паул ара шъощ пае къа­щым тыраГулІагъэр? Хьаури, сэ, Паул, сцІэкІэ шъуаумэ­хъыгъа? 14Криспрэ* Гайрэ* анэмыкІэу шъуащыщэу зи зэрэсымыумэхъыгъэмкІэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. І5Арэу­щтэу сэ сцІэкІэ шъуаумэхъыгъэу зыми къыІон ылъэ­кІыщтэп. 16Шъыпкъэ, Стефан* иунагъо щыщхэри сыумэ­хъыгъэх. Ащ нэмыкІэу, зыгорэ сыумэхъыгъэмэ сшІэрэп.

1:12 Аполлос – христиан тхьаматэу къэбарышІур Коринф къалэм щызыгъэІугъэр ары. Еплъ Апостол. 18:24-19:1.

1:12 Кифэ- КифэкІэ заджэхэрэ Петрэу Исус игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум ащыщыгъэр ары.

1:14 Крисп – христиан хъугъэ джуртэу Коринф къалэм дэсыгъэр ары. Еплъ Апостол. 18:8.

1:14 Гай – Паул Коринф къалэм зыщэІэм, ибысымэу щытыгъэр арын фае. Еплъ Рим. 16:23.

1:16 Стефан – еплъ 1 Кор. 16:15-16.

17Сыда пІомэ Христос сыкъызфигъэкГуагъэр цІыфхэр сы­умэхъынхэу арэп, къэбарышІур язгъэІунэу ары нахь – ау цІыфхэм зэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэр зыхэлъ гущыІэхэм­кІэ арэп. Арэущтэу щымытмэ, Христос къащым зэрэ­кІэрылІыхьагъэм икъэбар лъэкІыныгъэу хэлъыр кІоды­жьыщтыгъ.

Христос ары Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшхори илъэкІыныгъэшхори

18Сыда пІомэ кІодыпІэм игъогу тетхэмкІэ къащым икъэбар делагъэу щыт, ау тэ мыкІодхэу Тхьэм къыгъэ­нэжьхэрэмкІэ Тхьэм илъэкІыныгъэшхо къащым хэлъ. 19Сыда пІомэ Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт:*

«ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм язэхэшІыкІыныгъэу

зыфаІорэр згъэкІодыщт, Іушыныгъэ зиІэхэми яІушыныгъэу зыфаІорэр сымыдэу, лъэныкъокІэ езгъэзыщт».

20Арэущтэу зэрэщытым пае, цІыфэу зэхэшІыкІыныгъэ зиІэр тыдэ къэнагъа? Тэурат егъэджэкІо пащэр тыдэ къэ­нагъа? Мы лъэхъанэм щыщ цІыфэу гущыІэхэмкІэ нэкъо­къоным фэІазэр тыдэ къэнагъа? Тхьэм мы дунаем изэ­хэшІыкІыныгъэ делагъэу къыгъэлъэгъуагъэба? 21Сыда пІомэ Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшхокІэ зэриухыгъэм те­тэу, мы дунаем ицІыфхэм язэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэм­кІэ Тхьэр зыфэдэр ашІагъэп, ау тэ дгъэІурэ къэбары­шІоу ахэмэ делагъэу къашІошІырэмкІэ ХристоскІэ шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэу Тхьэм игъоу ылъытагъ. 22Джуртхэр нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэм афаех, урымхэри зэхэшІыкІыныгъэм лъэхъух. 23Ау тэ Христо­сэу къащым тыраІулІагъэм икъэбар тэгъэІу: джуртхэм­кІэ ар агу зэмыІун Іоф мэхъу, нэмыкІрэ лъэпкъхэмкІи делагъэу мэхъу. 24Ау тэ, Тхьэм ибынхэм ащыщ хъун­хэу къызэджагъэхэмкІэ, джуртми урымми, Христос ары Тхьэм илъэкІыныгъэшхори изэхэшІыкІыныгъэшхори. 25Сыда пІомэ Тхьэм иделагъэу зыфаІорэм цІыфхэм язэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэм нахьи нахь зэхэшІыкІы­ныгъэшхо иІ, Тхьэм икІочІэнчъагъэу зыфаІорэри цІыф­хэм ялъэкІыныгъэ нахьи нахь лъэш.

1:19 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхы­лъэу ытхыгъэм 29:14.

26Сшыхэу Тхьэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къы­зэджагъэхэр шъузэплъыжь. Мы дунаем ицІыфхэм зэхэ­шІыкІыныгъэ зиІэхэу алъытэхэрэри, тетыгъо зиІэхэри, унэгъо байхэм ащыщхэри бэу хъухэу къышъухэтхэп. 27Ау зэхэшІыкІыныгъэ зиІэ цІыфхэр ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаем ицІыфхэм делэхэу зыфаІорэ цІыфхэр Тхьэм къыхихыгъэх. ЛъэкІыныгъэ зиІэхэри ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаем лъэкІыныгъэ щызимыІэхэри Тхьэм къы­хихыгъэх. 28Мы дунаем ицІыфхэм тхьамыкІэхэу зыфа­Іорэ цІыфхэри, зэрамыпэсырэ цІыфхэри Тхьэм къыхи­хыгъэх. Арэущтэу пкІэ зимыІэхэу зыфаІорэ цІыфхэр ары Тхьэм къыхихыгъэхэр, пкІэ зиІэхэу зыфаІорэ цІыф­хэр ыгъэцІыкІунхэм пае. 29Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр ежьым ыпашъхьэ цІыф зи зыщыщымытхъужьыныр ары. 30Христос Исус шъугухэм арылъэу зыгъэхъугъэр Тхьэр ары. Христос Исус тэркІэ Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ зэхэ­шІыкІыныгъэшхоу хъугъэ. Ежьыри ары Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тэзыгъэлъытэрэр, тыгу­хэр зыгъэкъэбзэжьырэри, тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэри. 31Арышъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Зыгорэ зыгорэм щытхъумэ, Зиусхьаным щэрэтхъу».