Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар

Тхьэм ехьылІэгъэ шыхьатныгъэр шъозгъэІунэу шъуа­дэжь сыкъызэкІом, сшыхэр, гущыІэ дахэхэр къасІохэу, зэхэшІыкІыныгъэшхокІи сыжъудэгущыІэу арэп а къэба­рыр зэрэшъозгъэІугъэр. 2Шъуадэжь сызыщэІэм, Исус Христос икъэбар нэмыкІэу зи сымышІэнэу тесыубытагъ, зэкІэмэ апэу ежьыр къащым зэрэтыраІулІагъэр. 3КІуачІэ симыІэу, сыщынэу, сыгуи лъэшэу кІэзэзэу шъуадэжь сыщыІагъ. 4КъэсІуагъэхэмрэ къэбарэу згъэІугъэмрэ цІы­фым изэхэшІыкІыныгъэ зыхэлъхэу, пшІошъ зыгъэхъун гущыІэхэр ахэлъыгъэхэп, ау сигущыІэхэр къыгъэшъып-

1:31 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 9:24.

къэжьхэзэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэ ахэмэ ягъусагъ. 5Арэущтэу зыфэхъугъэр шъуишІошъхъуныгъэ цІыфым изэхэшІыкІыныгъэ темытэу, Тхьэм илъэкІыны­гъэ тетыныр ары.

Тхьэм изэхэшІыкІыныгъэшху

6Ау щытми, цІыфхэу Тхьэм иІофхэмкІэ зизэхэшІыкІ икъугъэхэм зэхэшІыкІыныгъэ зыхэлъ къэбар ятэгъэІу, ау мы лъэхъанэми, мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэу* кІодыжьыщтхэми язэхэшІыкІыныгъэ арэп. 7Ау зэхэ­шІыкІыныгъэу зикъэбар дгъэІурэр Тхьэм изэхэшІыкІы­ныгъэшхоу шъэфэу щытыр ары. Тхьэм а зэхэшІыкІыны­гъэшхор цІыфхэм аримыгъэшІагъэу щытыгъ, ау лъэхъа­нэхэм апэ Тхьэм зэригъэнэфагъэм тетэу, а зэхэшІыкІы­ныгъэшхом игъогукІэ тэ щытхъушхо тиІэ хъущт. 8Мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэм ащыщэу зыми а зэхэшІы­кІыныгъэшхор къышІагъэп. Ахэмэ ашІагъэмэ, щытхъу­шхо зиІэ Зиусхьаныр* къащым тыраІулІэщтыгъэп. 9Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«Іофхэу нэм ымылъэгъугъэхэри,

зы тхьакІумэм зэхимыхыгъэхэри,

цІыфым ыгу къэмыкІыгъэхэри,

а Іофхэр ары Тхьэм цІыфхэу ежьыр шІу зылъэгъухэрэм афигъэхьазырыгъэхэр». 10А Іофхэр Тхьэм ежьым Ыпсэ ЛъапІэкІэ тэ къытфи­гъэнэфагъэх; сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Іоф пстэу­ри егъэунэфы, Тхьэм иІофхэм якуупІэхэми анэсы. 11Сыда пІомэ цІыфым ыгу илъыр ежь ышъхьэ нэмыкІэу цІыф­хэм ащыщэу хэт ышІэна? Ащ фэдэ къабзэу Тхьэм ыгу илъыр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ нэмыкІэу зыми ышІэрэп. 12Ау Тхьэм тэ тыгухэм къарилъхьэгъэ псэр мы дунаем ыпсэ арэп, ежь Ыпсэ ЛъапІ ары, Тхьэм тынхэу къытитыгъэ­хэр къэтшІэнхэм пае. 13Арэущтэу цІыфхэу Тхьэм Ыпсэ

2:6 мы лъэхъанэм тетыгъо зиІэхэр – джынэ кІочІэ бзаджэхэу ежьхэм ядэІурэ цІыфхэмкІэ дунаем тетыгъо фызиІэхэр ары. Еплъ Ефес. 6:12; Кол. 1:16.

2:8 щытхъушхо зиІэ Зиусхьаныр – Христосэу Тхьэм ишэни илъэ­кІыныгъэшхуи къэзыгъэлъагъорэр ары.

2:9 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 64:4.

ЛъапІэ зыгу илъхэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ иІофхэр зэхя­дгъэшІыкІхэу, Тхьэм тынхэу къытитыгъэхэм татегущыІэ, ау тызэрыгущыІэхэрэр цІыфым изэхэшІыкІыныгъэ тигъэ­шІэгъэ гущыІэхэр арэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тигъэшІэгъэ гущыІэхэр ары нахь. 14Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу имылъ цІыфым Іофхэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэр ыдэхэрэп. Ахэр ежьымкІэ делагъэу щытых, ахэр зэхишІы­кІынхэуи ылъэкІыщтэп, сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ закъу ары цІыфхэм ахэр зэхязыгъэшІыкІышъущтыр. 15Ау цІыфэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъым Іоф пстэури зэ­хешІыкІы, ау зыми а цІыфыр зэхишІыкІын ылъэкІыщтэп.

16«Зиусхьаным ыгу илъыр хэта зышІагъэр зыгорэ ащ ригъэшІэнэу?»*

Ау Христос ыгу илъыр тэ тыгухэми арылъ.