Des1Des2Des3Des4Des5Des6

07

ЯБЛЭНЭРЭШЪХЬ

ЗэлІ-зэшъузыныр

Къысфэшъутхыгъэ Іофхэм яхьылІагъэу мыр къэсэІо: ЛІым шъуз къымыщэныр шІу.* 2Ау зинэ шІэным зыщи­ухъумэным пае, хэти шъуз ерэІ, хэтрэ шъузми ежьым илІ ерэІ. 3ЛІым шъузым фишІэн фаер ферэшІ, шъузыми лІым фишІэн фаер ферэшІ. 4Шъузым ежьым ыпкъ теты­гъо фыриІэп, тетыгъо фызиІэр илІ ары нахь. Ащ фэдэуи, лІым ыпкъ тетыгъо фыриІэп, тетыгъо фызиІэр ишъуз ары нахь. 5ТІури шъузэгурыІоу ыкІи уахътэу жъугъэнэ­фагъэмкІэ нэкІынымрэ тхьэлъэІунымрэ шъуапылъынэу мыхъумэ, зыщышъумыдзый. ЕтІанэ зышъумыщыІэшъумэ, шъузэкІолІэжь, шэйтаным шъудимыхьыхыным пае. 6Мыр унашъоу къышъуфэсшІырэп, арэущтэу шъушІэнэу фит шъусэшІы нахь. 7Сэщ фэдэу цІыфхэр зэкІэ щытынхэу сыфаещтыгъ. Ау Тхьэм хэти ежь илъэкІыныгъэ къыри­тыгъ, зым зы лъэкІыныгъэ, адрэми нэмыкІ лъэкІыныгъэ къыритыгъ.

8Къэзымыщагъэхэм, дэмыкІуагъэхэм, шъузабэхэм мыр ясэІо: Сэщ фэдэу къамыщэу къанэхэмэ шІу. 9Ау за­щыІэн амылъэкІымэ, къарэщ. ХъопсэныгъэмкІэ машІом фэдэу гур стыным нахьи, къащэныр нахьышІу.

10Къэзыщагъэхэмрэ дэкІуагъэхэмрэ мырэущтэу уна­шъо афэсэшІы. Унашъо афэзышІырэр сэрэп, Зиусхьаныр ары* нахь: Шъузыр илІ гокІыжьы хъущтэп. 11Ау шъузыр

7:1 лІым шъуз къымыщэныр шІу – гущыІэ-гущыІэу зэдзэкІыгъэу мы­рэущтэу мэхъу: лІыр бзылъфыгъэм бгъодэмыхьаныр шІу.

7:10 унашъо афэзышІырэр Зиусхьаныр ары – еплъ Марк 10:2—12.

илІ гокІыжьмэ, дэмыкІожьэу къэнэн фае, е илІ ешІужьын фае. Ащ фэдэу лІыми ишъуз ытІупщыжьы хъущтэп.

12Адрэ къанэрэ цІыфхэм сэ ясэІо, Зиусхьаныр арэп языІорэр: шъу шы горэм шІошъхъуныгъэ зимыІэ шъуз иІэмэ, шъузми ащ дэпсэунэу ыдэмэ, ар ытІупщыжьы хъущтэп. 13Ащ фэдэу шъуз горэм шІошъхъуныгъэ зимыІэ лІы иІэмэ, лІыми ащ дэпсэунэу ыдэмэ, шъузыр лІым гокІыжьы хъущтэп. 14Сыда пІомэ шІошъхъуныгъэ зи­мыІэ лІыр, ишъуз ихьатыркІэ, Тхьэм ий. Ащ фэдэуи, шІошъхъуныгъэ зимыІэ шъузыри, илІ ихьатыркІэ, Тхьэм ий. Армырмэ шъуибынхэр мыкъабзэхэу щытыщтгъэх, ау джы ахэри Тхьэм иех.

15Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэр ишъхьэгъусэ гокІыжьы­нэу фаемэ, горэкІыжь. Арэущтэу зыхъукІэ, шІошъхъуны­гъэ зиІэ шыр е шыпхъур ишъхьэгъусэ епхыгъэу щытэп. Сыда пІомэ гупсэфыныгъэкІэ тыпсэунэу Тхьэр къытэ­джагъ. 160 шъуз, сыдым уигъашІэра – уилІ мыкІодэу къэбгъэнэжьынкІи мэхъу. О лІы, сыдым уигъашІэра – уи­шъуз мыкІодэу къэбгъэнэжьынкІи мэхъу.

Хэти Тхьэм щыІакІэу къыфигъэнэфагъэм тетэу зекІон фае

17Хэти Тхьэм щыІакІэ ащ къызэрэфигъэнэфагъэм фэ­дэу, Зиусхьаныр ибынхэм ащыщ хъунэу къызеджэм зэ­рэщытыгъэм фэдэу, зекІон фае. Чылыс зэІукІэ пстэумкІи ары сиунашъор. 18Тхьэр цІыф горэм къызеджэм, сунэт ашІыгъэу* щытыгъэмэ, зэрэщытэу щэрэт. Тхьэр цІыф горэм къызеджэм, сунэт амышІыгъэу* щытыгъэмэ, ари зэрэщытэу щэрэт. 19Сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщы­мытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр Тхьэм иунашъохэр дгъэцэкІэнхэр ары. 20Тхьэр хэти къызеджэм зэрэщытыгъэм фэдэу щэрэт. 21Тхьэр о къызыоджэм, пщылІэу ущытыгъэмэ, ащ земыгъэгъэгумэкІ. Ау шъхьа­фит ухъун плъэкІымэ, игъор блэмыгъэкІ. 22Сыда пІомэ Зиусхьаныр къызеджэм, пщылІэу щытыгъэр шъхьафитэу хъугъэ, Зиусхьаныр ащ ыгу илъ зэрэхъугъэм пае. Ащ фэдэуи Зиусхьаныр къызеджэм, шъхьафитэу щыты­гъэр Христос фэлажьэхэрэм ащыщ хъугъэ. 23Тхьэм пкІэ

7:18 сунэт ашІыгъэр – джуртыр ары.

7:18 сунэт амышІыгъэр – мыджуртыр ары.

лъапІэкІэ шъуищэфыгъ. Арышъ, нэмыкІырэ цІыфхэм пщылІ шъуафэмыхъу. 24Арэущтэу, сшыхэр, хэти Тхьэр къызеджэм зэрэщытыгъэм фэдэу, арэущтэу Тхьэм ыпа­шъхьэ щэрэт.

Къэзымыщагъэ-дэмыкІуагъэхэмрэ шъузабэхэмрэ

25Пшъашъэхэм яхьылІагъэу Зиусхьаным ышІыгъэ уна­шъо сиІэп. Ау Зиусхьаным ынэшІу щыфэныгъэкІэ узщы­гугъышъун цІыфэу сызэрэщытым пае, мы Іофым сызэрэ­хаплъэрэр шъосэІо. 26Джырэ гузэжъогъоу тызхэтым пае, шъузэрэщытым фэдэу шъущытыныр нахьышІоу сэлъытэ. 27Зы шъуз горэм уепхыгъэмэ, утІупщыжьыным ыуж уимыт. Шъуз уимыІэмэ, шъуз улъымыхъу. 28Ау къапщэмэ, ащкІэ псэкІод пшІагъэ хъурэп; пшъашъэ гори дакІомэ, ащкІэ псэкІод ышІагъэ хъурэп. Ау къэзыщэхэ­рэри-дакІохэрэри мы дунаем игузэжъогъу хэфэщтых, ар къышъомыхъулІэнэуи сыфай.

29Сшыхэр, зыфасІорэр мыры: уахътэу къэнэжьырэр макІэ. Уахътэр макІэу зэрэщытым пае, джы щегъэжьа­гъэу шъуз зиІэхэр шъуз зимыІэхэм афэдэхэу орэхъух; 30гъыхэрэри мыгъыхэрэм афэдэхэу орэхъух; гушІохэрэри мыгушІохэрэм афэдэхэу орэхъух; зыгорэ къэзыщэфхэрэр зи зыІэкІэмыхьэхэрэм афэдэхэу орэхъух; 31мы дунаем иІофхэм апылъхэрэри а Іофхэм апымылъыщэхэрэм афэ­дэхэу орэхъух; сыда пІомэ мы дунаем ищытыкІэ мэкІоды пэтышъ ары.

32ГумэкІ шъуимыІэнэу сыфай. Къэзымыщагъэм Зиус­хьаным иІофхэм ынаІэ атырегъэты – Зиусхьаным ыгу къызэреІуным ыуж ит. 33Къэзыщагъэми дунаем иІофхэм ынаІэ атырегъэты – шъузым ыгу къызэреІуным ыуж ит. Шъузымрэ пшъашъэмрэ яІоф зытетыр зэфэшъхьафы. 34ДэмыкІогъэ пшъашъэм Зиусхьаным иІофхэм ынаІэ атырегъэты, ыпкъырэ ыгурэкІэ зэрэкъэбзэщтым ыуж ит. ДэкІуагъэм дунэе Іофхэм ынаІэ атырегъэты – илІ ыгу къызэреГуным ыуж ит. 35Мы Іофхэр къызыфасІорэр Іэхъу-лъэхъу къышъутеслъхьанэу арэп, ау сишІуагъэ шъозгъэкІэу, хабзэм тетэу зэпымыоу, зыми шъуимыгъэ­уцоу Зиусхьаным шъуфэзгъэлэжьэнэу ары.

36ЛІы горэм къыщэнэу ыгъэнэфэгъэ пшъашъэу зы­ныбжь икъугъэр къымыщэу къыгъэнэныр емыкІоу ылъы­тэмэ, къерэщ, псэкІод ышІагъэ хъурэп. Ахэмэ къа-

рэщ. 37Ау лІы горэм къымыщэнэу ыгукІэ пытэу тыри­убытагъэу, зымкІи емыгъэзыгъэу щытынкІи мэхъу. ИшІоигъоныгъэ ыІэ илъ, ыгъэнэфэгъэ пшъашъэри къы­мыщэнэу тыриубытэгъах. А лІым пшъашъэр къымыщэ­мэ, тэрэзэу мэзекІо. 38Арэущтэу ыгъэнэфэгъэ пшъашъэр къэзыщэрэр тэрэзэу мэзекІо, ау къэзымыщэрэр нахь тэ­рэзэу мэзекІо.

39ИлІ псэуфэ шъузыр ащ епхыгъэу щыт. Ау лІыр лІэмэ, шъузыр хэтми зыфаеми дэкІожьынэу фит, ау зыдакІорэ лІым ыгу Зиусхьаныр илъын фае. 40Ау сы­зэрэхаплъэрэмкІэ, зэрэщытэу къанэмэ, нахь сыхьатмафэ ежьагъэу щыт – сэ сыгуи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэу сэгугъэ.