Des1Des2Des3Des4Des5Des6

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Христианхэр зэдао хъущтэп

Шъуащыщ горэм нэмыкІ горэм дэон Іоф фыриІэмэ, Тхьэм ицІыф лъапІэхэм апашъхьэ римыщэу, хьыкумы­шІэхэу* ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм апашъхьэ рищэнэу сыдэущтэу гушхора? 2Тхьэм ицІыф лъапІэхэм дунаем ицІыфхэм хьыкум зэратырашІыхьащтыр шъошІэ­ба? Дунаем ицІыфхэм хьыкум атешъушІыхьащтмэ, дэон Іоф цІыкІухэмкІи хьыкум шъушІынэу шъуифэшъуашэба? 3МэлэІичхэмэ хьыкум тэ зэратетшІыхьащтыр шъошІэба? Ащ нахьи нахьыбэу мы дунаем иІофхэмкІэ хьыкум тшІы­шъунба? 4Ащ фэдэ дэон Іоф шъуиІэ зыхъукІэ, чылыс зэІукІэм щыщхэм зэрамыпэсэрэ цІыфхэм а Іофым хьы­кум тыряшъумыгъэшІыхь. 5ШъузгъэукІытэжьынэу ар сэ­Іо. Зэшыхэм язэдэон ІофыкІэ хьыкум зышІын зылъэ­кІынэу, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэ зыгорэ къышъухэтба? 6Ау джы зэрэхъурэмкІэ, зы къошым адрэ къошыр хьыку­мышІэм ыпашъхьэ рещэ – шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм апашъхьэ ащ фэдэу ешІэ.

5:13 цІыф бзаджэр зыхэжъугъэкІ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:7.

6:1 хьыкумышІэр – зы цІыф горэ хыеу е мысэу щытмэ, хабзэм иунашъо тетэу зэхэзыфырэр ары.

7Шъыпкъэм шъуфаемэ, шъуащыщэу зыгорэм адрэ къошыр хьыкумышІэм ыпашъхьэ зэрэрищэрэр шъоркІэ емыкІу. Арэущтэу шъушІыным нахьи, адрэхэм яягъэ къызяжъу­гъэгъэкІымэ нахьышІу, зяжъугъэгъапцІэми нахьышІу. 8Ау шъо шъушъхьэкІэ шъушы дэдэхэми шъуиягъэ яшъо­гъэкІы ыкІи къэшъогъапцІэх.

9Шъыпкъагъэ зимыІэ цІыфхэм Тхьэм и Тетыгъошхо­кІэ* Іахьэ къызэралъымысыщтыр шъошІэба? Шъушъхьэ шъумыгъэпцІэжь: Зинэ зышІэхэрэми, тхьэ нэпцІхэр зыгъэлъапІэхэрэми, хъулъфыгъэхэм шъузпІалъэу якІуа­лІэхэрэми, 10тыгъуакІохэми, нэйпсыехэми, ешъуакІохэ­ми, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэхэрэми, хъун­кІакІохэми Тхьэм и ТетыгъошхокІэ Іахьэ къалъысы­щтэп. 11Шъуащыщ зыгорхэри ахэмэ афэдэ цІыфхэу щыты­гъэх Ау ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэкІи, ежь Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи Тхьэм шъуипсэкІодхэр шъугу­хэм ариукъэбзыкІыжьыгъэх, ежь ибынхэуи шъуигъэнэ­фагъ, ежьым ыдэжькІи шъыпкъагъэ шъуиІэу шъуилъы­тагъ.

ШъупкъыхэмкІэ Тхьэр жъугъэлъапІэ

12«Сыд щыщи сшІэн сыфит», цІыфхэм аІо. Ар шъы­пкъэ, ау Іоф пстэуми яшІуагъэ къытэкІыщтэп. Сыд щыщи сшІэн сыфит, ау зы Іоф горэм тетыгъо къы­сфыриІэ хъущтэп. 13«Шхыныр ныбэм пае щыІ, ныбэри шхыным пае», цІыфхэм аІо. Ари шъыпкъэ, ау Тхьэм тІури ыгъэкІодыщт. Ау пкъыр зинэ шІэным пае щы­Іэп, Зиусхьаным пае нахь. Зиусхьанри пкъым пае щыІ. 14Тхьэм Зиусхьаныр лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ. ИлъэкІыныгъэкІэ тэри лІагъэхэм тыкъахигъэтэджы­кІыжьыщт. 15Шъупкъыхэр Христос ыпкъ щыщхэм зэра­фэдэхэр шъошІэба? Ащыгъум Христос ыпкъ щыщхэр бзылъфыгъэ хэтакІом ыпкъ щыщхэу згъэхъуна? Хьау, ар хъухэщтэп. 16Зыгорэ бзылъфыгъэ хэтакІо горэм гъусэ фэхъумэ, а тІур зыпкъ зэрэхъурэр шъушІэрэба? Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт:* «ИтІур зыпкъ

6:9 Тхьэм и Тетыгъошхо – къэкІорэ дунаем ыдэжь Тхьэм ежь ицІыфхэу иТетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэтхэм ынэшІу къащифэзэ, ІофышІухэу къа­лъигъэсыщтхэр ары.

6:16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:24.

хъущтых». 17Ау зыгорэ Зиусхьаным гъусэ фэхъумэ, зыгу-зыпсэу дэхъущт.

183инэ шІэным зыщышъудзый! Сыд фэдэрэ нэмыкІ псэ­кІодэу цІыфым ышІэрэр ыпкъы епхыгъэп, ау зинэ зы­шІэрэм ежь ыпкъы псэкІод решІэжьы. 19Шъупкъыхэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм арылъым зэриунэ лъапІэр, шъупкъыхэри шъошъуиехэу зэрэщымытхэр шъошІэба? 20Тхьэм пкІэ лъапІэкІэ шъуищэфыгъ. Арышъ, шъупкъы­хэмкІи шъуипсэхэмкІи Тхьэр жъугъэлъапІэ.