Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэ нэпцІхэм шъуафэсакъ

Сшыхэр, тятэжъхэр пегъымбар Мусэ игъусэхэу пстэури ошъуапщэ горэ* пащэ афэхъоу, а ошъуапщэм ычІэгъ зэ­рэщызекІощтыгъэхэри, ахэр зэкІэ хым* зэпырыкІыжьхи, къызэрэхэкІыжьыгъэхэри шъумышІэу шъущытынэу сы­фаеп. 2Ошъуапщэр пащэ афэхъоу, хым зэпырыкІыжьы­гъэ цІыф пстэури пегъымбар Мусэ игъогу рыкІонхэу зэ­рагъэумэхъыгъэм фэдэу щытыгъ. 3Ахэмэ зэкІэми Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ шхыныр* ашхыщтыгъ. 4Ахэр зэкІэ Тхьэм зэригъашъощтыгъэ псыми* ешъощтыгъэх, сыда пІомэ псэу зэшъоштыгъэр къадэкІощтыгъэ мыжъошхом къыхэкІыщтыгъ. А мыжъошхор Христос арыгъэ. 5Ау ахэмэ анахьыбэхэм Тхьэм ыгу яІугъэп. Арэущтэу шъоф нэкІым щыкІодыгъэх.

6Ахэр Іоф бзаджэхэм зэракІэхъопсыщтыгъэхэм фэдэу, такІэмыхъопсынэу ахэмэ къяхъулІагъэр тэркІэ нэшан. 7Ахэмэ ащыщэу купым фэдэу тхьэ нэпцІхэр шъумыгъэ­лъапІэх, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «ЦІыфхэр шхэнхэу ыкІи ешъонхэу тІысыгъэх. ЕтІанэ джэгунхэу тэджыжьыгъэх». 8Ахэмэ ащыщэу купым зэра­шІэщтыгъэм фэдэу, зинэ* тэшъумыгъашІ. Арэущтэу нэбгырэ мин тІокІырэ щырэ зы мэфэ закъокІэ кІоды­гъэх. 93иусхьанри тэшъумыгъэгъэунэфы, ахэмэ ащыщэу купым зэрагъэунэфыщтыгъэм фэдэу. Ахэр блэхэм ау­кІыгъэх.* 10Шъумытхьаусых, ахэмэ ащыщэу купым зэра-

10:1 ошъуапщэ горэ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 13:21,22.

10:1 хым – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 14:19-29.

10:3 Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ шхыныр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІо­нэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:31-35.

10:4 Тхьэм зэригъашъощтыгъэ псым – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 17:3-6 ыкІи яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 20:7-11.

10:7 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:6.

10:8 зинэ – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:1-9,

10:9 блэхэм аукІыгъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:5-6.

шІэщтыгъэм фэдэу. Ахэр лІэныгъэ къэзыхьырэ мэлэІи­чым ыгъэкІодыгъэх*.

11Мы Іофхэр ахэмэ къяхъулІагъэх, цІыфхэм нэшанэу къафэхъуным пае. Тэ цІыфхэу лъэхъанэхэм якІэух къы­знэсыгъэхэм къыдгурагъэІоным пае, мы Іофхэр атхыгъэх. 12Ау цІыфэу пытэу щытэу гугъэрэр темыфэным фэрэ­сакъ. ЦІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыхын Іофхэу адрэ цІыфхэм апэ къифэхэрэм анэмыкІ шъуапэ къифагъэхэп. Тхьэр шъыпкъэ, зэрэшъулъэкІыщтым блэкІэу, псэкІод шъушІэнэу дэзыхьыхын Іоф горэ шъуапэ къифэнэу фит ышІыщтэп. Ау псэкІод шъушІэнэу дэзыхьыхын Іоф горэ шъуапэ къызифэкІэ, ащ шъупэуцужьышъунэу Тхьэм гъогу къышъуфишІыщт.

14Арышъ, силъапІэхэр, тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэным зы­щышъудзый. 15Шъо, зэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм, ахэр шъосэІох. Сэ къасІорэм шъо шъушъхьэкІэ хьыкум тешъушІыхьажь. 16Ти Зиусхьан Исус илІэныгъэ тыгу къэ­дгъэкІыжьэу, тызэгъусэу тызышхэкІэ, сэнэпс шъуалъэм пае Тхьэм щытхъу фэтэшІы. Сэнэпсым тызешъокІэ, Христос ылъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ ежьым гъусэ тыфэхъуба? Хьалыгъур зызэготчыкІэ, Христос ыпкъ гъусэ тыфэхъуба? 17Хьалыгъур зызакъоу зэрэщытым пае, тэ бэу тыхъуми, зы тэхъу; сыда пІомэ а зы хьа­лыгъу закъом тиІахьэ хэлъ.

18Израил лъэпкъым шъуеплъ. Къурмэныпхъэм ыл зы­шхыхэрэм Тхьэу къурмэн зыфашІырэм гъусэ фэхъу­хэба? 19Сэ зыфасІорэр сыда? Къурмэныпхъэм ыл зыгорэ щытэу, е тхьэ нэпцІыр зыгорэ щытэу сэІуа? 20Хьау, ар сІуахэрэп. Ау хымэ лъэпкъхэм къурмэн зашІыкІэ, джы­напцІэхэм шъыпкъэкІэ къурмэн афашІы нахь, Тхьэм фа­шІырэп. Ау шъо джынапцІэхэм гъусэ шъуафэхъунэу сы­фаеп. 21Зиусхьаным ишъуалъэми джынапцІэхэмэ яшъуа­лъэми шъурешъо хъущтэп. Зиусхьаным иІанэми джынап­цІэхэмэ яІанэми шъупэсы хъущтэп. 22Хьауми Зиусхьаныр дгъэгубжынэу тыпылъа? Ежьым нахьи тынахь лъэша?

10:10 мэлэІичым ыгъэкІодыгъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:41-49.

Сыд шъушІэми, цІыфхэм Тхьэм щытхъу фяжъугъэшІыным пае, ар шъушІэ

23«Сыд щыщи тшІэн тыфит», цІыфхэм аІо. Ар шъы­пкъэ, ау Іоф пстэури ІэпыІэгъу къытфэхъухэрэп. Сыд щыщи тшІэн тыфит, ау Іоф пстэуми яшІуагъэк къытэ­кІырэп. 24Хэти ежь ишІуагъэ ыуж ерэмыт, нэмыкІ цІыфхэм яшІуагъэ ыуж ерэт нахь.

25Бэдзэрым щащэрэр зэкІэ шъушхы, щэч зи шъугу къишъумыгъахьэу. 26Сыда пІомэ «ЧІылъэри чІылъэм тет пстэури Зиусхьаным ий»*.

27ШІошъхъуныгъэ зимыІэ горэм шъуигъэшхэнэу шъу­ригъэблэгъагъэу щытмэ, шъукІонэуи шъуфаемэ, щэч шъугу къишъумыгъахьэу, Іанэм къытралъхьэрэри шъу­шхы. 28Ау зы цІыф горэм, «Мыр тхьэ нэпцІхэм афашІы­гъэ къурмэныпхъэм ыл», къышъуиІомэ, къышъозыІуа­гъэм паерэ гу илъым паерэ ар шъумышхы; сыда пІо­мэ «ЧІылъэри чІылъэм тет пстэури Зиусхьаным ий». 29Гум илъэу зыфасІорэр шъо шъугухэм арылъыр арэп, къышъозыІуагъэм ыгу илъыр ары нахь; сыда пІомэ нэ­мыкІ цІыф горэм щэчэу ыгу къыригъахьэрэм сифитыны­гъэ сыд пае ыгъэмысэна? 30Тхьэм щытхъу сэ фэсшІэу зыгорэ сшхымэ, зэрэсшхырэмкІэ сыд пае цІыфхэм сагъэ­мысэщта?

31Арышъ, шъушхэми, шъуешъоми е нэмыкІ горэ шъу­шІэми, цІыфмэ Тхьэм щытхъушхо фяжъугъэшІыным те­тэу ар шъушІэ. 32Джуртхэми, урымхэми, Тхьэм ичылыс зэІукІэм щыщхэми ягъогукІэ зыгъэлъэпаорэ мыжъо шъуа­фэмыхъу. 33Сэри Іофэу сшІэрэ пстэумкІэ цІыф пстэуми агу къызэрэсэІуным сыпылъ, сыда пІомэ сэ сишІуагъэ ыуж ситэп, цІыфыбэмэ яшІуагъэ ыуж сит нахь, ахэр мы­кІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьынхэм пае.