Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПІЩЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Христос илъэужхэм сызэрарыкІорэм фэдэу, шъори силъэужхэм шъуарыкІу.

10:26 Еплъ Сэбур (Псалтыр) 24:1 (урыс библиемкІэ 23:1).

Бзылъфыгъэхэр Тхьэм елъэІухэ зыхъукІэ, шъхьэтехъо зытырахъон фае

2КъэсІуагъэ пстэури шъугу къызэрэжъугъэкІыжьырэм паий, Іофхэу шъозгъэшІагъэхэм шъузэратетым паий сышъущэтхъужьы.

3Мыр шъушІэнэу сыфай: Хэтрэ лІи ышъхьэ Христо­сыр ары, хэтрэ шъузи ышъхьэ илІ ары, Христос ышъ­хьэри Тхьэр ары. 4Хэтрэ хъулъфыгъэу шъхьэтехъо зы­тезыхъуагъэу Тхьэм елъэІурэм е Тхьэм ежь игущыІэ­хэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІорэм ышъхьэ егъэ­пыутыжьы*. 5Ащ фэдэу хэтрэ бзылъфыгъэу шъхьэтехъо зытезымыхъуагъэу Тхьэм елъэІурэм е Тхьэм ежь игущы­Іэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІорэм ышъхьэ егъэ­пыутыжьы, сыда пІомэ а бзылъфыгъэм ышъхьэ упсы­гъэм фэд*. 63ы бзылъфыгъэ горэм шъхьэтехъо зыты­рихъонэу фэмыемэ, ышъхьац перэупкІ. Ау бзылъфыгъэм­кІэ ышъхьац пиупкІыныр, е ышъхьэ ыупсыныр емыкІоу зэрэщытым пае, шъхьэтехъо зытырерэхъу. 7Хъулъфыгъэм ышъхьэ техъон фишІын фаеп, сыда пІомэ хъулъфыгъэр Тхьэм итеплъэ фэдэшъ ары, Тхьэм ищытхъуи къегъэлъа­гъошъ ары. Ау шъузым илІ ищытхъушхо къегъэлъагъо. 8Сыда пІомэ хъулъфыгъэр бзылъфыгъэм къыхэкІыгъэп, бзылъфыгъэр хъулъфыгъэм къыхэкІыгъэ нахь. 9Тхьэм хъулъфыгъэри бзылъфыгъэм къыфигъэхъугъэп, бзылъ­фыгъэр хъулъфыгъэм къыфигъэхъугъ нахь. 10Ащ пае, лІым итетыгъо ыІэчІэгъ шъузыр зэрэчІэтым инэшанэу ыкІи мэлэІичхэм апае*, ышъхьэ шъхьэтехъо тырерэхъу.

11Ау щытми, тэ, Зиусхьаныр зыгу илъ цІыфхэмкІэ бзылъфыгъэри хъулъфыгъэм епхыгъэу щыт, хъулъфы­гъэри бзылъфыгъэм епхыгъэу щыт. 12Сыда пІомэ бзылъ­фыгъэр хъулъфыгъэм къызэрэхэкІыгъэм фэдэу, хъу­лъфыгъэри бзылъфыгъэм къыхэкІы, ау Іоф пстэури къы-

11:4 ышъхьэ егъэпыутыжьы – Христосрэ ежь ышъхьэрэ егъэпыутыжьы.

11:5 ышъхьэ упсыгъэм фэд – бзылъфыгъэ хэтакІохэм ашъхьац па­упкІынэу хабзэу яІагъ.

11:10 мэлэІичхэм апае – е мэлэІичышІухэу чылыс зэІукІэм щыщхэр екІоу ыкІи зэгъэзэфагъэу Тхьэм зэрелъэІунхэм анаІэ тырагъэтын­хэу зипшъэрылъэу щытхэр ары, е мэлэІич бзаджэхэу бзылъфыгъэхэм акІэхъопсхэрэр ары.

зхэкІырэр Тхьэр ары. 13Шъори хьыкум тешъушІыхь: Ышъхьэ зи тыримыхъуагъэу бзылъфыгъэр Тхьэм елъэ­Іумэ, емыкІоу щытба? 14ЦІыфым ыгукІэ ешІэба, хъулъ­фыгъэм ышъхьац кІыхьэмэ, къызэремыкІурэр, 15ау бзы­лъфыгъэм ышъхьац кІыхьэмэ къызэрекІурэр? Сыда пІомэ Тхьэм бзылъфыгъэм шъхьац кІыхьэ ритыгъ, ышъхьэ тырихъоным пае. 16Ау зыгорэ мы ІофымкІэ къытэ­нэкъокъунэу фаемэ, тэри Тхьэм ичылыс зэІукІэхэми нэмыкІ хабзэ зэрэтимыІэр ерэшІ.

Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашх

(Маттэ 26:26-29; Марк 14:22-25; Лука 22:14-20)

17Ау мы унашъохэр сэ къышъуфэсшІыхэу сышъущы­тхъужьын слъэкІыщтэп. Сыда пІомэ шъузэрэзэІукІэрэм шІу къыхэкІырэп, Іае къыхэкІы нахь. 18АпэрэмкІэ, чылы­сым шъущызэІукІэмэ, куп-купэу шъузэрэзэхэкІырэр зэ­хэсэхы. Зы лъэныкъокІэ, ар сэ сшІошъ мэхъу. 19Куп­купэу шъузэхэкІын фае, шъуащыщхэу шъыпкъагъэ зиІэ­хэр нафэу хъуным пае. 20Ащ нэмыкІэу шъушхэнэу шъу­зызэІукІэкІэ, Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашхэ арэп шъу­шхырэр. 21Сыда пІомэ шъушхэ зыхъукІэ, шъуащыщэу хэти адрэм емыжэу, ежьым ишхын ышхэу еублэ. Арэу­щтэу зыр мэлакІэ лІэу къэнэ, адрэр мэуташъо. 22Шъу­щышхэнэу ыкІи шъущешъонэу унэхэр шъуиІэба? Хьауми Тхьэм ичылыс зэІукІэ зэшъумыпэса, зи зимыІэхэри шъо­гъэукІытэжьха? Сыда шъосІощтыр? Сэ сышъущытхъу­жьына? Хьау, сышъущытхъужьынэп.

23Сыда пІомэ мы Іофхэу къышъуфэзгъэнагъэхэр ежь Зиусхьаным къысфигъэнэфагъэх: Зиусхьаныр тетыгъо зиІэхэм заІэкІэхьэгъэ чэщым хьалыгъур къышти, 24Тхьэм щытхъу фишІи, зэгуичи къыІуагъ: «Мы хьалыгъур сэ спкъэу шъо шъуишІуагъэ къэкІонэу зэгочыщтыр ары. Шъугу сыкъэжъугъэкІыжьыным пае, мы хьалыгъур шъу­шхы». 25Ащ фэдэу, пчыхьэшъхьашхэм ыуж Зиусхьа­ным шъуалъэр къышти къыІуагъ: «Мы шъуалъэм сэнэ­псэу итым къикІырэр зэзэгъыныгъакІэу Тхьэм ежьымрэ шъоррэ шъуазыфагу дилъхьэрэр ары. А зэзэгъыныгъа­кІэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэр лъэу сэ къыскІэкІыщтыр ары. Мы сэнэпсым шъуешъо къэсми, шъугу сыкъэжъу­гъэкІыжьыным пае, шъуешъу». 26Сыда пІомэ Зиусхьа­ныр къэкІожьыфэ, мы хьалыгъур шъушхы къэсми, мы

шъуалъэм итыми шъуешъо къэсми, Зиусхьаныр зэрэлІа­гъэм икъэбар шъогъэІу.

27Арышъ, хэтми фэмышъуашэу Зиусхьаным ихьалыгъу зышхырэм, е ащ ишъуалъэ итым ешъорэм Зиусхьаным ыпкъырэ ылъырэ яхьылІагъэу псэкІод ышІагъэу мысэ мэхъу. 28Хэтми ежь ыгу илъыр ерэгъэунэфы, етІанэ хьа­лыгъур ерэшх, шъуалъэм итыми ерэшъу. 29Хьалыгъур Зиусхьаным зэрипкъыр зэхимышІыкІэу, фэмышъуашэу ар зышхэу, сэнэпсыми ешъорэм, зэрэшхэрэмкІи зэрешъорэм­кІи мысагъэ зылъегъэсыжьы. 30Ащ пае лъэкІыныгъэ зи­мыІэу ыкІи сымаджэу цІыфыбэ къышъухэт, лІагъэхэри макІэхэп. 31Тэ зыдгъэунэфыжьыгъэмэ, Тхьэм арэущтэу тигъэпщынэщтыгъэп. 32Ау мы уахътэм Зиусхьаным хьыкум къызыттришІыхьэкІэ, тегъэдаІо, дунаем ицІыф­хэм тырягъусэу мысэ тымыхъуным пае.

33Арышъ, сшыхэр, шъушхэным пае шъузэІукІэмэ, зыр зым ерэж. 34Зыгорэ мэлакІэ лІэмэ, иунэ щэрэшх, шъу­зызэІукІэкІэ мысэ шъумыхъуным пае.

Адрэ Іофхэу къанэхэрэм яхьылІагъэу сыкъызыкІокІэ, яунашъо сшІыщт.