Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ КОРИНФ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ЯТЮНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостолэу* сыхъугъ. Тшы Тимофей* сигъусэу шъо, Тхьэм ичылыс зэІукІэу Коринф къалэм щыІэм щыщхэмрэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэу Ахаие хэкум* зэкІэ щыпсэухэрэмрэ мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Паул Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр

3Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъушхор ий. ГукІэгъуныгъэшхо зиІэ Ты лъапІэу, гъэгушхоны-

1:1 апостол – еплъ 1 Кор. 1:1.

1:1 Тимофей – еплъ 1 Кор. 4:17.

1:1 Ахаие хэкур – еплъ 1 Кор. 16:15.

 

гъэри зэкІэ зыдэжь къикІырэ Тхьэр ары. 4Сыд фэдэ гузэжъогъу тыхэтми ащ тегъэгушхо. Арэущтэу Тхьэм тызэригъэгушхуагъэм фэдэ къабзэу, тэри сыд фэдэ гузэжъогъу хэтхэри дгъэгушхонхэ тлъэкІыщт. 5Сыда пІомэ Христос къинхэу ыщэчыгъэхэм тиІэхьышхо зэрахэлъым фэдэу, Христос тыгухэм арылъэу Тхьэм инэу тегъэгушхо. 6Тэ гузэжъогъу тызыхэткІэ, ащ тызыфыхэтыр шъо Тхьэм шъуигъэгушхонэу ыкІи шъумыкІодэу шъукъигъэнэжьынэу ары. Тхьэм тызигъэгушхокІэ, тызыфигъэгушхорэр тэ къинхэу тщэчхэрэм фэдэ къинхэр теубытэныгъэкІэ шъущэчынэу шъуигъэлъэкІызэ, шъуигъэгушхонэу ары. 7Инэу тыкъышъущэгугъы, сыда пІомэ къинхэу тщэчхэрэм шъуиІахьэ зэрахэлъым фэдэу, Тхьэм тызэригъэгушхорэм фэдэу, шъори шъузэригъэгушхощтыр тэшІэшъ ары.

8Асие хэкум* гузэжъогъоу тызщыхэтыгъэм икъэбар шъумышІэу щытынэу тыфаеп. Псаоу тыкъэнэжьынэу гугъапІэ тимыІэжьэу, тфэщэчыщтым нахьи нахьыбэ гузэжъогъушхо дэдэм тыхэтыгъ. 9Шъыпкъэу, хьыкумышІэм укІ хьыкум къыттыралъхьанэу къыІуагъэм фэдэу къытщыхъугъ. Ар зыфэхъугъэр тэ тшъхьэ тыщымыгугъэу, лІагъэхэр къэзыгъэтэджыжьырэ Тхьэм тыщыгугъыныр ары. 10Ащ фэдэ лІэныгъэу къытпыщытым Тхьэм тыкъыІэкІихыжьыгъ, ыкІи тыкъыІэкІихыжьыщт. ШъуитхьэлъэІухэмкІи шъукъыддэІэпыІэзэ, Тхьэм аргорэу тыкъыІэкІихищыжьынэу ежьым тыщэгугъы. 11Арэущтэу цІыфыбэ къытфелъэІунышъ, Тхьэм ынэшІу къытщифэщт, ынэшІу къызэрэтщифагъэм паий, цІыфыбэмэ тэ тцІэкІэ Тхьэм ищытхъу ашІыщт.

Паул игухэлъ зыкІызэблихъугъэр

12Мыры тызэрызыщытхъужьырэр: гъэпцІэныгъэ зи къытхэмылъэу, Тхьэм ыгу зэІурэ гухэлъ къэбзагъэ тиІэу мы дунаем, пстэуми апэу шъуадэжь, тызэрэщызекІуагъэмкІэ тыгухэр шыхьат къытфэхъух. Тхьэм ынэшІу къызэрэтщифагъэм тетэу, арэущтэу тызекІуагъ, мы дунаем ицІыфхэм язэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэм тетэу арэп. 13,14Сыда пІомэ шъузэджэшъуным ыкІи къыжъугурыІошъуным нэмыкІ къышъуфэттхырэп. Икъугъэу къы-

1:8 Асие хэкур – еплъ 1 Кор. 16:19.

 

жъугурымыІуагъэри икъугъэу къызэрэжъугурыІощтым сыщэгугъы. Ащыгъум ти Зиусхьан Исус къызыкІожьыщт мафэм дэжь тэ шъоркІэ тызэрэзыщытхъужьыщтым фэдэу, шъори тэркІэ шъузщытхъужьыщт.

15Ащ сыщэгугъыти, апэу шъуадэжь сыкъэкІонэу сыфэягъ, тІо ишІуагъэ къышъокІыным пае. 16Македоние хэкум* сызыкІокІэ, шъуадэжь дырескІозэ ащ сыкІонэу сыгу хэлъыгъ; Македонием сыкъызикІыжькІи, шъуадэжь къыдырескІозэ Иудей хэкум сыкІоным пае, сигъогукІэ ІэпыІэгъу шъукъысфэхъунэу сыфэягъ. 17Арэущтэу гухэлъ сиІэ зэхъум, сыгу илъыр сымышІэу сызекІуагъэу ара? Е мы дунаем ицІыфхэм ягухэлъхэр зэрашІыхэрэм фэдэу, сигухэлъхэр сэшІыха? Зэ, «Ары», зэ, «Хьау, арэп», сІонэу сихабза?

18ГущыІэу къышъотІуагъэр зэ арэу, зэ армырэу зэрэщымытыр, Тхьэм ишъыпкъагъэмкІэ сэІо. 19Сыда пІомэ Силуан*, Тимофей, сэры, Тхьэм ыКъоу Исус Христосэу зикъэбар шъуадэжь щыдгъэІугъэр зэ арэу зэ армырэу щытэп, ау Исус Христосыр ары Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофхэр къэзыгъэхъурэр ыкІи шъыпкъэу зышІырэр. 20Сыда пІомэ Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іоф пстэуми «Ары» ыкІи «Амин»* афэхъоу, ахэр къэзыгъэхъурэр ыкІи шъыпкъэу зышІырэр Христос ары, тэ Тхьэм щытхъушхо фэтшІыным пае. 21Тхьэр ары шъори тэри Христос игъогу пытэу тытезыгъэтырэри, тиІоф тшІэнэу тызыгъэнэфагъэри*. 22Ежьыр ары ибынхэм тызэращыщыр тэзыгъашІэрэ мыхъурэу* ыкІи шІугъэ къызэрэтигъэгъотыщтым ищэсэу* ежьым Ыпсэ ЛъапІэ тыгухэм къарызылъхьагъэр.

23Шъыпкъагъэр сымыІомэ, сэрэкІод. Сыкъышъушъхьасынэу ары Коринф къалэм джырэ нэсы сыкъызкІэмыкІуагъэр, Тхьэр ащкІэ шыхьат къысфэхъунэу зыфэсэгъазэ. 24Шъо шъуишІошъхъуныгъэ тетыгъо фытиІэнэу тыфаеп, шъудгъэгушІонэу тыкъыжъудэлажьэ нахь, сыда пІомэ шІошъхъуныгъэм игъогу пытэу шъутет.

1:16 Македоние хэкур – еплъ 1 Кор. 16:5.

1:19 Силуан – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 15:22-18:5.

1:20 Амин – еплъ 1 Кор. 14:16.

1:21 тиІоф тшІэнэу тызыгъэнэфагъэр – гущыІэ-гущыІэу зэдзэкІыгъэу мырэущтэу мэхъу: тиІоф тшІэнэу дагъэ къытщызыгъэфагъэр.

1:22 мыхъур – еплъ 1 Кор. 9:22.

1:22 шэсы – еплъ 1 Кор. 15:20.