Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Арышъ, шъугу хэзгъэкІынэу шъуадэжь джыри зэ сыкъэмыкІожьынэу тесыубытагъ. 2Сыда пІомэ сэ шъугу хэзгъэкІымэ, шъо зыгу хэзгъэкІыхэрэм нэмыкІэу сызыгъэгушІонэу хэта къэнэжьырэр? 3Шъо сызыгъэгушІон фаехэм сыкъызыкІокІэ сыгу хэшъумыгъэкІынэу ары зэрэстхыгъэм фэдэу къызфышъуфэстхыгъэр. Іофэу сэ сызыгъэгушІорэм шъо зэкІэ шъузэригъэгушІорэм сицыхьэ телъ. 4Сыда пІомэ гузэжъогъушхорэ гумэкІыгъошхорэ сиІэу, сыгъэуи къышъуфэстхыгъ. Шъугу хэзгъэкІынэу арэп къызфэстхыгъэр шІулъэгъуныгъэшхоу къышъуфысиІэр шъозгъэшІэнэу ары нахь.

Паул ыгу хэзыгъэкІыгъэм зэрэфигъэгъугъэр

5Зыгорэм нэмыкІ горэм ыгу хигъэкІыгъэмэ, зыгу хигъэкІыгъэр сэрэп, есымыгъэлыенэу шъо зэкІэми гухэкІыныгъэ Іахьэ къышъуфэхъугъ. 6Шъуащыщэу нахьыбэмэ ащ фэдэ цІыфым а къинэу тешъулъхьагъэр икъущт. 7Арышъ, гухэкІыныгъэшхом а цІыфыр ымыгъэкІодыным пае, ащ фэжъугъэгъун ыкІи жъугъэгушхон фае. 8Арэущтэу зэрэщытым пае, шъуишІулъэгъуныгъэ шъыпкъэу ежъугъэлъэгъунэу сышъолъэІу. 9Сыкъызфэтхагъэр шъуишъыпкъагъэ зынэсырэр згъэунэфынэуи, сыд щыщымкІэ шъукъысфэІорышІэу шъущытмэ зэзгъэшІэнэуи ары. 10Шъо зыфэжъугъэгъурэ цІыфым сэри фэсэгъэгъу. Іофэу згъэгъугъэр, згъэгъун Іоф щыІагъэмэ, сишІуагъэ шъозгъэкІыным пае, Христос ыпашъхьэ щызгъэгъугъ, 11шэйтаным тыкъимыгъэпцІэным пае. Сыда пІомэ ащ игухэлъхэр тэ тымышІэу щытэп.

Троадэ къалэм Паул гумэкІыныгъэу зыщыІукІагъэр

12Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур згъэІунэу Троадэ къалэм* сызэкІом, Зиусхьаным зы пчъэ къысфызэІуихыгъэ пэтми, 13гупсэфыгъо сиІагъэп, сыда пІомэ сшы Тит* ащ щызгъотыгъэп. Арэущтэу, сшыхэм аІапэ сы-

2:12 Троадэ къалэр – къухьэуцупІэ иІэу, Эгейскэхым Іутэу, Мисие хэкум щыщыгъ.

2:13 Тит – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Гал. 2:1-3.

 

убытыжьи, Македоние хэкум* сыкІонэу гъогум сытехьажьыгъ.

Христос текІоныгъэр къызэрэтигъэхьырэр

14Тхьэм щытхъушхор ий. Христос тыгухэм арылъэу Тхьэм текІоныгъэр къытегъэхьы зэпыт, тэ Іофэу тшІэрэмкІи Христос ехьылІэгъэ къэбарэу мэ ІэшІум фэдэр тыдэкІи цІыфхэм ахегъахьэ. 15Сыда пІомэ цІыфхэу мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьхэрэми, цІыфхэу кІодыпІэм игъогу тетхэми тахэтэу, тэ тызфэдэр Христос уцэу мэ ІэшІу къызпихэу, Тхьэм ыпашъхьэ рихьылІэрэр ары. 163ы цІыф горэхэм алъэныкъокІи лІэныгъэ къызхэкІырэ мэ Іаем тыфэд, адрэ цІыфхэм алъэныкъокІи щыІэныгъэ къызхэкІырэ мэ ІэшІум тыфэд. Ащ фэдэу Іоф ыгъэцэкІэнэу хэта зылъэкІыщтыр? 17Сыда пІомэ цІыфыбэу Тхьэм игущыІэхэр зэІызыгъахьэхэрэм тафэдэп. Арэущтэу мыхъоу, Христос тыгухэм арылъэу, шъыпкъагъэ тиІэу Тхьэм тырилІыкІошъ, ежьым ыпашъхьэ игущыІэхэр тэгъэІух.