Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Мы дунаем тызэрыщыпсэурэ чэтэнгъэІагъэу тпкъы кІодмэ, Тхьэм къытфишІыгъэ псэупІэу, ІэкІэ мышІыгъэу, мыкІодыжьын унэ* уашъом зэрэщытиІэщтыр тэшІэ. 2Ащ нэсыфэ уашъом щыщ унэм тыщыпсэунэу тыкІэхъопсэу тыхэщэтыкІы. 3Арэущтэу тыфэпагъэу пцІанэу тыкъэнэщтэп. 4Мы тпкъэу чэтэнгъэІагъэм фэдэм тыщэпсэуфэ, тыхэщэтыкІы, гузэжъогъуи тыхэт, сыда пІомэ лІэн фэе пкъыр дгъэтІылъынэу тыфэмыеу, уашъом щыщ пкъыр къытхалъхьаным тыфай. Арэущтэу лІэн фаем ычІыпІэ щыІэныгъэм ыубытыщт. 5Тхьэр ары мы Іофым пае тыкъэзыгъэхъугъэр, шэсым* фэдэу Ыпсэ ЛъапІи тыгухэм къарызылъхьагъэр.

6Арышъ, сыдигъуи тэгушхо, пкъи тыщэпсэуфэ, Зиусхьаным тызэрэпэчыжьэр тэшІэ. 7Сыда пІомэ шІошъхъуныгъэм тетэу тэзекІо нахь, тлъэгъурэм тетэу тызекІорэп. 8Тэгушхо ыкІи тпкъыхэм тахэкІынышъ, Зиусхьаным тыригъусэу тыщыІэныр нахь къатштэщтыгъ. 9Арышъ, пкъым тыхэлъми, тыхэмылъми, Зиусхьаным ыгу къызэдгъэІуным лъэшэу ыуж тит. 10Сыда пІомэ тэ зэкІэми Христос хьыкум къыттришІыхьанэу итІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ тиуцон фае, мы дунаем хэти щишІагъэм ифэшъуашэ, шІугъэми бзэджагъэми ыгъотыжьыным пае.

Тхьэм Христос Іофэу ышІагъэмкІэ ежьым тешІужьыгъэу тызэригъэхъугъэр

113иусхьаным ищынагъо тыгухэм арылъыныр зыфэдэр зэрэтшІэрэм пае, цІыфхэр ащ игъогу тедгъэхьанхэм тыпылъ. Тыгухэм арылъыр ТхьэмкІэ нафэ, шъори шъугухэмкІэ тыгухэм арылъыр зэрэшъушІэрэм сыщэгугъы. 12Шъуапашъхьэ джыри зэ тызщытхъужьрэп, ау цІыфхэу зыгухэм арылъым емыплъыхэу, зитеплъэкІэ зыщытхъужьхэрэм зыгорэ яшъодгъэІоным пае, шъутщытхъужьынэу игъо шъуитэгъафэ. 13Сыда пІомэ тэ тшъхьэ

5:1 мыкІодыжьын унэ – адрэ дунаем пкъэу щытиІэщтыр ары. 5:5 шэсы – еплъ 1 Кор. 15:20.

 

зэкІокІыгъэмэ, ар Тхьэм ищытхъу къэкІоным пае. Тшъхьэ зэмыкІокІыгъэмэ, шъо шъуишІуагъэ ащ къекІы. 14Сыда пІомэ Христос шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэм тызІэкІиубытагъ. Зы нэбгырэ закъо* цІыф пстэуми зэрафэлІагъэм пае, зэкІэри лІагъэхэм афэдэхэу зэрэщытхэм тыщэгугъы. 15Псэухэр ежьхэм ашъхьэкІэ зыфэмыпсэухэу, ау ахэмэ апае лІагъэу, лІагъэхэми къахэтэджыкІыжьыгъэм фэпсэунхэм фэшІ, цІыф пстэуми апае Христос лІагъэ.

16Арышъ, джы щегъэжьагъэу мы дунаем ицІыфхэр цІыфхэм зэряплъыхэрэм фэдэу, тэ зыми теплъыжьрэп. Арэущтэу зэгорэм Христос теплъыщтыгъэми, джы теплъыжьрэп. 17Арышъ, Христос зы цІыф горэм ыгу илъ хъумэ, а цІыфыр Тхьэм икІэрыкІэу къыгъэхъужьыгъ. А цІыфым ищыІэкІэжъ блэкІыгъ, щыІэкІакІэр ыублагъ. 18Ар зэкІэри Тхьэм ыдэжь къекІы. Ащ Христос Іофэу ригъэшІагъэмкІэ тешІужьыгъэу тигъэхъугъ, цІыфхэр ежьым едгъэшІужьынхэм иІофи тэ тпшъэ къырилъхьагъ. 19Сэ зыфасІорэр мыры: ЦІыфхэм псэкІод ашІагъэу щыт пэтми, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ахэр мысэхэу ымылъытэхэзэ, Іофэу Христос ригъэшІагъэмкІэ дунаем ицІыфхэр ежьым ешІужьыгъэхэу ыгъэхъугъэх, цІыфхэр ежьым ешІужьыгъэхэу зэригъэхъухэрэм икъэбарэри ядгъэІунэу тэ тпшъэ къырилъхьагъ. 20Арышъ, тэ Христос тырилІыкІох. ТыжэкІэ Тхьэр къышъолъэІу. Христос ыцІэкІэ тышъолъэІу: Тхьэм шъуешІужь. 21Сыда пІомэ Христосэу псэкІод зи зымышІагъэр Тхьэм псэкІодым икъурмэныпхъэу ышІыгъ, Христос тыгухэм арылъэу Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае.