Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Мылъкушхоу ятІэм хэшІыкІыгъэ хьакъушыкухэм арылъыр

Арышъ, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ мы Іофыр тэ тпшъэ къырилъхьагъэшъ, тыгу дгъэкІодырэп. 2Гъэбылъыгъэ емыкІу Іофхэми зафэдгъазэрэп. ТхьагъэпцІыгъэкІэ тызекІорэп, Тхьэм игущыІэхэри зэІыдгъахьэхэрэп. Ау шъыпкъагъэр зэрафэдгъэнафэрэмкІэ цІыф пстэуми агухэмкІэ тызэрадэным Тхьэм ыпашъхьэ тыщыпылъ. 3Ау къэбарышІоу дгъэІурэр мынафэмэ, кІодыпІэм игъогу тетхэр ары зыфэмынафэр. 4Шэйтанэу мы дунаем итхьэм шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм агухэр нэшъу ышІыгъэх. Арэущтэу зыфишІагъэр Христосэу Тхьэм фэдэ къабзэу щытым ищытхъушхо ехьылІэгъэ къэбарышІум инэфынэу ахэмэ къатепсырэр амылъэгъуныр ары. 5Къэбарэу цІыфхэм ядгъэІурэр зэхьылІагъэр тэрэп, Исус Христос Зиусхьанэу зэрэщытыр ары нахь. Тэри Исус игъогу тызэрэрыкІорэм пае тыкъышъуфэлажьэ. 6Сыда пІомэ «ШІункІыгъэм нэфынэ къыхэрэкІ»,* ыІоу зыІуагъэ Тхьэм инэфынэ тыгухэм къаридзагъ. А нэфынэм Тхьэм ищытхъушхоу Христос ынэгу къыхэщырэр зыфэдэр тегъашІэ.

7Ау мы мылъкушхор тэ, ятІэм хэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэм фэдэхэм, тыгухэм арылъэу тиІ. Арэущтэу зыфэхъугъэр лъэкІыныгъэшхо зиІэр Тхьэр арэу, тэрмырэу нафэу хъуныр ары. 8Лъэныкъо пстэумкІи чІыпІэ зэжъу тыраубытагъэм фэд, ау тыдэкъузагъэу щытэп. ТшІэщтыр

4:6 ШІункІыгъэм нэфынэ къыхэрэкІ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 1:3.

 

тшІахэрэп, ау тыгу дгъэкІодырэп. 9ЦІыфхэм къин тагъэщэчы, ау Тхьэм тизакъоу тыкъигъанэрэп. ЧІыгуми тытырадзэ, ау тыкІодырэп. 10Тэ тпкъыхэм ахэлъэу Зиусхьан Исус илІэныгъэ къетэхьэкІы зэпыт, Исус ищыІэныгъэ тпкъыхэмкІэ нафэу къэлъэгъоным пае*. 11Сыда пІомэ тыщыІэ пэтэу Исус тызэрэфэлажьэрэм пае, лІэныгъэр къытшъхьащыт зэпыт, Исус ищыІэныгъэ тпкъыхэу лІэщтхэм зэрахэлъыр нафэу къэлъэгъоным пае. 12Арэущтэу лІэныгъэр тэ къытхэлъэу Іоф ешІэ, ау щыІэныгъэр шъо къышъухэлъэу Іоф ешГэ.*

13«ШІошъхъуныгъэ сиІэти, сыкъэгущыІагъ», Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэ тэри тиІэу, тыкъэгущыІэ, 14сыда пІомэ Тхьэу Зиусхьанэу Исус лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм Исус тыгухэм арылъэу тэри тыкъигъэтэджыжьынышъ, шъо тышъуигъусэу ежьым ыпашъхьэ тызэрэригъэуцощтыр тэшІэ. 15Мыр зэкІэ зыфэхъурэр ишІуагъэ шъо къышъокІыныр ары. Арэущтэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ цІыф нахьыбэмэ анэс къэс, цІыф нахьыбэми ищытхъушхо ашІыщт, илъытэныгъэшхо къагъэлъагъозэ.

Тыгу дгъэкІодырэп

16Арышъ, тыгу дгъэкІодырэп. Тпкъыхэр кІодыхэ зэпытми, Тхьэм мафэ къэс тыгухэм арылъыр егъэкІэжьы зэпыт. 17Сыда пІомэ джы гузэжъогъу макІэу ыкІи кІакоу тызхэтым шІугъэу къыхэкІырэр гузэжъогъоу тызхэтым фэмыгъэдэшъун щытхъушхоу мыкІодыжьыщтыр ары. 18Арэущтэу цІыфхэм Іофэу алъэгъушъухэрэм тяплъырэп, Іофэу амылъэгъушъухэрэм тяплъы нахь. Сыда пІомэ Іофэу алъэгъушъухэрэр кІодыжьыщтых, ау Іофэу амылъэгъушъухэрэр мыкІодыжьхэу къэнэжьыщтых.

4:10 Исус ищыІэныгъэ тэ тпкъыхэмкІэ нафэу къэлъэгъоным пае – тэ тыпсаоу зэрэщытым Исус псаоу зэрэщытыр къегъэлъагъо.

4:12 лІэныгъэр тэ къытхэлъэу Іоф ешІэ, ау щыІэныгъэр шъо къышъухэлъэу Іоф ешІэ – ащ къикІырэр: тэ апостолхэм Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур зэрэдгъэІурэм пае, таукІынкІи мэхъу, ау шъо а къэбарышІур зэрэшъодгъэІурэм пае, мыкІодыжьын щыІэныгъэ шъогъоты.

4:13 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт- еплъ Сэбур (Псалтыр) 116:10 (урыс библиемкІэ 115:1).