Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

ЩыкІагъэ зиІэ къошхэм ахъщэ афаугъоиныр

Джы, сшыхэр, Македоние хэкум щыІэ чылыс зэІукІэхэм Тхьэм ынэшІу къызэращифагъэр шъодгъэшІэнэу тыфай. 2Гузэжъогъу хэтхэу, яшъыпкъагъэ инэу гъэунэфыгъэ зэхъум, тхьамыкІэ дэдэу щытыгъэхэми, ягушІогъошхокІэ ямылъку шъхьамысыжьхэу тшыхэм адэІэпыІагъэх. 3АлъэкІыщтыгъэм фэдиз ыкІи нахьыби ежьхэр фаехэу зэратыгъэмкІэ сыряшыхьат. 4Тигъусэхэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм адэІэпыІэнкІэ фит тшІынхэу яшъыпкъэу къытэлъэІугъэх. 5Тызыщыгугъыгъэм изакъоп къатыгъэр, ау ыпэрапшІэу Зиусхьаным ежьхэм зырати, етІанэ Тхьэр зэрэфаем тетэу тэ зыкъытатыжьыгъ. 6Арэущтэу Тит ахъщэр шъуугъоин Іофыр ыублагъэти, мы ІофышІур шъуигъэухыжьынэу телъэІугъ. 7ШІошъхъуныгъэмкІи, гущыІэнымкІи, шІэныгъэмкІи, гуетыныгъэшхо пстэумкІи, шІулъэгъуныгъэу къытфышъуиІэмкІи, а Іоф пстэумкІэ шъузэрэбаим фэдэу, мы ІофымкІи шъуимылъку шъушъхьамысыжьэу шъупылъ.

8Мыр унашъоу сэ къышъуфэсшІырэп, ау нэмыкІхэм гуетыныгъэшхоу яІэм фэзгъадэзэ, шІулъэгъуныгъэу шъуиІэм ишъыпкъагъэ згъэунэфынэу сыфай. 9Сыда пІомэ ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу къызэрэтщи-

 

фагъэр шъошІэ. Ар баеу щытыгъэми,* тэщ пае тхьамыкІэ хъугъэ*, итхьэмыкІагъэкІэ бай шъухъуным пае.

10Ахъщэ шъуугъоин Іофым сызэрэхаплъэрэр шъосэІо; сыда пІомэ ащ ишІуагъэ къышъокІыщт. БлэкІыгъэ илъэсым къыщыублагъэу мы Іофыр зэрежъугъэжьагъэм имызакъоу, цІыфхэу мы Іофыр апэ дэдэу зышІэнхэу зыгу хэлъ хъугъэхэр шъоры. 11Джы а Іофыр шъуухы, шъушІэнэу шъуишъыпкъэу шъузкІэхъопсыгъэр мылъкоу шъуиІэм ифэшъуашэу жъугъэцэкІагъэ хъуным пае. 12Сыда пІомэ цІыфыр тэным фэхьазырмэ, иІэм елъытыгъэу ары нахь, имыІэм елъытыгъэу арэп, Тхьэм а тыныр зэридэрэр.

13НэмыкІ цІыфхэм псынкІагъо афэхъоу, шъо гузэжъогъу шъухэфэн фаеу арэп зыфасІорэр, ау шъо шъуитІум шъузэфэдэу шъузэдэІэпыІэн фае. 14Джырэ уахътэм шъо къышъолыжьыгъэ мылъкумкІэ ахэмэ ящыкІагъэр яшъутын фае. ЕтІанэ шъо щыкІагъэ шъуиІэ хъумэ, ахэмэ къялыжьыгъэ мылъкумкІэ шъо шъуищыкІагъэр къышъуатыщт. Арэущтэу шъо шъуитІум шъузэфэдэщт. 15Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,*

«Бэ зыугъоигъэм къелыжьыгъэ щыІагъэп, мэкІэ зыугъоигъэми зыфэныкъо иІагъэп».

Титрэ ащ игъогогъухэмрэ

16Сэ шъощ пае гумэкІыныгъэу сиІэм фэдэ гумэкІыныгъэ Тхьэм Тит ыгу къызэрэрилъхьагъэм пае, щытхъу фэсэшІы. 17Тит тызэрелъэІугъэр ыдагъэ къодыеп, ау ыгу лъэшэу етыгъэу ежьыр фаеу шъуадэжь къэкІо. 18Ащ игъусэу къэбарышІур зэригъэІурэмкІэ чылыс зэІукІэ пстэури зыщытхъурэ тшы къэтэгъакІо. 19Ащ нэмыкІэу Зиусхьаным щытхъу фэтшІыным паий, гумэкІыныгъэшхоу къышъуфытиІэр шъодгъэлъэгъуным паий мы Іофэу зишІуагъэ къакІорэр тшІэ зыхъукІэ, къыддэкІонэу чылыс зэІукІэхэм а тшы къыхахыгъ. 20Арэущтэу

8:9 баеу щытыгъэми – ежь Ятэ ыдэжь щыІэу, мы дунаем къызщытехьащтым ыпэкІэ ары.

8:9 тхьамыкІэ хъугъэ – цІыфэу зэрэхъугъэр ары. Еплъ Фил. 2:6-8.

8:15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:18.

 

мы тынышхомкІэ тызэрызекІорэ шІыкІэм пае, цІыфхэм тызэрагъэмысэщтым зыщытыдзыенэу тыфай. 21Сыда пІомэ Зиусхьаным ыдэжькІи цІыфмэ адэжькІи шІугъэ зэрэтшІэным тыпылъ.

22Ащ нэмыкІэу тшэу зигуетыныгъэшхо бэрэ ыкІи лъэныкъо ІаджыкІэ къытфэзыгъэшъыпкъэжьыгъэр адрэхэм ягъусэу къышъуфэтэгъакІо. Джы инэу къызэрэшъущыгугъырэм пае, ыпэрэм нахьи нахь гуетыныгъэшхо иІэ хъугъэ. 23ТиткІэ шъукъысэупчІымэ, ар сигъусэу къышъуфэлажьэ. Мы тшыхэмкІэ шъукъысэупчІымэ, ахэр чылыс зэІукІэхэм ялІыкІохэу Христос щытхъу фэзышІыхэрэр ары. 24Арышъ, чылыс зэІукІэхэм апашъхьэ шъуишІулъэгъуныгъи шъыпкъагъэм тетэу тыкъызэрэшъущытхъугъэри мы тшыхэм къафэжъугъэшъыпкъэжь.