Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

Игуапэу зытырэр ары Тхьэм шІу ылъэгъурэр

Мы ІэпыІэгъоу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм афядгъэхьырэм ехьылІагъэу къышъуфэстхынэу сищыкІагъэп, 2сыда пІомэ шъуигуетыныгъэшхо сэшІэ. Шъо Ахаие хэкум исхэм блэкІыгъэ илъэсым щегъэжьагъэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ІэпыІэгъу шъуафэхъунэу хьазырэу шъущытэу сГуи, Македоние хэкум щыщхэм апашъхьэ сыщышъущытхъугъ. Шъуигуетыныгъэшхо ахэмэ анахьыбэри ІэпыІэгъу хъунхэу ыгъэгушхуагъ. 3Ау мы ІофымкІэ шъуищытхъоу сшІыгъэр пкІэ имыІэу къычІэмыкІыным ыкІи зэрэсІуагъэм фэдэу шъухьазырыным пае, тшыхэр* шъуадэжь къэсэгъакІох. 4Сыда пІомэ Македоние хэкум щыщхэр къызыздакІохэкІэ, шъумыхьазырэу къычІыкІымэ, тыкъызэрэшъущыгугъыгъэм пае тыукІытэжьыщт – шъо шъузэрэукІытэжьыщтыр къэсІонэу ищыкІагъэп. 5Арыти, тшыхэр шъуадэжь сапэ итхэу кІонхэшъ, тыкъызэрыжъугъэгугъэгъэ тыныр ыпэкІэ къызэрэжъугъэхьазырыным лъыплъэнхэу сялъэІун фаеу сэлъытэ. Арэущтэу шъуимыгуапэ хъурэ тынэу мыхъоу, шъуигуапэ хъурэ тынэу ар хьазырыщт.

9:3 тшыхэр – Титрэ (8:16-17) нэмыкІхэмрэ (8:18,22) ары.

 

6Сэ зыфасІорэр мары: МакІэ зыпхъырэм макІэ къыхыжьыщт. Бэ зыпхъырэми бэ къыхыжьыщт. 7Хэти ыгукІэ зэрэтыриубытагъэм фэдэу ерэт, гухэкІ хэмылъэу, емыгъэзыгъэу ерэт; сыда пІомэ игуапэу зытырэр ары Тхьэм шІу ылъэгъурэр. 8Тхьэм гъунэ имыІэу ынэшІу инэу къышъущифэн ылъэкІыщт. Арэущтэу лъэныкъо пстэумкІи шъуищыкІагъэр зэкІэ шъуиІэ зэпытыщт, сыд щыщырэ Іоф дэгъум паий къэшъутынэу икъуным нахьи нахьыбэ шъуиІэщт. 9Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэДэу,*

«Бэу тхьамыкІэхэм афигощыгъ. Ишъыпкъагъэ егъашІэми щыІэщт».

103ыпхъырэм чылапхъэ езытырэ Тхьэу, хьалыгъуи ышхынэу езытырэм чылапхъэ къышъуитынышъ, ыгъэбэгъощт. Шъуишъыпкъагъэ шІугъэу къыхэкІырэри ыгъэбэгъощт. 11Сыдигъуи тынкІэ шъуимылъку шъушъхьамысыжьынэу сыдрэмкІи Тхьэм бай шъуишІыщт. Арэущтэу тынкІэ шъуимылъку шъузэрэшъхьамысыжьырэм пае, а тыныр тшыхэм заІэкІэдгъахьэкІэ, цІыфыбэмэ Тхьэм ищытхъушхо яжъугъэшІыщт.

12ІэпыІэгъу шъузэрэхъурэмкІэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ящыкІагъэмкІэ ІэпыІэгъу шъузэрафэхъурэм имызакъоу, цІыфыбэми Тхьэм ищытхъушхо инэу яшъогъэшІы. 13Арэущтэу тшыхэм ІэпыІэгъу шъузэрафэхъурэмкІэ шъуишъыпкъагъэ къызыжъугъэшъыпкъэжькІэ, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум шыхьат шъузэрэфэхъурэм ыкІи шъузэредэІурэм пае, тшыхэм Тхьэм ищытхъу ашІыщт. Ащ нэмыкІэуи шъушъхьамысыжьэу шъуимылъку щыщ ахэми нэмыкІ цІыфхэми зэряшъутырэм пае, тшыхэм Тхьэм ищытхъу ашІыщт. 14Арэущтэу Тхьэм ынэшІу инэу къызэрэшъущифагъэм пае, гуфэбэныгъэ къышъуфыряІэу Тхьэм къышъуфелъэІущтых. 15Тхьэм итынышхоу къэмыІошъущт иным* пае, Тхьэм щытхъу фэтэжъугъэшІ.

9:9 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 112:9 (урыс библиемкІэ 111:9).

9:15 Тхьэм итынышхоу къэмыІошъущт иныр – Тхьэм Ыкъо тымыкІодэу тыкъызэрэригъэгъэнэжьырэр ары.