Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Паул апостол нэпцІхэм зэратегущыІэрэр

Сэ сиделагъэ тІэкІу къысфэшъущыІэгъагъот. Шъо ар къысфэшъущыІэщт. 2Тхьэм ыдэжь къикІырэ шъугъоныгъэмкІэ шъо сышъуфэшъугъо, сыда пІомэ шъо пшъэшъэ къабзэм фэдэу, лІы закъоу Христос ыпашъхьэ шъуизгъэхьанышъ, ащ шъудэкІонэу шъузгъэнэфагъ. 3Ау блэжъым итхьагъэпцІыгъэкІэ бзылъфыгъэу Евэ* зыцІэр зэригъэпцІэгъагъэм фэдэу, шъори шъушъхьэ зэІигъахьэзэ, шъыпкъагъэу Христос фышъуиІэм шъуакІыб фэжъугъэзэнкІэ сэщынэ. 4Сыда пІомэ зыгорэ шъуадэжь къакІоу, Исус ехьылІэгъэ къэбарэу тэ шъодгъэІугъэм нэмыкІ къэбар ыгъэІумэ, шъуигуапэу ар фэшъощыІэ. Е Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэм арылъ дгъэхъугъэм нэмыкІ псэ горэ шъугухэм арылъ ыгъэхъумэ, ари шъуигуапэу фэшъощыІэ. Е шъушІошъ хъугъэ къэбарышІум нэмыкІ къэбарышІоу зыфиІорэр зыгорэм ыгъэІумэ, ари шъуигуапэу фэшъощыІэ. 5Ау а апостол джадэхэу зыфашъуІохэрэм анахьи зыкІи сынахь цІыкІоу зыслъытэжьрэп. 6ГущыІэнкІэ сымыІазэми, шІэныгъэм сырыІаз. ШІэныгъэмкІэ сызэрэІазэр сыдигъуи лъэныкъо пстэумкІи къышъуфэзгъэнэфагъ.

11:3 Евэ – Хьауэ ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 3:1-5,13.

 

7Уасэ хэмылъэу Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ къэбарышІур къышъозгъэІузэ, шъузгъэиныным пае, зызэрэзгъэцІыкІугъэмкІэ емыкІу сшІагъэу хъугъа? 8НэмыкІ чылыс зэІукІэхэм уасэ къаІысхызэ, сышъуфэлэжьэным пае, ахэмэ ахъщэ тырязгъэгъэкІодагъ. Шъуадэжь сызыщэІэм, щыкІагъэ сиІагъэми, зыми хьылъэ сыфэхъугъэп. 9Сыда пІомэ сшыхэу Македонием къикІыгъэхэу къэкІуагъэхэм сищыкІагъэр рагъэкъугъ. ЗыкІи хьылъэ сызэрэшъуфэмыхъуным сыпылъыгъ ыкІи сыпылъыщт. 10Христос ишъыпкъагъэу сыгу илъымкІэ сэІо, Ахаие хэкум зэкІэ исхэм ащыщэу зыми а щытхъоу сиІэр сІихын ылъэкІыщтэп. 11Сыд пае арэущтэу сызекІора? ІЫІу шъусымылъэгъоу ара? Хьау, шІу шъузэрэслъэгъурэр Тхьэм ешІэ. 12Ау сызэрэзекІощтыгъэм фэдэу, сызекІо зэпытыщт. «Паул зэрэлажьэрэм фэдэ къабзэу тэри тэлажьэ», зыІоу зыщытхъужьхэрэр зыщытхъужьынхэу игъо афизгъэфэнэу сыфаеп.

13Ащ фэдэ цІыфхэр апостол нэпцІых, лэжьэкІо гъэпцІакІох. Христос иапостолхэм афэдэу загъэлъагъо ныІэп. 14Ар гъэшІэгъонэп. Ежь шэйтанми нэфынэм имэлэІич фэдэу нэпцІкІэ зегъэлъагъо. 15Арышъ, шэйтаным фэлажьэхэрэр шъыпкъагъэм фэлажьэхэрэм афэдэу нэпцІкІэ загъэлъагъомэ, ар Іофышхоп. Ау кІэухэу афэхъущтыр Іофэу ашІэхэрэм яхьылІагъэу хъущт.

Паул апостолэу зэрэщытыгъэм пае къинэу ыщэчыщтыгъэхэр

16Джыри сэІо, зыми зэхэшІыкІ зимыІэм фэдэу серэмылъыт. Ау арэущтэу сышъолъытэмэ, зэхэшІыкІ зимыІэм шъузэрэпэгъокІырэм фэдэу шъукъыспэгъокІ, тІэкІу сызщытхъужьын слъэкІыным пае. 17Джы сІорэр Зиусхьаныр арэп къэсэзыгъаІорэр. Арэущтэу сыгушхоу сызщытхъужьмэ, зэхэшІыкІ зимыІэм фэдэу сэгущыІэ. 18Мы дунаем ицІыфхэм яхабзэ фэдэу, цІыфыбэхэр зэрэзщытхъужьхэрэм пае, сэри сызщытхъужьыщт. 19Шъо шъузэрэІушым пае, зэхэшІыкІ зимыІэхэр шъуигуапэу шъощыІэх. 203ыгорэм шъуигъэпщылІми, е шъуишхын шъушІуешхыжьми, е шъуихъункІэми, е шъуапашъхьэ зыщигъэпагэми, е шъунэпашъо къеоми, ар шъощыІэ. 21СыукІытэзэ сэІо, ащ фэдэ Іофхэр тшІэнхэу лъэкІ тиІагъэп.

 

ЦІыф горэ Іоф горэмкІэ зыщытхъужьыным тегушхомэ, сэри а ІофымкІэ сызщытхъужьынэу сытегушхо – зэхэшІыкІ зимыІэм фэдэу сэгущыІэ. 22Ахэр джуртха? Сэри сыджурт. Ахэр Израил цІыфха? Сэри сы Израил цІыф. Ахэр Ибрахьимэ къытехъукІыгъэ цІыфхэм ащыщха? Сэри сащыщ. 23Ахэр Христос фэлажьэха? Ахэмэ анахьи нахьыбэу сыфэлажьэ. Акъыл зимыІэм фэдэу сэгущыІэ. Ахэмэ анахьи нахьыбэу сылэжьагъ, нахьыбэуи хьапсым сычІэсыгъ, цІыфхэр нахьыбэуи къамыщкІэ къысэуагъэх, нахьыбэуи лІэныгъэм игъунэгъоу сыхъугъ. 24Къамыщ огъу тІокІитІум зы щыкІэу джуртхэр гъогогъуитфэ къысэуагъэх. 25Гъогогъуищэ Рим тетыгъо зиІэхэр бэщкІэ къысэуагъэх. Зэ цІыфхэм саукІыным пае, мыжъокІэ къысэуагъэх, сызэрытІысхьэгъэ къухьэхэм ащыщэу щыр чІихьагъ, зы чэщрэ зы мафэрэ хыорхэм сахэлъыгъ. 26Гъогуми бэрэ сатетыгъ. Псыхъохэм сызазэпырэкІым, щынагъо сыхэфагъ, хъункІакІохэми сахафэу, слъэпкъ щыщхэми сахэтэу, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми сахэтэу щынагъо сыхэфагъ; къалэхэми сащыІэу, шъоф нэкІхэми сарытэу, хыми сытетэу щынагъо сыхэфагъ; сшы нэпцІхэми сахэтэу щынагъо сыхэфагъ. 27Бэрэ сылажьэзэ зызгъэулэугъ, сымычъыеу чэщыби исхыгъ; мэлакІи псыфалІи сылІагъ, бэри шхын сымыгъотэу сыкъэнагъ; чъыІэми щыгъын икъунэу сщымыгъэу къысэкІугъ. 28Іоф пстэуми анэмыкІэу чылыс зэІукІэ пстэуми сафэгумэкІызэ мафэ къэси сэгузажъо. 29Хэти гурэ псэрэкІэ лъэкІыныгъэ зимыІэми, сэ сыригъус. ПсэкІодым хэт зыІэпищэми сыгу машІом ыстырэм фэдэу мэхъу.

30Сызщытхъужьын фаемэ, лъэкІыныгъэ зэрэсимыІэм пае сызщытхъужьыщт. 31Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэу мыкІодыжьын щытхъушхор зием пцІы зэрэсымыусырэр ешІэ. 32Пачъыхьэ Аретэ фэлажьэрэ Іэшъхьэтетым саригъэубытыным пае, ицІыфхэм Дамаск къалэм икъэлапчъэхэр аригъэухъумагъэх. 33Ау къалэ дэпкъым хэт шъхьангъупчъэ горэмкІэ матэм сисэу синыбжэгъухэм сыкъыратІупщэхи, Іэшъхьэтетым сыкъыІэпыкІыжьыгъ*.

11:33 сыкъыІэпыкІыжьыгъ – еплъ Апостол. 9:23-25.