Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Зиусхьаным Паул Іофхэу къыригъэлъэгъугъэхэри къыфигъэнэфагъэхэри

ИшІуагъэ къэмыкІощтми, сызщытхъужьын фае. Зиусхьаным сигъэлъэгъугъэ Іоф гъэшІэгъонхэми, къысфигъэнэфэгъэ Іоф гъэшІэгъонхэми сакъытегущыІэщт. 2Христос зыгу илъ лІы горэ* сэшІэ. Илъэс пшІыкІуплІкІэ узэкІэІэбэжьмэ, Тхьэм ар ящэнэрэ уашъом дихьыягъ. Пкъы хэлъыгъа, хэмылъыгъа, сэ сшІэрэп, Тхьэм ар ешІэ. 3,4Тхьэм а лІыр дихьыий, джэнэтым зэрэригъэхьагъэр сэшІэ. Пкъы хэлъыгъа, хэмылъыгъа сэ сшІэрэп, Тхьэм ар ешІэ. КъэпІон умылъэкІын гущыІэхэу, цІыфым къыІотэжьынхэу зыфимытхэр а лІым зэхихыгъэх. 5А лІым сыщытхъужьынэу сыфай; сэ сшъхьэкІэ лъэкІыныгъэ зэрэсимыІэм нэмыкІкІэ сызщытхъужьынэу сыфаеп. 6Сызщытхъужьынэу сыфэягъэми, зэхэшІыкІ зимыІэм сыфэдэщтыгъэп, сыда пІомэ шъыпкъагъэр къасІощтыгъ. Ау зысэщыІэ, зыгорэм Іофхэу сшІэхэрэр зилъэгъухэкІэ, е гущыІэхэу сэ къасІохэрэр зызэхихыхэкІэ, сызэрилъытэрэм нахьи нахьыбэу симылъытэным пае.

7Тхьэм къысфигъэнэфэгъэ Іофышхохэм апае зысымыгъэиныщэным пае, уз горэу къысхэорэ панэм фэдэр спкъы хэлъ хъугъэ. Ар шэйтаным иІофтабгэ фэд. Зысымыгъэиныщэным пае, лые къысехы. 8А панэр хихыжьынэу Зиусхьаным гъогогъуищэ селъэІугъ. 9Ау Зиусхьаным къысиІуагъ: «Сэ сынэшІу къызэрэпщысфэрэр оркІэ икъун, сыда пІомэ о лъэкІыныгъэ уимыІэ зыхъукІэ, силъэкІыныгъэшхо нахь къэлъагъо». Арэущтэу Христос илъэкІыныгъэ къысхэлъыным пае, лъэкІыныгъэ зэрэсимыІэмкІэ нахь сигуапэу сызщытхъужьыщт. 10Арышъ, Христос сызэрэфэлажьэрэм пае, лъэкІыныгъэ симыІэми, къысэхъонхэми, къин слъэгъуми, къин сагъэщэчми, гухэкІ сиІэми сэгушІо; сыда пІомэ лъэкІыныгъэ симыІэ зыхъукІэ, нахь лъэш сэхъу.

12:2 Христос зыгу илъ лІы горэ – Паул зытегущыІэрэр ежь ышъхь ары.

 

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэу Коринф дэсхэм зэрафэгумэкІырэр

11ЗэхэшІыкІ зимыІэм фэдэу сыкъэгущыІагъ, ау арэущтэу сыкъэгущыІэнэу шъо сежъугъэзыгъ. Шъо шъукъысщытхъужьын фэягъ, сыда пІомэ сэ пкІэ симыІэми, а апостол джадэхэу зыфашъуІохэрэм анахьи сэ зыкІи санахь цІыкІоп. 12Апостолэу сызэрэщытыр къэзыгъэшъыпкъэжьырэ Іофхэу нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэри, Іофышхо гъэшІэгъонхэри, лъэкІыныгъэ зыхэлъ Іофышхохэри шъуадэжь теубытэныгъэшхокІэ сэ щысшІагъэх. 13Сэ хьылъэ сызэрэшъуфэмыхъугъэм нэмыкІэу, адрэ чылыс зэІукІэхэм сызэрадэзекІуагъэм нахьи нахь дэеу сыкъыжъудэзекІуагъа? Хьылъэ сызэрэшъуфэмыхъугъэмкІэ губгъэн къысфэшъумылъэгъу.

14Джы ящэнэрэу шъуадэжь сыкъэкІонэу сыхьазыр, ау хьылъэ сышъуфэхъущтэп, сыда пІомэ сызыфаер шъуимылъкоп, шъоры нахь. Бынхэм ятэ-янэхэмэ мылъку афаугъоинэу апшъэ илъэп, ау ятэ-янэхэр ары зибынхэм афэзыугъоин фаехэр. 15Сэ инэу шъо шІу шъуслъэгъоу, шъо нахь макІэу шІу сышъулъэгъужьыми, шъо шъупсэхэмэ апае зэкІэ сиІэр згъэкІодынэу, сэ сшъхьэкІи зызгъэкІодыжьынэу сигопэщт. 16Арэущтэуи орэхъу, хьылъэ сышъуфэхъугъэп. Ау тхьагъэпцІыгъэкІэ сыжъудэзекІуи, шъусыубытыгъэу шъоІо. 17Шъуадэжь сэ къэзгъэкІогъэ лІыхэм ащыщэу зыгорэмкІэ шъуишІуагъэ къызэзгъэкІыгъа? 18Тит шъуадэжь кІонэу селъэІугъ, сшыхэм ащыщэуи зы гъусэ фэсшІыгъ. Тит шъуишІуагъэ къызэригъэкІыгъэп, арыба? Зыгу зыпсэкІэ тызекІоу, а зы гъогум тытетыгъэба?

19Мыщ фэдизэу тызпылъыгъэр шъуапашъхьэ зыщыдгъэхыеныр арэу шъогугъа? Ау Христос тыгухэм арылъэу Тхэм ыпашъхьэ тыщыгущыІагъ ыкІи, силъапІэхэр, мы Іоф пстэури зыфатшІэрэр гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ шъодгъэгъотыныр ары. 20Сыда пІомэ шъуадэжь сыкъызыкІокІэ, сызэрэфаеу шъо шъущымытэу шъузгъотэу, шъори шъузэрэфаеу сэ сыщымытэу сыжъугъотынкІэ сэщынэ. Зэщыхьаныр, шъугъоныр, губжыныр, зэмызэгъыныр, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэныр, бзэгухьаныр, зышІошІыжьыныр, зэхэтхъогъэ Іофхэр къэхъунхэкІэ сэщынэ. 21Шъуадэжь къызыкІожькІэ, шъуапашъхьэ Тхьэм аргорэу сыщигъэцІыкІунэу сэщынэ, псэкІод зы-

 

шІэгъэ цІыфыбэу зигумыкъэбзэным, зизинэ шІэным, зимыхъомышІэ псэукІэу зыхэтхэм афыкІэмыгъожьыгъэхэм сыгу къырагъэонэуи сэщынэ.