Des1Des2Des3Des4Des5Des6

13

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэу Коринф дэсхэм аужырэ Іофхэу агуригъэІуагъэхэр

Шъуадэжь сыкъызэрэкІорэр мыр ящэнэрэу мэхъу. Ащыгъум сыдрэ Іофэу шъуащыщэу зыгорэ зэрыжъугъэмысэрэр анахь макІэми шыхьатитІум е шыхьатищым къаІорэмкІэ гъэшъыпкъагъэу хъун фае. 2ЯтІонэрэу шъуадэжь сызыщэІэм, мыр къышъуфэзгъэпытэгъагъ. Джы шъуадэжь сыщымыІэу джыри зэ къышъуфэсэгъэпытэ: ЫпэкІэ псэкІод зышІагъэхэмрэ, адрэ къэнэгъэ цІыф пстэумрэ сыкъызыкІожькІэ сашъхьасыщтэп, Зсыда пІомэ къасІохэрэр къэсэзыгъаІорэр зэрэ-Христосыр къэзгъэшъыпкъэжьынэу шъуфай. Христос къызыжъудэзекІокІэ, лъэкІыныгъэ имыІэу щытэп. ИлъэкІыныгъэшхо шъуадэжь къыщегъэлъагъо. 4ЛъэкІыныгъэ имыІэу къащым тыраІулІагъэ пэтми, Тхьэм илъэкІыныгъэкІэ джыри псау. Ащ фэдэу Христос тыгухэм арылъэу тэри лъэкІыныгъэ тимыІэ пэтми, Тхьэм илъэкІыныгъэкІэ тэри Христос тигъусэу тыпсэущт, тышъуфэлэжьэным пае.

5ШъуишІошъхъуныгъэ шъыпкъэмэ зэжъугъэшІэным пае зыжъугъэунэфыжь. Шъо шъушъхьэкІэ Исус Христос шъугухэм зэрарылъыр шъошІэба! Армырмэ шъузэрэщытын фэем фэдэу шъущымытэу къычІэкІыгъ. 6Тэ тызэрэщытын фаем фэдэу тыщытэу къызэрэчІэкІыгъэр зэрэшъушІэрэм сицыхьэ телъ. 7МыхъомышІагъэ горэ шъумыгъэцэкІэнэу Тхьэм телъэІу. Арэущтэу тызфелъэІурэр тызэрэщытын фаем фэдэу тыщытэу къычІэкІыныр арэп, тэ тызэрэщытын фаем фэдэу тыщымытэу къычІэкІыми, шъо шІугъэр жъугъэцэкІэныр ары нахь. 8Сыда пІомэ шъыпкъагъэм тыпэуцоу зи тшІэн тлъэкІыщтэп, ау шъыпкъагъэм пае зыгорэ тшІэн тлъэкІыщт. 9ЛъэкІыныгъэ тэ тимыІэми, шъо лъэкІыныгъэ шъуиІэ зыхъукІэ

 

тэгушІо. Зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъуигъэхъунэу Тхьэм телъэІу. 10Шъуадэжь сыщымыІэу мы Іофхэр зыфышъуфэстхырэр шъуадэжь сыкъызыкІокІэ, Зиусхьаным къыситыгъэ тетыгъомкІэ пхъашэу сыкъыжъудэзекІон фаеу мыхъунэу ары. Шъузгъэунэхъунэу арэп, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ шъозгъэгъотынэу ары нахь, Зиусхьаным а тетыгъор къызфыситыгъэр.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

11Аужыпкъэм, сшыхэр, шъотхъэжь, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу шъухъуным ыуж шъуит, зысэжъугъэгъэгушху, шъуигупшысакІэ зы орэхъу, гупсэфыныгъэ шъуиІэу шъопсэу. ЕтІанэ Тхьэу шІулъэгъуныгъэмрэ гупсэфыныгъэмрэ зыдэжь къикІырэр шъуигъусэщт.

12        ГукъэбзагъэкІэ ІаплІ зэшъущэкІэу шІуфэс зэшъухыжь. Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми шІуфэс къышъуахыжьы.

13Ти Зиусхьанэу Исус Христос ынэшІу щыфэныгъэ, Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъо пстэуми шъуерэгъусэх. Амин.