Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Сэ зыфасІорэр мары: къоу ятэ имылъку къызІэкІэхьащтыр оцІыкІуфэ, мылъкур зэкІэ къыІэкІэхьащтми, унэІутым фэдэ къабзэу щыт. 2ЦІыфхэу зынаІэ ащ къытет-

3:22 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Сэбур (Псалтыр) 14:3 (урыс библиемкІэ 13:3); Рим 3:9-18.

 

хэмрэ имылъку зезыхьахэрэмрэ афэІорышІэн фае, ятэ ыгъэнэфэгъэ мафэр къэсыфэ. 3Джащ фэдэу, тэри Тхьэм иІофхэмкІэ джыри цІыкІоу тызыщэтым, цІыфхэм мы дунаем ехьылІагъэу къызэрыкІо гурыІоныгъэу яІэхэм тыряпщылІыщтыгъ. 4Ау уахътэр икъугъэ зэхъум, Тхьэм Ыкъо къыгъэкІуагъ. Ар бзылъфыгъэм къыхэкІыгъ, Тэуратым ихабзэ ыІэчІэгъ чІэтыгъ. 5Тхьэм ар къызфигъэкІуагъэр ащ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтыгъэхэр къычІихыжьынхэшъ, ашъхьэ ыщэфыжьынэу арыгъэ, Тхьэм тэ зэкІэри ибын фэдэу тидэным пае. 6Тхьэм шъузэрибынхэм пае, Ыкъо Ыпсэ ЛъапІэу «Аввэу* Тят!» зыІоу къаджэрэр Тхьэм шъугумэ къарилъхьагъ. 7Арышъ, о уунэІутыжьэп, къоу ухъугъ нахь. Къоу узэрэхъугъэм пае, Тхьэм ибынхэм ІэхьышІоу къалъигъэсырэр ори къыплъигъэсыщт.

Паул Галатие цІыфхэм зэрафэгумэкІырэр

8Пасэм Тхьэр шъумышІэу зыщэтым, тхьэ зыфаІохэу, ау шъыпкъэмкІэ тхьэхэу щымытхэм шъуафэлажьэщтыгъ. 9Ау джы Тхьэр шъушІэу хъугъэу, хьауми Тхьэм шъукъишІагъэу сІомэ нахьышІуба, а къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу лъэкІыныгъэ зимыІэхэу ыкІи тхьамыкІэхэмэ зафэжъугъэзэжьынэу шъузкІыфаер сыда? Джыри зэ ахэмэ пщылІ шъуафэхъужьынэу ара? 10Гъэнэфэгъэ мафэр, мазэр, уахътэр, илъэсыр шъогъэлъапІэх. 11Сэ сышъуфэгумэкІы, хьаулыеу шъощ пае сыулэугъэкІэ сэщынэ.

12СышъолъэІу, сшыхэр, сэщ фэдэу шъухъу, сыда пІомэ сэри шъощ фэдэу сыхъугъ. Мыхъун зи къысэшъушІагъэп. 13Апэ дэдэу къэбарышІур зышъосэгъэІум, сызэрэсымэджагъэр шъошІэ. 14Сэ сисымэджэныгъэ къин шъуигъэлъэгъугъэ пэтми, нэмыплъ къысэшъухыгъэп, шъукъысфэмыеуи хъугъэп. Тхьэм имэлэІичэу сыщытыгъэм фэдэу, Христос Исусэу сыщытыгъэм фэдэу, шъукъыспэгъокІыгъ. 15Бэу шъутхъэжьыщтыгъ. ШъулъэкІынэу щытыгъэмэ, шъунэхэри къысэшъутынхэу къызэришъутхъыщтыгъэмкІэ шъуишыхьат сэхъу. 16Шъыпкъэр къызэрэшъосІуагъэм пае, пыеу сыкъышъуфэхъугъа?

4:6 аввэ – «ты» ары.

 

17А цІыфхэр* шъо къышъогугъух, ау ахэмэ ягухэлъ шІоп. Тэ шъудбгъодащыным пылъых, шъо ахэмэ шъуягугъужьыным пае. 18Гухэлъыр дэгъумэ, зыр зым егугъуныр сыдигъуи дэгъу, сэ шъуадэжь сыщымыІэми джары зытетыр. 19Сибынхэр, шъощ пае сабый къызфэхъущт бзылъфыгъэу гугъум хэтым сыфэд, Христос шъугухэм арылъ охъуфэ. 20Джы шъуадэжь сыщыІагъэмэ, сымакъэ мэкъэ шъабэкІэ зэблэсхъумэ сшІоигъуагъ, сыда пІомэ шъосІон сшІэрэп.

Хьэджэррэ Сарэрэ

21КъысашъуІу, шъо, цІыфхэу Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтынхэу фаехэм, Тэурат хабзэм итхэр зэхэшъушІыкІхэрэба? 22Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт Ибрахьимэ къуитІу зэриІагъэр, зыр иунэІут бзылъфыгъэмкІэ*, адрэри унэ шъхьэгъусэмкІэ*. 23УнэІут бзылъфыгъэм ыкъо сабый къызэрэхъурэ шІыкІэм фэдэу къэхъугъ, ау ишъхьэгъусэ ыкъо Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъ.

24А Іофым зы гъэбылъыгъэ Іоф горэ къикІэу хэлъ, сыда пІомэ а бзылъфыгъитІур зэзэгъыныгъитІум фэбгъэдэн плъэкІыщт. УнэІут бзылъфыгъэу Хьэджэр Синай къушъхьэм Тхьэм ежьыррэ пегъымбар Мусэрэ азыфагу щыдилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм фэд. А бзылъфыгъэм къыфэхъугъэхэр пщылІхэу щытыгъэх. 25Хьэджэр Аравие хэкум щыІэ Синай къушъхьэм фэбгъэдэн плъэкІыщт. А бзылъфыгъэр джырэ Ерусалими фэд. Сыда пІомэ Ерусалимрэ ащ дэс цІыфхэмрэ пщылІыныгъэм хэтых. 26Ау уашъом щыІэ Ерусалим шъхьафит. Ар тэ зэкІэми ны фэдэу къытфэхъу. 27Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм мырэущтэу арыт:*

«ГушІо, о сабый къызхэмыкІэу, сабый къызфэмыхъугъэ бзылъфыгъ.

4:17 а цІыфхэр – Паул пэуцухэрэр ары. Ахэмэ зэраІуагъэм фэдэу, Исус игъогу утехьаным ыпэкІэ, сунэт уашІын фаеу щытыгъ.

4:22 унэІут бзылъфыгъэр – Хьэджэр ары. Хьэджэр Агар ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:15.

4:22 унэ шъхьэгъусэр – Сарэ ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:2.

4:27 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 54:1.

 

О, сабый гугъуехьыныр зымышІэрэр, мэкъэшхокІэ гушІо!

Сыда пІомэ лІы зиІэм нахьи лІым ытІупщыжьыгъэ бзылъфыгъэм сабиеу иІэхэр нахьыб». 28Сшыхэр, Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм пае, Исхьакъ Ибрахьимэ ибын зэрэхъугъэм фэдэкъабзэу, тэри Тхьэм ибын тыхъугъ. 29Хьэджэр зыцІэ бзылъфыгъэ унэІутымкІэ Ибрахьимэ къыфэхъугъэ ыкъо, ыкъоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъэм* а уахътэм къин ригъэщэчыгъ. Джыри ащ фэд. 30Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр* сыда? Мырэущтэу арыт: «Мы унэІут бзылъфыгъэмрэ ащ ыкъорэ ІугъэкІыжьых, сыда пІомэ шъхьэгъусэу шъхьафитэу щытым ыкъо мылъкоу къыфынэжьырэмкІэ унэІут бзылъфыгъэм ыкъо Іахьэ къылъысыщтэп». 31Арышъ, сшыхэр, бзылъфыгъэ унэІутым тырибынэп, шъхьэгъусэу шъхьафитэу щытым тырибын нахь.