Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Христос шъхьафитныгъэ къызэрэтитыгъэр

Арышъ, шъхьафитныгъэу Христос къышъуитыгъэм пытэу шъутетэу, джыри зэ пщылІыныгъэм ибжь цІыфхэм зытряшъумыгъэлъхьажь.

2Сэ, Паул, шъуасІорэм шъуедэІу, цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ,* Христос ишІуагъэ къышъокІыщтэп. 3Джыри сэ къэсэушыхьаты, хэтми сунэт зязыгъэшІырэм Тэурат хабзэм ит пстэури ыгъэцэкІэн фае. 4Шъо Тэурат хабзэм итхэр жъугъэцэкІэнхэм игъогукІэ Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ шъуиІэу шъузэрилъытэщтым ыуж шъуитэу

4:29 къоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъэр – Исхьакъ ары.

4:30 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:10.

5:2 цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ – ащ къикІырэр: цІыфхэм сунэт зядгъэшІыным игъогу ары Христос ицІыфхэм тащыщэу тызэрэхъущтыр шъуІозэ, цІыфхэм сунэт зяжъугъэшІымэ, Христос ишІуагъэ къышъокІыщтэп.

 

шъущытмэ, Христос шъубгъодэкІыгъ. Тхьэм ынэшІуи къышъущимыфэжьэуи хъугъэ. 5Ау тэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэщтым тыпэплъэ. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи арэущтэу зэрэхъущтым тыщегъэгугъы. 6Сыда пІомэ Христос Исус тыгухэм арылъмэ, сунэт ташІыгъэу тыщытми, тыщымытми, арэп Іофыр зыдэщыІэр. Іофыр зыдэщыІэр тишІошъхъуныгъэ шІулъэгъуныгъэ къызэрэхэкІырэр ары.

7Гъогу занкІэм шъутетэу шІоу шъурыкІощтыгъ. Шъыпкъагъэм шъуримыгъэдэІоу, хэта пэрыохъу къышъуфэхъугъэр? 8Арэущтэу шъозыгъэшІагъэр Тхьэу зибынхэм ащыщ шъухъунэу къышъуаджэрэр арэп. 9«Тэджэпсыр макІэми, тхьацур зэкІэ егъэшІоІу». 103иусхьаныр тыгухэм зэрарылъым пае, Іофхэр сэ къызэрэзгурыІохэрэм фэдэу, шъори къыжъугурыІонхэм сыщэгугъы. Хэт щыщми шъузыгъэгумэкІырэм имысагъэ фэшъуашэр ыгъотыжьыщт. 11Сшыхэр, цІыфхэр сунэт ашІыгъэхэу щытын фаеу джыри ясэгъэІу зэпытмэ, (сэ язгъэІугъэу аІозэ, цІыфхэм пцІыкІэ зэраІорэм фэдэу), сыд пае цІыфхэм джыри къин сагъэщэчыра? ЦІыфхэр сунэт ашІыгъэхэу щытын фаеу джыри язгъэІу зэпытыгъэмэ, ащыгъум Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар цІыфхэм агу зэмыІун зи къыхэнэжьыщтгъэп. 12ШъузыгъэгумэкІыхэрэр ІуагъэкІыгъагъэхэмэ!

13Сшыхэр, шъхьафитныгъэ шъуиІэнэу Тхьэр къышъоджагъ. Ау шъуишъхьафитныгъэ шъуипсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэр шъушІэнэу ушъхьагъоу орэмыхъу. Ау шІулъэгъуныгъэкІэ зыр зым Іофтабгэ фэрэхъу. 14Сыда пІомэ Тэурат хабзэм ит пстэури мы унэшъо закъом* къеубыты: «О пшъхьэ шІу зэрэплъэгъурэм фэдэу, уигъунэгъуи шІу лъэгъу». 15Ау шъузэцакъэу ыкІи шъузэрэшх зэпытмэ, шъузэрэмыгъэкІодыжьыным шъуфэсакъ.

ШІугъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэмрэ Іэягъэу цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ къыхэкІыхэрэмрэ

16Арышъ, къышъосэІо: Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къызэрэжъугуригъаІорэм тетэу шъузекІу. Ащыгъум шъуипсэ-

5:14 мы унэшъо закъор – еплъ Пегъымбар Мусэ ящэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:18.

 

кІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсырэр жъугъэцэкІэщтэп. 17ЦІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ зыфаер Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыфаем пэуцу. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыфаери цІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ зыфаем пэуцужьы. Шъузыфаер шъумыгъэцэкІэшъунэу ахэр зэпэуцужьых. 18Ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къызэрэжъугуригъаІорэм тетэу шъузекІомэ, Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ шъучІэтыжьыщтэп.

19ЦІыфым ипсэкІодышІэ шэныжъ Іэягъэу къыхэкІыхэрэр нафэх. Мыхэр арых: Зинэ шІэныр, гумыкъэбзагъэр, мыхъомышІэ псэукІэр, 20тхьэ нэпцІхэр гъэлъэпІэгъэныр, ушхъухьаныр, зэпыиныр ыкІи зэщыхьаныр, шъугъоныр, губжыныр, цІыфым ежьым ышъхьэ нэмыкІ шІу ымылъэгъуныр, зэмызэгъыныр, куп-купэу зэхэкІыныр, 21зэрэуджэгъуныр, цІыф укІыныр, утэшъоныр, шъхьарытІупщэу ешхэ-ешъошхо шІыныр, ащ фэдэ нэмыкІ Іофхэри. Ыпэм къызэрэшъосІуагъэм фэдэу джыри шъосэІожьы, ащ фэдэхэр зышІэхэрэм Тхьэм и ТетыгъошхокІэ* Іахьэ къалъысыщтэп.

22Ау шІугъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыхэрэр мыхэр арых: шІулъэгъуныгъэр, гушІуагъор, гупсэфыныгъэр, щыІагъэр, шІугъэр, гукІэгъуныгъэр, шІошъхъуныгъэр, 23гушъэбагъэр, зыщыІэныгъэр. Мы Іофхэм къапэуцужьырэ хабзэ зи щыІэп. 24Христос зыгу илъ цІыфхэм япсэкІодышІэ шэныжъи, шІу алъэгъугъэ бзэджагъэхэри, яхъопсэныгъэ мыхъунхэри къащым тыраІулІагъэхэм фэд. 25Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ арышъ щыІэныгъэ къытэзытырэр, ащ къызэрэдгуригъаІорэм тетэу тызекІон фае. 26ТызышІошІыжьэу, тызэрэгъэгубжэу ыкІи тызэшъугъоу тыщэрэмыт.