Des1Des2Des3Des4Des5Des6

06

ЯХЭНЭРЭШЪХЬ

Ятэ-янэхэмрэ ялъфыгъэхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

Шъо, бынхэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае, шъуятэ-шъуянэхэм шъуядэІу. Арэущтэу зышъушІыкІэ, тэрэзэу шъозекІо. 2«Уятэрэ уянэрэ лъытэныгъэ афэшІ», ыІуи, джары апэрэ унашъоу* Тхьэм мы гъэгугъэныгъэр зэрипхыгъэр, мырэущтэу ыІозэ, 3«шІугъэ къыохъулІэным ыкІи бэрэ мы дунаем ущыпсэуным пае».

4Шъо, тыхэри, шъуибынхэр шъумыгъэгубжых, ау Зиус­хьаныр зэрэфаем тетэу, шъупІух ыкІи агурыжъугъаІу.

УнэІутхэмрэ тхьаматэхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

5Шъо, унэІутхэр, мы дунаем шъутетыфэ, шъуитхьама­тэхэм шъуащыщынэу, шъугухэри кІэзэзхэу шъуядэІу, гу шъыпкъэкІи Христос шъузэредэІурэм фэдэу, ахэми шъуя­дэІу. 6ШъуядэІу сэІо, ау агу къызэдгъэІун шъуІоу, анэхэмкІэ гъунэ къызэрэшъулъафырэм ыдэжь изакъоп, ау Христос шъузэрэфэлажьэрэм пае, сыдигъуи шъугу еты­гъэу шъуядэІузэ, Тхьэр зыфаер жъугъэцакІэ. 7ЦІыфхэм шъузэрафэлажьэрэм фэдэу орэмыхъу, Зиусхьаным шъу­зэрэфэлажьэрэм фэдэу, шъуигуапэу шъуитхьаматэхэм

5:31 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:24.

6:2-3 унашъор – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 5:16.

шъуафэлажь, 8сыда пІомэ хэт щыщ цІыфми, унэІутми шъхьафитми, сыд фэдэ шІугъэ ышІэми, иІэхьышІу Зиус­хьаным ащ къызэрэлъигъэсыщтыр шъо шъошІэ.

9Шъо, тхьаматэхэр, шъори шъуиунэІутхэм джащ фэ­дэу шъуадэзекІоу, пхъэшагъэкІэ шъуапэмыгъокІ, сыда пІомэ шъо бгъуитІуми а зы Зиусхьаныр уашъом зэрэщы­шъуиІэр шъошІэшъ ары. Ар цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури изэфэдэхэу щытых.

Тхьэм иІэшэ-шъуашэхэр

10Аужыпкъэм Зиусхьаным илъэкІыныгъэшхокІэ кІуа­чІэ зижъугъаІ. 11Тхьэм иІэшэ-шъуашэхэмкІэ зэкІэ зы­шъуфап, шэйтаным итхьагъэпцІыгъэ гухэлъхэм шъуа­пэуцужьыным пае. 12Сыда пІомэ тызэзаохэрэр лымрэ лъымрэ къахэхъукІыгъэ цІыфхэр арэп, ау джынэпцІэ Іэшъхьэтетхэри, тетыгъо зиІэхэри, мы дунэе шІункІым ипэщэшхоу джынапцІэхэри, бзэджагъэм иджынапцІэу ошъо лъэныкъомкІэ щыІэхэри ары. 13Арышъ, Тхьэм иІэшэ­шъуашэхэр къэшъуІэтых, мэфаер къызыскІэ, шъузэ­кІэмыкІожьыным ыкІи зэкІэми шъузатекІо ужым шъу­лъакъохэм шъуатетыным пае. 14Джащ фэдэу пытэу шъущыт; шъыпкъагъэр шъуибгырыпхым фэдэу зижъу­гъаІ; шъыпкъагъэу Тхьэм ыдэжькІэ тиІэри ашъоджанэм фэдэу зыщышъулъ. 15Тхьэм ежьым тешІужьыгъэу тызэ­ригъэхъурэм икъэбарышІу жъугъэІуным ихьазырыни цуакъэхэм афэдэу зыщышъулъ. 16Ахэмэ анэмыкІэу, шІошъ­хъуныгъэр мэІум* фэдэу къэшъуІэт. АщкІэ шэйтаным ищэу плъыгъэхэр жъугъэкІосэнхэ шъулъэкІыщт. 17Шъу­мыкІодэу Тхьэм шъукъызэригъэнэжьырэр танджэм фэдэу къэшъуІэт. Сэшхоу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къышъуитырэр къэшъуІэт. А сэшхор Тхьэм игущыІэхэр ары. 18Сыдигъуи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ тхьэлъэІу пстэум­кІи шъуелъэІу, шъуищыкІагъэмкІи Тхьэм шъуелъэІу. Шъусакъэу ыкІи шъуемызэщэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм зэкІэмэ шъуафелъэІу зэпыт.

19Сэщ паий, сыжэ зызэтесхыкІэ, къэбарышІум ишъэф гушхоныгъэкІэ къэсІонхэу гущыІэхэр Тхьэм сыгу къы-

6:16 мэІу – пасэм дзэлІхэм гъучІ хъурэешхоу чатэм пэІуадзэу аІыгъы­щтыгъэр ары.

рилъхьанхэу шъуелъэІу. 20Іэхъу-лъэхъу къыстыралъхьа­гъэу, мы къэбарышІум сырилІыкІу. КъэбарышІур гу­шхоныгъэкІэ къызэрэсІон фаем фэдэу къэсІонэу Тхьэм шъукъысфелъэІу.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

21Шъори сикъэбархэмрэ Іофхэу сшІэхэрэмрэ шъушІэн­хэм пае, шІу тлъэгъурэ тшы Тихик* зэкІэ шъуигъэшІэщт. Ар Зиусхьаным иІофкІэ шъыпкъагъэкІэ ІэпыІэгъоу щыт. 22Мы Іоф дэдэу тиІофхэр зытетхэр шъуигъэшІэнри шъуи­гъэгушхонри ары Тихик шъуадэжь къызфэзгъакІорэр.

23Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ тшыхэм гупсэфыныгъэрэ шІулъэгъуныгъэу шІошъхъу­ныгъэ зигъусэмрэ къарарэт. 24МыкІодыжьын шІулъэгъу­ныгъэ зиІэхэу, ти Зиусхьанэу Исус шІу зылъэгъухэрэм Тхьэм ынэшІу къащерэф. Амин.

6:21 Тихик – еплъ Кол. 4:7.