Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ЕФЕС КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостолэу* сыхъугъ. Шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Ефес къалэм* дэсхэу, Исус Христос зыгу илъхэу, ежьым фэшъыпкъэ­хэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Христос тыгухэм зэрарылъым пае, гурэ псэрэкІэ Тхьэм ынэшІу къызэрэтщифэрэр

3Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъушхор ий. Христос тыгухэм зэрарылъым пае, уашъом епхыгъэу, лъэныкъо пстэумкІи гурэ псэрэкІэ Тхьэм ынэшІу къыт-

1:1 апостол – еплъ Гал. 1:1.

1:1 Ефес къалэр – Асие хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэ­лэшхоу щытыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къохьапІэ лъэныкъом итыгъ.

щифагъ. 4Сыда пІомэ Тхьэм дунаер къыгъэхъуным ыпэкІэ, Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ ежь ибынхэм ащыщ тыхъунэу тыкъыхихыгъ, тыгухэр къабзэхэу, лажьэ зи тимыІэу, шІулъэгъуныгъэ тыгухэм арылъэу ежь ыпа­шъхьэ тыщыпсэуным пае. 5Исус Христос Іофэу ышІэ­щтым пае, Тхьэм ежь ибынхэм афэдэу тидэнэу бэшІагъэу тигъэнэфагъ, игъоу зэрилъытагъэм ыкІи ыгу хэлъыгъэм тетэу. 6Арэущтэу зыфишІагъэр ищытхъушхо тетэу ынэшІу къызэрэтщифагъэм пае, тэ щытхъу фэтшІынэу ары. Сыда пІомэ Тхьэм ежь Ыкъоу шІу ылъэгъурэм инэу ынэшІу къытщыригъэфагъ. 7Христос ылъэу къа­щым щыкІэкІыгъэмкІэ тэ тшъхьэ ыщэфыжьыгъ, типсэ­кІодхэри къытфигъэгъугъэх Тхьэм ынэшІу щыфэны­гъэшхом тетэу. 8ЗэхэшІыкІыныгъэ пстэумрэ гурыІоны­гъэ пстэумрэ ягъусэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэшхор къытэнигъэсыгъ. 9Тхьэм игухэлъ шъэфэу Христос ригъэ­гъэцэкІэнэу ыухыгъэр игъоу зэрилъытагъэм тетэу къы­дгуригъэІуагъ. 10Тхьэм игухэлъэу игъо къызыскІэ ыгъэ­цэкІэщтыр, уашъохэми чІылъэми щыІэр зэкІэ зы ышІы­хэзэ, Христос итетыгъо ыІэчІэгъ чІигъэуцоныр ары.

11Христос тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм тэри Іэ­хьышІур къытлъигъэсыгъ. Тхьэм гухэлъэу ыухыгъэм тетэу, а ІэхьышІур къытлъысынэу бэшІагъэу тигъэнэфагъ. Ежьыр ары игухэлърэ зыфаемрэ атетэу Іоф пстэури зыгъэ­цакІэрэр. 12Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр тэ апэрэхэу Христос щыгугъыхэу, пэплъагъэхэм Тхьэм илъытэны­гъэшхо щытхъу фэтшІынэу ары. 13Шъо шъугухэми Христос арылъ хъугъэ. Христос шъугухэм арылъ зыхъугъэр шъы­пкъагъэм ехьылІэгъэ къэбарэу, шъумыкІодэу шъукъэ­зыгъэнэжьырэ къэбарышІур зызэхэшъухыгъэр ары. Хри­стоскІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэхъум, Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу тыкъызэригъэгугъагъэр мыхъурым* фэдэу шъугухэм къарилъхьагъ. 14Тэ, Тхьэм ицІыфхэу щытхэм, тшъхьэхэр ыщэфыжьхэфэ, ІэхьышІур тэ къызэрэтлъи­гъэсыщтымкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ тишэсы*, Тхьэм илъытэныгъэшхо щытхъу фэтшІыным пае.

1:13 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытым», тыркубзэкІи «мыхьыр» зыфаІорэр ары.

1:14 шэсы – зыгорэм ыуасэ щыщэу ыпэкІэ бгъэтІылъырэр ары. ГущыІэм пае, унэ горэ къэпщэфынэу уфаемэ, ыуасэ щыщэу ыпэкІэ бгъэтІылъырэ ахъщэр ары. А бгъэтІылъырэм къегъэшъыпкъэ къанэрэ уасэр зэряп­тыщтыр.

Паул Тхьэм зэрелъэІурэр

15Арышъ, Зиусхьанэу ИсускІэ шІошъхъуныгъэу шъуи­Іэмрэ шІулъэгъуныгъэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм афышъуи­Іэмрэ якъэбар зызэхэсхыгъэм щегъэжьагъэу, 16Тхьэм селъэІу зыхъукІэ, шъуигугъу сэшІы ыкІи шъощ пае Тхьэм щытхъу фэсэшІы зэпыт. 17Ти Зиусхьанэу Исус Хри­стос и Тхьэу, щытхъушхо зиІэ Ты лъапІэм сызэрелъэ­Іурэр, шъо ежьыр нахьышІоу шъушІэным пае, ежь Ыпсэ ЛъапІэу зэхэшІыкІыныгъэ тиІэу зыгъэхъурэри, Тхьэр зыфэдэр къытфэзыгъэнафэрэри шъугухэм къарилъхьа­нэу ары. 18Шъугухэр къыгъэплъэжьынхэуи Тхьэм селъэІу. Ащ фэдэу сызфелъэІурэр гугъапІэу Тхьэр къызфышъо­джагъэр шъушІэнэу ары, ицІыф лъапІэхэм тырягъусэу щытхъушхо зиІэ Іэхьышхоу къытлъигъэсырэри 19шъушІэ­нэу ары, тэ, шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тыгухэм арылъэу, Тхьэм илъэкІыныгъэшхоу гъунэ зимыІэри шъушІэнэу ары. 20А лъэкІыныгъэшхор зыфэдэр лъэкІыныгъэшхоу Тхьэм Христос лІагъэхэм къызэрахигъэтэджыкІыжьэу, иджабгъукІэ уашъом зэрыщызыгуигъэтІысхьагъэр ары. 21Іэшъхьэтетхэми, тетыгъо зиІэ пстэуми, кІочІэшхо пстэу­ми, пэщэ пстэуми, мы дунаем имызакъоу къэкІощт ду­наеми зигугъу щашІырэ цІэ пстэуми Тхьэм Христос апшъэ ышІыгъ. 22Тхьэм щыІэ пстэури Христос ылъэгу чІэгъ чІигъэуцуи, зэкІэми апшъэ щыІэнэуи, чылыс зэІукІэм ышъхьэу щытынэуи ыгъэнэфагъ. 23Чылыс зэІукІэр Христос ыпкъ фэд. Христосэу тыдэкІи щыІэ пстэуми щыкІагъэ зи ямыІэу, икъугъэу зыгъэхъурэр икъугъэу чылыс зэ­ІукІэм хэлъ.