Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христос тыгухэм арылъ зэрэхъугъэм пае, икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу тыхъугъ

Шъуибзэджагъэрэ шъуипсэкІодхэмрэ къахэкІыкІэ, лІа­гъэхэм шъуафэдэу шъущытыгъ. 2А Іофхэм ягъогу шъу­рыкІощтыгъ. Мы дунаем ихэбзэжъ Іае шъутетэу, жьы­бгъэм тетыгъо щызиІэ Іэшъхьэтетэу, джынапцІэу* Тхьэм

2:2 жьыбгъэм тетыгъо щызиІэ Іэшъхьэтетэу, джынапцІэу – шэйтаныр ары.

емыдэІухэрэм агухэм арылъыр зэрэфаем тетэу шъузе­кІощтыгъ. 3Тэ пстэури а цІыфхэм тахэтэу, типсэкІодышІэ шэныжъ зыкІэхъопсыщтыгъэ Іоф мыхъунхэм атетэу тыпсэущтыгъ. ТипсэкІодышІэ шэныжърэ тигупшысэ­хэмрэ зыкІэхъопсыщтыгъэ Іофхэр дгъэцакІэщтыгъэх. Тишэныжъ уеплъымэ, нэмыкІ цІыфхэм тафэдэу, тэри Тхьэм игубж ыІэчІэгъ тычІэтыгъ. 4,5ТипсэкІодхэм къа­хэкІыкІэ лІагъэхэм тафэдэу тыщытыгъэ пэтми, Тхьэу гукІэгъуныгъэшхо зиІэм шІулъэгъуныгъэшхоу къытфы­риІэм пае, Христос тыригъусэу тыкъигъэпсэужьыгъ. Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ тымыкІодэу тыкъигъэнэжьыгъ. 6Христос тыгухэм зэрарылъым пае, ащ тыригъусэу Тхьэм тыкъигъэтэджыжьыгъ, ащ тыригъусэуи уашъом тІысы­пІэ къыщытитыгъ. 7Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр Хри­стос Исус шІугъэу къытфыригъэшІагъэмкІэ ежь ынэшІу щыфэныгъэшхоу гъунэ зимыІэр къэкІощт лъэхъанэхэм яцІыфхэми аригъэлъэгъуныр ары. 8Тхьэм ынэшІу щыфэ­ныгъэкІэ шъумыкІодэу шъукъигъэнэжьыгъ, шІошъхъуны­гъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм пае. Ар къызпкъырыкІыгъэр шъорэп, ар Тхьэм итын нахь. 9ПІІу зэрэтшІагъэр арэп тымыкІодэу Тхьэм тыкъызкІигъэнэжьырэр. ЦІыфыр зы­щымытхъужьыным пае, Тхьэм а Іофыр арэущтэу ыгъэ­псыгъ. 10Сыда пІомэ джы тызэрэщытым фэдэу тызыгъэ­хъурэр Тхьэр ары. Христос тыгухэм зэрарылъымкІэ Тхьэм тигъэхъугъ, ІофышІухэу Тхьэм къытфигъэпсыгъа­гъэхэр дгъэцэкІэнхэм пае.

ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр зы лъэпкъ зэрэхъухэрэр

11Арышъ, шъо, хымэ лъэпкъэу къалъфыгъэхэр, шъу­къэдаІу. Сунэт ашІыгъэхэр (ІэкІэ сунэт ашІыгъэхэр ары зыфасІохэрэр) шъо, «сунэт амышІыгъэхэкІэ» заджэхэ­рэм, мыр шъугу къэжъугъэкІыжьын фае: 12пасэм Христос шъугухэм арымылъэу шъупсэущтыгъ. Израил лъэпкъым шъущымыщэу, Тхьэм а лъэпкъыр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэм атет зэзэгъыныгъэхэмкІэ* Іахьэ шъуимыІэу, хы­мэхэу шъущытыгъ. ГугъапІэ шъуимыІэу, Тхьэр шъумы­шІэу мы дунаем шъутетыгъ. 13Ау джы, Христос шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае, шъо, зэгорэм Тхьэм пэчыжьэу щытыгъэхэр, Христос ылъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ джы Тхьэм пэгъунэгъу шъухъугъ.

2:12 зэзэгъыныгъэхэр – еплъ Рим. 9:4.

14Сыда пІомэ ежь Христос ары тызэзыгъэшІужьыгъэр. Ежьыр ары итІур* зы зышІыгъэри, ыпкъыкІэ ахэмэ азыфагу дэлъыгъэ пыиныгъэм идэпкъ зэхэзыгъэуагъэри. 15Унашъохэмрэ хабзэхэмрэ зэрыт Тэурат хабзэр лъэны­къокІэ ригъэзыгъ. Христос арэущтэу зыфишІыгъэр цІыф­хэр ежьым ешІужьынхэу ыгъэхъузэ, а лъэпкъитІур зы лъэпкъыкІэу ыгъэхъунэу ары, 16зэпыиныгъэри къа­щым щигъэкІодэу, итІур зыпкъы хъугъэу, Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэмкІэ ахэр Тхьэм ешІужьы­гъэхэу ыгъэхъунхэу ары. 17Христос къакІуи, шъо, Тхьэм пэчыжьэу щытыгъэ цІыфхэми, пэгъунэгъу щытыгъэ цІыф­хэми, зэшІужьыныгъэм икъэбар къышъуигъэІугъ. 18Сыда пІомэ Христос Іофэу ышІагъэм пае, а зы Псэ ЛъапІэр тыгухэм арылъэу, тэ титІуи Ты лъапІэм пэгъунэгъу тыхъун тэлъэкІы.

19Арышъ, хымэхэу ыкІи хэхэсхэу шъущытыжьэп, ау Тхьэм ицІыф лъапІэхэм яхэгърыехэу шъухъугъ, Тхьэм иунагъо шъущыщэуи шъухъугъ. 20Апостолхэмрэ пегъым­бархэмрэ* лъапсэу агъэуцугъэм шъутет. Ежь Христос Исус ары лъэпсэ мыжъошхор. 21Зиусхьанэу Исус ары унэр зэкІэри зэхэзыгъэуцорэр, ежьыри а унэм зэрэщыІэм пае, Тхьэм иунэшхо лъапІэ хъунэу хэхъо. 22Шъо Христос шъугухэм арылъэу мыжъохэм шъуафэдэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зэрыс унэм Христос шъори шъухегъэуцо.