Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ФИЛИППИ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Сэррэ Тимофейрэ* Христос Исус тыфэлажьэ. Тимофей сигъусэу шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Филиппи къалэм* дэсхэу, Исус Христос зыгу илъхэм, шъуичылыс иІэшъхьэтетхэмрэ* иІэпыІэгъухэмрэ* шъуигъусэхэу, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

1:1 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 16:1-3.

1:1 Филиппи къалэр – Рим къэралыгъошхом щыщэу Македоние хэкум итыгъ. А хэкур джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр Іахьэу щытыгъ. Еплъ Апостол. 16:9-40.

1:1 Іэшъхьэтетыр – урымыбзэм щыщ гущыІэу «Іэшъхьэтетэу» ыкІи «зынаІэ Іофхэм атезыгъэтэу» зыфаІорэм етІанэ мэхьанэу «епископыр» иІэ хъугъэ.

1:1 ІэпыІэгъур – етІанэ мы гущыІэм мэхьанэу «диаконыр» иІэ хъугъэ. Еплъ Рим. 16:1; 1 Тим. 3:8,12.

 

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм Тхьэм зэрафелъэІурэр

3Сыгу шъукъэкІ къэси, си Тхьэ щытхъу фэсэшІы. 4Сыдигъуи шъо пстэуми пае Тхьэм сызелъэІукІэ, гушІуагъокІэ селъэІу, 5сыда пІомэ апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу джырэ нэсыфэ, Іофэу къэбарышІум сэ фэсшІагъэмкІэ шъуиІахьэ хэлъыгъэшъ ары. 6Тхьэм Іофэу шъугухэм ащиублагъэр Исус Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм нэсы зэрэригъэкъущтым сыщэгугъы.

7Арэущтэу шъо пстэуми пае сызэрэгупшысэрэр тэрэз, сыда пІомэ Іэхъу-лъэхъу къыстыралъхьагъэу щытми, къэбарышІум пэуцухэрэм пэгъокІ ястыми, къэбарышІум ишъыпкъагъэ къэзгъэлъагъоми, сыгу шъуилъ зэпыт, шъо пстэури, сигъусэхэу Тхьэм ынэшІу къызщифэхэрэр. 8Исус Христос ишІулъэгъуныгъэ сыгу илъэу шІу шъузэрэслъэгъурэмкІэ Тхьэр сишыхьат.

9Тхьэм сызэрелъэІурэр шІэныгъэмрэ зэхэшІыкІыныгъэ пстэумрэ ягъусэу, шІулъэгъуныгъэ нахьыбэ шъуиІэ зэпытыныр ары. 10ЕтІанэ нахьышІур зыфэдэр зэхэшъушІыкІын шъулъэкІыщт, шъугухэри къабзэхэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм дэжь шъущытыщт. 11Арэущтэу шІугъэу шъыпкъагъэм къыхэкІырэр Исус Христос шъугухэм инэу къарилъхьащт, цІыфмэ Тхьэм щытхъушхо фашІыным ыкІи ежьыр агъэлъэпІэным пае.

Христос уфэлэжьэныр ары щыІэныгъэ шъыпкъэр

12ШъушІэнэу сыфай, сшыхэр, сэ къысэхъулІэгъэ Іофхэм яшІуагъэ къэбарышІу гъэІуным иІоф къызэрэрагъэкІыгъэр. 13Арэущтэу Кайсарым иунэшхоу преторие иухъумакІохэмрэ адрэ цІыф пстэумрэ нафэ афэхъугъ, Христос сызэрэфэлажьэрэр ары Іэхъу-лъэхъур къызкІыстыралъхьагъэр. 14Ащ нэмыкІэу, цІыфхэм Іэхъу-лъэхъу къызэрэстыралъхьагъэм пае, сшыхэу Зиусхьаныр зыгу илъхэм янахьыбэхэм агухэм зыкъаІэтызэ, мыщынэхэу Тхьэм игущыІэхэр нахь гушхоныгъэкІэ агъэІухэу аублагъ.

15Шъыпкъэ, шъугъонымрэ зэщыхьанымрэ агухэм арылъхэу, Христос икъэбар зыгъэІухэрэри щыІэх, ау нэмыкІ цІыфхэм агухэм шІугъэ зэрарылъым пае, Христос икъэ-

 

бар агъэІу. 16Апэрэхэм агухэм зэщыхьаныгъэ арылъэу, гумыкъэбзагъэкІэ Христос икъэбар агъэІу. СиІэхъу-лъэхъу джыри нахь щэчыгъуаеу ашІынэу агу хэлъ. 17Адрэхэм шІулъэгъуныгъэ агухэм зэрарылъым пае, Христос икъэбар агъэІу. Христос икъэбарышІу пэуцухэрэм пэгъокІ ястыжьынэу Тхьэм сызэригъэнэфагъэр ашІэ. 18Ар Іофэп. Арэущтэуми мырэущтэуми, гухэлъ бзаджэкІи гухэлъышІукІи, Христос икъэбар агъэІу хъумэ, сэгушІо.

ЫкІи сыгушІо зэпытыщт, 19сыда пІомэ Тхьэм шъузэрелъэІурэм паий, Исус Христос Ыпсэ ЛъапІэ ІэпыІэгъу къызэрэсфэхъурэм паий, мы къиным сыкъызэрэхэкІыжьыщтыр сэшІэшъ ары. 20ЗыкІи сызтеукІытыхьан Іоф горэ щымыІэу, джыри сыдигъуи, сыпсауми, сылІэми, спкъыкІэ Христос гушхоныгъэкІэ зэрэзгъэлъэпІэн зэпытыщтым сыкІэхъопсы ыкІи сыщэгугъы. 21Сыда пІомэ сэ щыІэныгъэ шъыпкъэу зыфасІорэр Христос сыфэлэжьэныр ары, сылІэми ишІуагъэ къысэкІыщт. 22Ау мы пкъым сыщыпсэунэу щытмэ, шІугъэ къызхэкІырэ Іоф сшІэн слъэкІыщт. Ау а ІофитІум язэу къыхэсхыщтыр сшІэрэп. 23А ІофитІумэ сырагъэзы. Мы дунаем сехыжьынышъ, Христос сыригъусэнэу сшІоигъу. Ар бэкІэ нахьышІу. 24Ау мы пкъым сыкъыхэнэныр шъоркІэ нахь щыкІэгъэшхоу щыт. 25Ащ сыщыгугъэу, мыщ дэжьым сыкъызэрэнэжьыщтри, гушІуагъо игъусэу шъуишІошъхъуныгъэ нахь пытэ хъу зэпытыным пае, шъуадэжь сызэрэщыІэщтри сэшІэ. 26Ащыгъум шъуадэжь сыкъызыкІожькІэ, Христос Исус къысфишІэгъэ Іофым лъэшэу шъущыгушІукІын шъулъэкІыщт.

27ЗэкІэми апэу Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум фэшъуашэу шъузекІу. Ащыгъум сыкъакІоу шъуслъэгъумэ, е сыщымыІэу шъуикъэбар зэхэсхымэ, зыгу-зыпсэу гъогу занкІэм шъыпкъэу шъурыкІоу, шъузэгурыІоу, къэбарышІоу шъушІошъ хъурэм пае инэу шъузэдэлажьэу, 28къышъупэуцухэрэм зыкІи шъузэращымыщынэрэри сшІэщт. Ахэр зэрэкІодыжьыщтхэри, шъо шъумыкІодэу шъукъызэрэнэжьыщтри шъуизекІуакІэ нафэу аригъэлъэгъущт. ШъумыкІодэу шъукъэзыгъэнэжьыщтыр Тхьэр ары. 29Сыда пІомэ ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэным имызакъоу, Христос паий къин шъущэчынэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ фит шъуишІыгъ. 30Сэ бэнэным сыхэтэу зэрэшъулъэгъугъэм фэдэу, шъори джы шъухэт, джыри а бэнэным сызэрэхэтыр зэхэшъухыгъ.