Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Христосыр ары Зиусхьаныр

Христосэу шъугухэм арылъым шъуегъэгушхоба? ИшІулъэгъуныгъэ шъуигукъао къышъушъхьэщихырэба? Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм арылъба? Гуфэбэныгъэри гукІэгъуныгъэри зэфышъуиІэба? 2Ащыгъум сигушІуагъо ижъугъэкъу: шъуигупшысакІэ зы орэхъу, а зы шІулъэгъуныгъэр шъуерэІ, зыгу-зыпсэу шъущыт. 33эщыхьанри зышІошІыжьынри шъугухэм арылъхэу зи шъумышІэ, шъумыпагэуи нэмыкІ цІыфхэр шъушъхьэ зэрэшъулъытэжьырэм нахьи нахь инхэу шъулъытэх. 4Хэти ежь ышъхьэ иІоф закъо ерэмыплъ, нэмыкІ цІыфхэм яІофми ерэплъ.

5ШъуигупшысакІэ Христос Исус игупшысакІэ фэдэу орэхъу:

6Христос Исус Тхьэм ищытыкІэ хэлъыгъэ пэтми, Тхьэм фэдэу зэрэщытым ежь ышъхьэ ишІуагъэ къыригъэкІыжьынэу ыуж итыгъэп. 7Ау ежьым зигъэцІыкІуи, Іофтабгэм ищытыкІэ иІэ хъугъэ. ЦІыфым фэдэу хъугъэ, итеплъи цІыфхэм ятеплъэ фэдэу щытыгъ. 8Ежьым зигъэцІыкІуи, лІэныгъэм нэсыфэ Тхьэм фэІорышІагъ, къащым зыщыкІэрылІыхьагъэм нэс. 9Арышъ, Тхьэм ар ыгъэини, цІэ пстэуми анахь

цІэшхор* къыритыгъ. 10Арэущтэу зыфэхъугъэр Исус ыцІэ щытхъу фашІэу, щыІэ пстэури лъэгонджэмышъхьэкІэ тІысынхэр ары, уашъоми, чІылъэми, чІылъэ чІэгъыми* щыІэхэр ары, 11 бзэгу пстэуми Исус Христос зэрэ-Зиусхьаныр зэкІэмэ апашъхьэ къыщаІонри ары. Арэущтэуи Тхьэу Ты лъапІэм щытхъушхо фашІыщт.

2:9 цІэшхор – Зиусхьанэу зыфаІорэ цІэшхор ары. 2:10 чІылъэ чІэгъым – лІагъэхэм ядунае ары.

 

Жъуагъохэм шъуафэдэу цІыфхэм шъукъызэрахэлыдыкІыщтыр

12Арышъ, силъапІэхэр, шъуадэжь сызыщэІэм, шъукъысфэІорышІэу шъузэрэщытыгъэм фэдэу, джы шъуадэжь сызыщымыІэми, ащ нахьи бэкІэ нахь шъукъысфэІорышІэн фае: Тхьэм ищынагъо шъугухэм арылъэу, шъугухэр кІэзэзхэу, шъумыкІодэу шъукъызэрэнэжьыщтым лъэшэу ыуж шъуит, 13сыда пІомэ ежьым игъоу ылъытэрэ Іофхэм шъуафэенэуи жъугъэцэкІэнхэуи шъозыгъэлъэкІырэр Тхьэр ары.

14Сыд шъушІэми, шъумытхьаусыхэу ыкІи шъуемыхъырэхъышэу шъушІэ, 15лажьэ зи шъуимыІэным ыкІи гукъэбзагъэ шъуиІэным пае. Ащ фэдэу зыхъукІэ, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, цІыф къаигъэхэм ыкІи къуанчэхэм шъуахэтэу, Тхьэм шъурибыныщт. 16ЩыІэныгъэр тиІэ зыгъэхъурэ гущыІэхэр шъуІэ илъхэу, дунэе шІункІым жъуагъохэм шъуафэдэу а цІыфхэм шъукъахэлыдыкІыщт. Арэущтэу зыхъукІэ, хьаулыеу сызэрэмылэжьагъэм ыкІи сызэрэмыулэугъэм Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэм дэжь сырыгушІощт. 17Шъо Тхьэм къурмэныпхъэу фэшъушІырэр шъуишІошъхъуныгъ ары. А къурмэныпхъэм сищыІэныгъэ ылъ текІагъэ хъуми, сыгушІощт, шъори зэкІэ сышъуигъусэу сыгушІощт. 18Арышъ, шъори шъуигопэн фае, шъусигъусэуи шъугушІон фае.

Тимофейрэ Епафродитрэ

19Тимофей* бэ темышІэу къышъуфэзгъэкІонэу Зиусхьанэу Исус сыщэгугъы, шъуикъэбархэр зэхэсхыхэмэ сыгу псэфыжьыным пае. 20Ишъыпкъэу къышъуфэгумэкІырэр Тимофей нэмыкІ зи сиІэп. 21ЦІыф пстэури ежь яІофхэм ауж итых нахь, Исус Христос игъоу ылъытэрэ Іофхэм ауж итхэп. 22Тимофей ишъыпкъагъэ шъо шъошІэ. Ыкъо ятэ зэрэдэлажьэрэм фэдэу, къэбарышІу гъэІуным иІофкІэ къыздэІэпыІагъ. 23СиІофхэр зэрэхъущтхэр зэрэсшІэу, къышъуфэзгъэкІонкІэ сэгугъэ. 24Сэри бэ темышІэу шъуадэжь сыкъэкІожьынэу Зиусхьаным сыщэгугъы.

2:19 Тимофей – еплъ 1:1.

 

25Ащ нэмыкІэу, Епафродит* къышъуфэзгъэкІожьын фаеу сэлъытэ. Ар тэ тшы, ежьыррэ сэррэ тызэдэлэ жьагъ ыкІи тызэдэулэугъ. Джары шъо шъуилІыкІоу, ІэпыІэгъу сищыкІагъэ зэхъум, къыслъыплъэнэу къысфэжъугъэкІогъагъэр. 26Шъо зэкІэ шъуилъэгъужьынэу ар лъэшэу къышъуфэлІэ, зэрэсымэджагъэр зэрэзэхэшъухыгъэм паий мэгумэкІы. 27Шъыпкъэ, лІэныгъэм нэсыгъэу сымаджэу щытыгъ. Ау Тхьэм гукІэгъу къыфишІыгъ, ежьым изакъоп, сэри гукІэгъу къысфишІыгъ, сыгу къемыо зэпытыным пае. 28КъышъуфэзгъэкІожьынэу сызфэгузажъорэр ар шъулъэгъужьмэ, шъо гушІуагъо шъуиІэнэуи, сэ сигумэкІыныгъэ нахь макІэ хъунэуи ары. 293иусхьаныр шъо шъугухэм зэрарылъым фэдэу, ащ ыгуи зэрилъым пае, гушІогъо пстэумкІэ шъупэгъокІ. Ежьым фэдэ цІыфхэм лъытэныгъэ афэшъушІ, 30сыда пІомэ Христос иІоф пае лІэныгъэм пэблагъэ хъугъэ. Шъо сэ къысфэшъушІэн шъумылъэкІыгъэ ІэпыІэгъур къысфишІэным пае, ыпсэ шъхьамысыжьэу лІэныгъэм пэблагъэ хъугъэ.