Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ КОЛОССЭ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Тхьэр фэягъэти, Исус Христос иапостолэу сыхъугъ. Тшы Тимофей* сигъусэу, 2шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу, Колоссэ къалэм* дэсхэу, Христос зыгу илъхэу, ежьым фэшъыпкъэу щыт тшыхэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

3Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу Колоссэ дэсхэм апае Паул Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр

Тхьэм тышъуфелъэІу къэси, Тхьэу ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ щытхъу фэтэшІы, 4сыда пІомэ, Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэмрэ, шІулъэгъуныгъэу

1:1 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 16:1-3.

1:2 Колоссэ къалэр – Асие хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым итыгъ. А хэкур джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ лъэныкъо итыгъ. Колоссэ къалэр а хэкум икъэлэшхоу Ефес зыцІэм километр 175-кІэ пэчыжьэу, итемыр тыгъэ къыкъокІыпІэ лъэныкъокІэ итыгъ.

 

Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми афышъуиІэмрэ якъэбар зэхэтхыгъэ. 5Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэмрэ шІулъэгъуныгъэмрэ зыкІышъуиІэр ІэхьышІоу Тхьэм уашъом къыщышъуфигъэхьазырыгъэр къызэрэшъуитыщтым шъущыгугъэу, шъузэрэпаплъэрэр ары. КъэбарышІоу къышъонэсыгъэм игущыІэ шъыпкъэхэмкІэ Тхьэм шІугъэу къышъуфигъэхьазырыгъэм икъэбар зэхэшъухыгъэ. 6Дунэе пстэумкІи къэбарышІум шІугъэ къыхэкІы, цІыф нахьыбэми анэсы зэпыт. Арэущтэу шъуадэжьи щыхъугъ, къэбарышІур зэхэшъухи, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр шъыпкъэу къызыжъугурыІогъэ мафэм щегъэжьагъэу. 7ШІу тлъэгъурэ Епафрасэу* къыддэлажьэрэм къэбарышІур шъуигъэшІагъ. Ащ ишІуагъэ къышъуигъэкІэу шъыпкъагъэкІэ Христос фэлажьэ. 8Ащ шъуишІулъэгъуныгъэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэм икъэбари къытиІотагъ.

9Арышъ, шъо шъуикъэбар зызэхэтхыгъэ мафэм щегъэжьагъэу, Тхьэм тышъуфелъэІунэу хэтынэжьыгъэп. Тхьэр зыфаер икъугъэу къыжъугуригъэІонэуи, Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэ зэхэшІыкІыныгъэрэ гулъытэныгъэрэ зэкІэ шъуиІэнэу телъэІу. 10Ащыгъум лъэныкъо пстэумкІи Зиусхьаным ыгу къызэжъугъэІоу, ежьым шъуфэшъуашэу шъузекІощт. ШъушІэрэ Іоф дэгъу пстэуми шІугъэ къахэкІыщт, Тхьэри нахьышІоу шъушІэ зэпытыщт. 11Сыд щыщымкІи теубытэныгъэрэ щыІагъэрэ шъуиІэнэу Тхьэм щытхъушхо зиІэ лъэкІыныгъэу иІэмкІэ зэкІэ шъугухэр ыгъэпытэнхэу орэхъу. 12ГушІуагъокІи Тхьэу Ты лъапІэм щытхъу фэшъушІ. Нэфынэр зыдэщыІэ чІыпІэм* Тхьэм ежь ицІыф лъапІэхэм ІэхьышІоу афигъэхьазырыгъэмкІэ шъори Іахьэ къышъулъысынэу къышъуфигъэшъошагъ. 13ШІункІыгъэм итетыгъо ыІэчІэгъ тыкъычІихыжьи, Ыкъоу шІу ылъэгъурэм итетыгъо ыІэчІэгъ тычІигъэуцуагъ. 14Ыкъу ары лъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ тэ тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэр, типсэкІодхэри къытфэзыгъэгъугъэр.

Христос Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми апшъэ щыІ

15Христос Тхьэу цІыфхэм амылъэгъурэм ишъо теплъэ иІ. Джары Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми апшъэ щыІэу

1:7 Епафрас – Колоссэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэр зэхэзыщагъэр ары. 1:12 нэфынэр зыдэщыІэ чІыпІэр – Тхьэм и Тетыгъошхо ары.

 

ЫкъокІэ заджэрэр. 16Тхьэм Христос зэкІэри къыригъэгъэхъугъ, уашъоми чІылъэми щыІэ пстэури, цІыфхэм алъэгъурэ Іофхэри, амылъэгъурэ Іофхэри, пачъыхьэ тІысыпІэхэм тетІысхьэхэрэри, пащэхэри, Іэшъхьэтетхэри, тетыгъо зиІэхэри Тхьэм ежь Ыкъо зэкІэри къыригъэгъэхъугъ, Ыкъо ищытхъушхо паий щыІэх. 17Ахэр зэкІэ зыщэмыІэхэм, Къо лъапІэр щыІагъ. Ежьыми зэкІэ зэкІеубытэ. 18Пкъэу чылыс зэІукІэм ышъхьэр ежьыр ары. Ежьыр ары чылыс зэІукІэр зэтезыгъэуцуагъэр, апэрэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэри ежьыр ары. Арэущтэу зэкІэмкІи апэрэр ежьыр ары. 19Сыда пІомэ Тхьэм игъоу ылъытагъэти, ищытыкІэ зэкІэ Ыкъо хэлъ хъугъэ. 20Лъэу Ыкъо къащым щыкІэкІыгъэмкІэ Тхьэм зэшІужьыныгъэ ыгъэхъузэ, Іофэу Ыкъо ышІагъэмкІэ чІылъэми уашъоми щыІэр зэкІэ ежьым ешІужьыгъэу ыгъэхъунэу игъоу ылъытагъ.

21Пасэм Тхьэм бэу шъупэчыжьэу шъущытыгъагъ. ШъугухэмкІэ шъурипыеу бзэджагъэхэр шъушІэщтыгъэх. 22Ау шъугухэр къабзэхэу, лажьэ зи шъуимыІэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, Тхьэм ежь ыпашъхьэ шъуригъэуцоным пае, Христос лымрэ лъымрэ къахэхъукІыгъэ пкъы иІэу зэрэлІагъэмкІэ джы ежь ышъхьэкІэ шъуешІужьыгъэу шъуигъэхъугъ. 23Ау шъуиІэхьышІу хъун Іофхэу къэбарышІоу зэхэшъухыгъэм шъузщигъэгугъыгъэхэм зыми зыхешъумыгъэгъэнэу, шІошъхъуныгъэм игъогу шъутемыкІэу шъыпкъагъэкІэ шъурыкІон фае. Тхьэм фэлажьэхэрэм а къэбарышІур ошъо чІэгъым щыпсэурэ цІыф пстэуми арагъэІугъ. Сэ, Паул, а къэбарышІум сыфэлажьэ.

Паул чылыс зэІукІэм зэрэфэлажьэрэр

24Джы сэ сишІуагъэ шъозгъэкІызэ, къин сщэчми, сэгушІо, сыда пІомэ гузэжъогъухэу Христос ыпкъэу чылыс зэІукІэм сишІуагъэ езгъэкІыным пае, сшэчынхэу къысфигъэнэфагъэхэр джы сэ спкъыкІэ исэгъэкъух. 25Тхьэм Іофэу спшъэ къырилъхьагъэм тетэу, Тхьэм икъэбарышІу икъугъэу шъозгъэІуным пае, чылыс зэІукІэхэм сафэлажьэ. 26А къэбарышІур блэкІыгъэ лъэхъанэхэмрэ лІэшІэгъухэмрэ* ащегъэжьагъэу шъэфым фэдэу Тхьэм цІыф-

1:26 лІэшІэгьу – илъэсишъэ мэхъу.

 

хэм аримыгъэшІагъэу щытыгъ. Мы уахътэм Тхьэм а шъэфыр ицІыф лъапІэхэм афигъэнэфагъ. 27Хымэ лъэпкъхэм щытхъушхо гъэшІэгъонэу а шъэфым афыхэлъыр Тхьэм ицІыф лъапІэхэм аригъэшІэнэу игъоу ылъытагъ. А шъэфыр мары: Христос шъугухэм арылъ, ар шъугухэм зэрарылъым паий, щытхъушхо шъуиІэ зэрэхъущтым шъущыгугъэу, шъупэплъэ.

28Арэущтэу Христос ехьылІэгъэ къэбарыр тэгъэІу. Хэтрэ цІыфи ыгу Христос илъэу, зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу Тхьэм ыпашъхьэ идгъэуцоным пае, зэкІэ зэхэшІыкІыныгъэмкІэ гурытэгъаІо ыкІи етэгъашІэ. 29Ар згъэцэкІэным пае, Христос зэкІэ лъэкІыныгъэу лъэшэу къысхилъхьагъэмкІэ сишъыпкъэу сэлажьэ ыкІи сэулэу.