Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Шъощ паий, Лаодикие къалэм* дэсхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм апаий, сэ сынапэ зымылъэгъугъэ пстэуми апаий лъэшэу сызэрэлажьэрэр шъозгъэшІэнэу сыфай. 2Лъэшэу сызфэлажьэрэр а цІыфхэр згъэгушхонхэуи, шІулъэгъуныгъэкІэ зыгу-зыпсэу хъунхэуи ары. Арэущтэу Тхьэм ишъэфэу Христос къашІэным пае, осэшхо зиІэ зэхэшІыкІыныгъэу икъугъэр яІэ хъущт. 3Осэшхо зиІэ зэхэшІыкІыныгъэшхо пстэумрэ шІэныгъэшхо пстэумрэ Христос хэлъых. 4Ар къызфышъуасІорэр тхьагъэпцІыгъэ гущыІэхэмкІэ зыми шъудимыхьыхынэу ары. 5Сэ спкъыкІэ шъуадэжь сыщымыІэми, сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІ. ГъэпсыкІэшІоу шъуиІэри ХристоскІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэм ипытагъи зыслъэгъукІэ, сэгушІо.

Христос щыІэныгъэ икъугъэр къызэрэтитырэр

6Христос Исус Зиусхьанэу зэрэшъудагъэм пае, ар шъугухэм арылъэу шъузекІу. 7Шъулъапсэхэр Христос хэжъугъэлъых, шъуищыІэныгъи ащ тежъугъэт. Зэрэшъодгъэ-

2:1 Лаодикие къалэр – Колоссэ къалэм километрэ 17-кІэ пэчыжьэу итыгъэ къохьапІэ лъэныкъомкІэ итыгъ.

 

шІагъэм фэдэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ пытэ шъуиІэу, щытхъу фэшъушІ зэпыт.

8Шъуфэсакъ, мы дунаем изэхэшІыкІыныгъэ нэкІэу, цІыфхэр зыгъапцІэрэмкІэ зыми зыдешъумыгъэхьых. Ащ фэдэ зэхэшІыкІыныгъэр къызхэкІырэр Христос арэп, тятэжъхэм къакІэныжьыгъэ хабзэхэмрэ мы дунаем ехьылІагъэу цІыфхэм къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу яІэхэмрэ ары нахь.

9Сыда пІомэ Тхьэм ищытыкІэ зэкІэ Христос ыпкъ хэлъ. 10Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ ежьым ищыІэныгъэ икъугъэу къышъухэлъ. Ежьыр зэкІэ Іэшъхьэтетхэмрэ тетыгъо зиІэхэмрэ апшъэ щыІ. 11Ежьыр шъугухэм зэрарылъым пае, сунэт шъуашІыгъэм фэд. Ар цІыфхэм ІэкІэ ашІыгъэ сунэтэу щытэп. Ар къызпкъырыкІыгъэр Христос ары. Ар зыхъугъэр Христос шъуипсэкІодышІэ шэныжъ зыхышъуигъэнэжьыгъэ мафэр ары. 12Шъузаумэхъым, Христос шъуригъусэу шъучІалъхьажьыгъэм фэд. Шъузаумэхъым дэжь, Тхьэу Исус лІагъэхэм къахэзыгъэтэджыкІыжьыгъэм илъэкІыныгъэкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм пае, Тхьэм Христос шъуригъусэу лІагъэхэм шъукъахигъэтэджыкІыжьыгъэм фэд.

13ПсэкІодхэр зэрэшъушІагъэхэм ыкІи шъугухэмкІэ сунэт шъузэрамышІыгъэм пае, лІагъэхэм шъуафэдэу шъущытыгъагъ, ау Тхьэм Христос шъуригъусэу шъуигъэпсэужьыгъ. Тхьэм типсэкІодхэр зэкІэ къытфигъэгъугъэх. 14ТичІыфэхэу унашъохэр зигъусэхэр зэрыт тхылъым илъэкІыныгъэ Тхьэм ыгъэкІодыгъ. А тхылъыр къытпэуцугъ, ау Тхьэм ар Христос икъащ тыриІулІэу, лъэныкъокІэ ригъэзыгъ. 15Христос къащым зыкІэрылІыхьэм, джынэпцІэ Іэшъхьэтетхэмрэ джынэпцІэ тетыгъо зиІэхэмрэ ялъэкІыныгъэ аІихыжьи, ахэмэ зэратекІуагъэр шъхьэихыгъэу къыщигъэлъагъоу, анапэ тырихыгъ.

16Арышъ, шъушхырэмрэ шъузашъорэмрэ яхьылІагъэуи, мэфэкІ мэфэшхом, мэзакІэ мэфэшхом, зыгъэпсэфыгъо мафэм ягъэлъэпІэным ехьылІагъэуи зыгорэм хьыкум къышъутыришІыхьанэу фит шъумышІы. 17А Іоф пстэури къэкІонэу щытыгъэ Іофхэм яжьау ныІэп, ау жьаур зиер Христос ары. 18Шъо шъушъхьэ егъэлыягъэу жъугъэцІыкІун фаеуи, мэлэІичхэр жъугъэлъэпІэнхэ фаеуи зыІорэм

 

зыдешъумыгъэхьых. Ащ фэдэ цІыфым Тхьэм Іофхэу къыригъэлъэгъугъэу зыфиІохэрэм атегущыІэ зэпытэу, мы дунаем ицІыфхэм ягупшысакІэ зэриІэм пае, хьаулыеу зышІошІыжьы. 19Ащ фэдэ цІыфыр Христосэу шъхьэу щытым гъусэ фэхъурэп. Шъхьэр ары пкъыр зэзыпхэу, щыІэхэмкІи фэхыгъэхэмкІи пкъым зэкІэм кІуачІэ езыгъэгъотэу, ар зэкІэзыубытэрэр. Арэущтэу Тхьэр зэрэфаем фэдэу пкъым хэхъо.

20Христос шъуригъусэу шъулІагъэм фэд, цІыфхэм къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу мы дунаем ехьылІагъэу яІэхэми тетыгъо къышъуфыряІэжьэп. Адэ, Іофыр арэущтэу щытышъ, мы дунаем ицІыфхэм шъуащыщэу шъущытыгъэм фэдэу шъузекІоу, мыщ фэдэ унашъохэм сыд пае шъуядэІура: 21«Мы шхыным уемыІ!» «Мыр умышхы!» «Мыщ унэмыс!»? 22Ащ фэдэ унашъохэр зэхьылІагъэхэр шхынхэу цІыфхэм къызэраІэкІахьэу, кІодыжьхэрэр ары. А унашъохэр цІыфмэ ашІыгъэ унашъохэу, нэмыкІ цІыфхэм арагъашІэхэрэр ары. 23ЦІыфхэм къин ащэчызэ, Тхьэр агъэлъэпІэнэуи, ашъхьэ егъэлыягъэу агъэцІыкІунэуи, апкъыхэм къин арагъэщэчынэуи а унашъохэм зэрэрагъэзхэрэм пае, зэхэшІыкІыныгъэ ахэлъэу теплъэ яІ, ау пкІэ яІэп. Сыда пІомэ Іоф мыхъомышІэхэу цІыфхэм агу зыкІэхъопсыхэрэм апэуцунхэу ІэпыІэгъу афэхъунхэ алъэкІырэпышъ ары.