Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУФЕССАЛОНИКЭКЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Силуанрэ* Тимофейрэ* сигъусэхэу, шъо, Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ зиехэу, Фессалоникэ къалэм* щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

1:1 Силуан – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 15:22-18:5.

1:1 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

1:1 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ. Апэрэу Паул а къалэм зэрэкІуагъэм икъэбар Апостол. 17:1-9 ит.

 

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Фессалоникэ дэсхэм апае Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр

2Шъо пстэуми апае Тхьэм щытхъу фэтэшІы зэпыт, Тхьэм тызелъэІукІи, шъуигугъу тэшІы. 3Ти Тхьэу Ты лъапІэм ыпашъхьэ шъуишІошъхъуныгъэ шІушІагъэхэр шъуигъэшІагъэхэу зэрэщытым игугъу щэтэшІы зэпыт. ШъуишІулъэгъуныгъэ инэу шъуигъэлэжьагъэу зэрэщытми, ти Зиусхьанэу Исус Христос шъущыгугъэу шъузэрэпаплъэрэм пае, теубытэныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэми ягугъу Тхьэм ыпашъхьэ щэтэшІы зэпыт.

4Шъо, тшыхэу Тхьэм шІу ылъэгъухэрэр, Тхьэм ибын шъухъунэу шъукъызэрэхихыгъэр тэшІэ, 5сыда пІомэ къэбарышІур* къызэрышъодгъэІугъэр гущыІэхэм язакъоу арэп, кІуачІэкІи Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІи къэбарышІур къышъодгъэІугъэ нахь. Икъугъэуи къэбарышІур шъушІошъ дгъэхъугъэ. Тызышъухэтым, тишІуагъэ шъодгъэкІэу тызэрэзекІощтыгъэр шъошІэ. 6Тэ тилъэужхэми Зиусхьаным илъэужхэми шъо шъуарыкІощтыгъ. Сыда пІомэ гузэжъогъушхо шъухэтыгъэ пэтми, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ гушІуагъоу шъугухэм къарилъхьагъэмкІэ Тхьэм игущыІэхэр шъудагъэх. 7Арэущтэу Македоние хэкумрэ* Ахаие хэкумрэ* арысхэу шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыф пстэуми шапхъэ шъуафэхъугъ. 8Сыда пІомэ Зиусхьаным ехьылІэгъэ къэбарышІур шъуадэжь къикІэу зынэсыгъэхэр Македоние хэкумрэ Ахаие хэкумрэ язакъоп, ау ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэм икъэбар тыдэкІи цІыфхэм щашІэ хъугъэ. Арышъ, а Іофым ехьылІагъэу цІыфхэм ащ нахьи нахьыбэ ятІон ищыкІагъэп, 9сыда пІомэ дахэу тызэрежъугъэблэгъагъэри, щыІэныгъэ зиІэ Тхьэ шъыпкъэм шъуфэлэжьэным пае, тхьэ нэпцІхэм шъуакІыб зэрафэжъугъэзагъэри ахэмэ къаІотэжьы. 10Тхьэм Ыкъоу лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэр уашъом къызэрехыжьыщтым шъупэплъэ – Исусэу Тхьэм игубжэу къэкІощтым тыкъыІэкІэзыхыжьыщтыр ары.

1:5 къэбарышІур – еплъ 1 Кор. 9:14.

1:7 Македоние хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. А хэкур джырэ Грецием (Иунанистаным) итемыр Іахьэу щытыгъ.

1:7 Ахаие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Грецием икъыблэ Іахьэу щытыгъ.