Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Паул Фессалоникэ Іофэу щишІагъэр

Шъуадэжь тыкъызэрэкІуагъэм пкІэ имыІэу зэрэмыхъугъэр шъошІэ. 2ЗэрэшъушІэрэм фэдэу, Филиппи къалэм* тызыщэІэм, цІыфхэм къиныбэ щытагъэщэчыщтыгъэми, къыщытэхъоныщтыгъэхэми, шъуадэжь цІыфыби къыщытпэуцущтыгъэхэми, Тхьэм тигъэгушхуи, ежь ыдэжь къикІырэ къэбарышІур шъодгъэІугъ. 3Сыда пІомэ къэбарышІур шъо шъушІошъ хъунэу тыкъызкІышъолъэІурэр Тхьэм ар дгъэІунэу тэ тпшъэ къызэрэрилъхьагъэр ары. Тыгъощагъэу щытэп, тыгухэри мыкъабзэу щытхэп, шъудгъэпцІэнэуи тыпылъэп. 4Ау Тхьэм а Іофыр дгъэцэкІэнэу къытфигъэшъуаши, къэбарышІур цІыфмэ ядгъэІунэу тэ тпшъэ къызэрэрилъхьагъэм пае, къэбарышІур къэтэІотэжьы. ЦІыфмэ агу къызэдгъэІунэу тыпылъэп, ау Тхьэу тыгухэм яшъыпкъагъэ зыгъэунэфырэм ыгу къызэдгъэІуныр ары тызпылъыр. 5ГъэшІобзэ нэпцІкІэ шъо тыкъышъупэгъокІэу зэрэщымытыгъэр шъошІэ, шъуишІуагъэ тэ къызэдгъэкІынэу гъэбылъыгъэ гухэлъи тиІагъэп. АщкІэ Тхьэр тишыхьат. 6Шъорми, нэмыкІ цІыфхэми щытхъу къызфядгъэшІынэу тыпылъыгъэп.

7Христос тыриапостолэу, тетыгъоу тиІэмкІи тыкъышъупэгъокІын тлъэкІыщтыгъэми, ныр исабыйхэм шІукІэ зэрадэзекІорэм фэдэу, тэри шІукІэ тыкъыжъудэзекІощтыгъ. 8Ащ фэдизэу шІу шъутлъэгъугъэти, Тхьэм ыдэжь къикІырэ къэбарышІур шъодгъэІун закъор арэп тызфэягъэр, тпсэ къышъуфэттынэуи тыфэягъ. Ащ фэдизэу шІу шъутлъэгъугъ. 9Тшыхэр, зыдгъэулэу зэрэщытыгъэри, къин тлъэгъоу тылажьэу зэрэщытыгъэри шъугу къэжъугъэкІыжь. Шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъуным пае, Тхьэм ыдэжь къикІырэ къэбарышІур къызышъотэгъэІум, чэщи мафи тылажьэщтыгъ.

103ыми тызэригъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІи, шъыпкъагъэкІи, шъо, шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, тышъухэтэу зэрэщытыгъэмкІэ шъутишыхьат, Тхьэри тишыхьат. 11Тыр ибын зэрэдэзекІорэм фэдэу, шъо шъуащыщэу хэти тыдэзекІоу зэрэщытыгъэр шъошІэ. 12Тхьэу зитеты-

2:2 Филиппи къалэр – еплъ Фил. 1:1.

 

гъошхо ыІэчІэгъ шъучІэхьанэуи, зищытхъушхокІэ Іахьэ шъуиІэнэуи къышъоджагъэм шъуфэшъуашэу шъузекІонэу къыжъугурыдгъэІуагъ, шъудгъэгушхуагъ ыкІи тышъолъэІугъ.

13Тхьэм щытхъу фэтэшІы зэпыт. Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэхэр зышъотэгъэІухэм, цІыфхэм ягущыІэхэм афэмыдэхэу, ау Тхьэм игущыІэхэм афэдэхэу шъудагъэх, Тхьэм игущыІэхэуи шъыпкъэмкІэ щытых ахэр. А гущыІэхэр шъо шІошъхъуныгъэ зиІэхэм шъугухэм арылъхэу, Іоф щашІэ. 14Христос Исус зыгу илъэу, Иудей хэкум щыІэ чылыс зэІукІэхэм ащыщ цІыфхэм ялъэужхэм шъуатехьагъ. Сыда пІомэ джуртхэм ахэмэ къин зэрарагъэщэчыщтыгъэм фэдэу, шъулъэпкъ щыщхэм шъо къин шъуагъэщэчыщтыгъ. 15Джуртхэм Зиусхьанэу Исусрэ пегъымбархэмрэ аукІыгъэх, тэри къин тагъэщэчыгъ. Ахэр Тхьэм ыгу зэмыІурэ цІыфых, цІыф пстэуми япыих. 16Хымэ лъэпкъхэр мыкІодхэу, Тхьэм къыгъэнэжьынхэм пае, къэбарышІур зятэгъэІум, къытпэуцунхэу пылъыгъэх. Арэущтэу япсэкІодхэм япчъагъэ рагъэкъоу, зэтыралъхьахэ зэпыт. Ау Тхьэм игубж аужыпкъэм къатефагъ.

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Фессалоникэ дэсхэр джыри зэ ылъэгъужьынхэу зэрэфэягъэр

17Тыгурэ тпсэрэкІэ шъуадэжь тыщыІэу, тпкъыкІэ зы заулэрэ тыкъызыжъубгъодэкІыжьым, тшыхэр, тыкъышъуфалІэу шъузэдгъэлъэгъуным инэу тыпылъыгъ. 18Шъуадэжь тыкъэкІонэу тыфэягъ. Сэ, Паул, мызэу мытІоу сыкъэкІонэу сыпылъыгъ, ау шэйтаным къыддигъэхъугъэп. 19ТызыгъэгушІорэри, тиІэхьышІу тыпаплъэзэ, тиІэ зэрэхъущтым тыщызыгъэгугъырэри шъорыба? ТекІоныгъэр къызэрэтхьыгъэр къэзыгъэлъагъорэ танджэу, Зиусхьанэу Исус къызыкІожьыщт мафэм дэжь ежьым ыпашъхьэ щытиІэу тызэрыпэгэщтыр шъорыба? 20Шъыпкъэ, тищытхъуи, тигушІуагъуи къызхэкІырэр шъоры.