Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащ нахьыбэ тфэмыщэчыжьэу, тизакъоу Афинэ къалэм* тыкъыдэнэнэу тетыубытагъ. 2,3Тимофей* тэ тшэу щыт, Тхьэм фэлажьэу, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур цІыфхэм ягъэІун ІофымкІи къыддэлажьэ, Ар шъуадэжь къэдгъэкІуагъ. Ар къызфэзгъэкІуагъэр мы гузэжъогъухэм шъуащыщэу хэти гъогу занкІэм тырамыгъэкІыным пае, шъугухэр ыгъэпытэнхэуи, шъуишІошъхъуныгъэ шъутетынэу шъуигъэгушхонэуи ары. Ащ фэдэ гузэжъогъухэм тахэфэн фаеу зэрэщытыр шъо шъошІэ. 4Шъуадэжь тызыщэІэм, гузэжъогъу тызэрэхэфэщтыр шъотІогъагъэ. Шъо зэрэшъушІэрэм фэдэу, арэущтэуи хъугъэ. 5Арышъ, ащ нахьыбэ сфэмыщэчыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ зытетыр зэзгъэшІэнэу Тимофей шъуадэжь къэзгъэкІуагъ. Шэйтанэу цІыфхэм псэкІод языгъэшІэнэу ыуж итым зыгорэкІэ шъудихьыхыгъэу, тиІоф хьаулыеу хъугъэкІэ сыщынэщтыгъ.

6Джы Тимофей шъуадэжь къикІыжьи, тадэжь къэкІожьи,* шъуишІошъхъуныгъэрэ шъуишІулъэгъуныгъэрэ якъэбар дахэхэр къытфихьыгъэх. ШІукІэ шъугу тэ тыкъызэрэкІыжь зэпытри, тэ шъо шъутлъэгъунэу тызэрэкІэхъопсырэм фэдэу, шъори тэ тышъулъэгъунэу шъузэрэкІэхъопсырэри ащ къытиІотэжьыгъ. 7Тшыхэр, къин пстэуми гузэжъогъу пстэуми тахэт пэтми, шъуишІошъхъуныгъэ икъэбаркІэ тыжъугъэгушхуагъ. 8Джы Зиусхьаным игъогу пытэу шъузэрэтетым пае, шъыпкъэу тэпсэу. 9Шъощ пае гушІуагъоу Тхьэм ыпашъхьэ щытиІэ пстэуми ипэгъокІ фэдэу, икъунэу шъощ пае сыдэущтэу Тхьэм щытхъу фэтшІына? 10Шъутлъэгъужьынэуи, шъуишІошъхъуныгъэ ищыкІагъэхэр идгъэкъужьынхэуи чэщи мафи тыгу етыгъэу Тхьэм телъэІу.

11Ежь ти Тхьэу Тятэ лъапІэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христорэ шъуадэжь тыкъэкІожьынэу гъогу къытфызэІуарэх. 12Тэ шІу шъузэрэтлъэгъурэм фэдэу, Зиусхьаным нахьышІужьэу шъузэригъэлъэгъужьы зэпытынэуи цІыф пстэу-

3:1 Афинэ къалэр – Ахаие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 17:15-18:1.

3:2 Тимофей – еплъ 1:1.

3:6 Тимофей тадэжь къэкІожьи – еплъ Апостол, 18:5.

 

ри шІу шъуигъэлъэгъужь зэпытынхэуи орэхъу. 13Ти Зиусхьанэу Исус Христос ицІыф лъэпІэ пстэури игъусэхэу мы дунаем къызыкІожьыкІэ, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІэ Тхьэу Тятэ лъапІэ ыпашъхьэ шъуиуцоным пае, шъугухэр ерэгъэпытэх.

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

ЗекІуакІэу Тхьэм ыгу зэІурэр

Аужыпкъэм, тшыхэр, мыр шъосэІо. Тхьэм ыгу къышъоІуным пае, шъузэрэзекІон фаер шъодгъэшІагъ. Арэущтэуи шъозекІо. Арэущтэу шъузекІо зэпытынэу Исус ыцІэкІэ тышъолъэІу ыкІи къышъуфэтэгъэпытэ. 23иусхьанэу Исус ыцІэкІэ унашъохэу тэ къышъуфэтшІыгъэхэр шъошІэх.

3Тхьэр зыфаер гукъэбзагъэкІэ шъузэрэпсэунри, зинэ шІэным зызэрэщышъудзыенри ары. 4,5Ащ нэмыкІэуи Тхьэр зыфаер ежьыр зымышІэрэ хымэ лъэпкъхэм ащыщ цІыфхэу зыгукІэ зыкІэхъопсырэ зинэ мыхъун Іофхэм зязытхэрэм шъуафэмыдэу, гукъэбзагъэкІэ щытхъу хэлъэу, шъуащыщэу хэти ежь ыпкъ тетыгъо зэрэфыриІэщтыр ары. 6ЕтІанэ а ІофымкІэ зыми ыш мыхъун римышІэнэу е къымыгъэпцІэнэу Тхьэр фай. КъызэрэшъотІуагъэм ыкІи къызэрэжъугурыдгъэІуагъэм фэдэу, ащ фэдэ бзэджагъэ зышІэрэ цІыф пстэуми яфэшъуашэ Зиусхьаным аригъэпщыныжьыщт. 7Сыда пІомэ тыгухэр мыкъабзэу тыпсэунэу арэп Тхьэр къызфытэджагъэр, тыгухэр къабзэу тыпсэунэу ары нахь. 8Арышъ, мы унашъор зымыдэрэм, цІыфыр арэп ымыдэрэр, Тхьэу зы Псэ ЛъапІэ тыгухэм къарызылъхьэрэр ары нахь.

9Зэкъошхэм афэдэу, шІу шъузэрэлъэгъун зэрэфаер къышъуфэстхынэу ищыкІагъэп. ПІІу шъузэрэлъэгъунэу Тхьэм шъуигъэшІагъэ. 10Македоние хэкум* зэкІэ ис шы пстэури шІу шъолъэгъух. Ахэр нахьыбэжьэу шІу шъулъэгъу зэпытынхэу сышъолъэІу.

11Іасэу шъупсэоу, нэмыкІ цІыфхэм яІоф шъуиІоф хэшъумылъхьэу, шъуІэхэмкІэ шъулажьэу шъузэрэпсэущтым

4:10 Македоние хэкур – еплъ 1:7.

 

ыуж шъуит, унашъо къызэрэшъуфэтшІыгъэм фэдэу. 12Арэущтэу къышъущымыщ цІыфхэм апашъхьэ хабзэм тетэу шъупсэущт, щыкІагъи зи шъуиІэщтэп.

Зиусхьанэу Исус мы дунаем къызэрэкІожьыщтыр

13Тшыхэр, лІагъэхэм яІоф зытетыр шъумышІэу шъукъыдгъэнэнэу тыфаеп, нэмыкІ цІыфхэу гугъапІэ зимыІэхэм агу къызэреорэм фэдэу, шъугу къемыоным пае. 14Исус лІи, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэмкІэ шІошъхъуныгъэ тиІ. Арышъ, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу лІагъэхэр Исус игъусэхэу Тхьэм ежьым ыдэжь къызэрищэщтхэр тшІошъ мэхъу. 153иусхьаным игущыІэхэм атетэу мыр къышъотэІо: Зиусхьаныр дунаем къызыкІожькІэ, тэ, псаоу къэнагъэхэр, лІагъэхэм апэ тишъыщтэп. 16Тхьэм иунашъо хъоу, апэрэ мэлэІичым ымакъэрэ Тхьэм ыбжъэмыешхо ымакъэрэ къызыІухэкІэ, ежь Зиусхьаныр уашъом къехыжьыщт. КъызехыжькІэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэу лІагъэхэр апэу къэтэджыжьыщтых. 17ЕтІанэ тэ, псаоу къэнагъэхэр, ахэмэ тырягъусэу Тхьэм тыдихьыещт, ошъуапщэхэм тахэтэу, жьыбгъэм хэтэу Зиусхьаным тыщыпэгъокІыным пае. ЕтІанэ Зиусхьаным тыригъусэ зэпытыщт. 18Мы гущыІэхэмкІэ шъузэрэгъэгушху.