Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

 

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Ащ нахьыбэ тфэмыщэчыжьэу, тизакъоу Афинэ къалэм* тыкъыдэнэнэу тетыубытагъ. 2,3Тимофей* тэ тшэу щыт, Тхьэм фэлажьэу, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур цІыф­хэм ягъэІун ІофымкІи къыддэлажьэ, Ар шъуадэжь къэд­гъэкІуагъ. Ар къызфэзгъэкІуагъэр мы гузэжъогъухэм шъуащыщэу хэти гъогу занкІэм тырамыгъэкІыным пае, шъугухэр ыгъэпытэнхэуи, шъуишІошъхъуныгъэ шъутеты­нэу шъуигъэгушхонэуи ары. Ащ фэдэ гузэжъогъухэм та­хэфэн фаеу зэрэщытыр шъо шъошІэ. 4Шъуадэжь тызы­щэІэм, гузэжъогъу тызэрэхэфэщтыр шъотІогъагъэ. Шъо зэрэшъушІэрэм фэдэу, арэущтэуи хъугъэ. 5Арышъ, ащ нахьыбэ сфэмыщэчыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ зытетыр зэзгъэшІэнэу Тимофей шъуадэжь къэзгъэкІуагъ. Шэйта­нэу цІыфхэм псэкІод языгъэшІэнэу ыуж итым зыгорэ­кІэ шъудихьыхыгъэу, тиІоф хьаулыеу хъугъэкІэ сыщы­нэщтыгъ.

6Джы Тимофей шъуадэжь къикІыжьи, тадэжь къэкІо­жьи,* шъуишІошъхъуныгъэрэ шъуишІулъэгъуныгъэрэ якъэбар дахэхэр къытфихьыгъэх. ШІукІэ шъугу тэ тыкъызэрэкІыжь зэпытри, тэ шъо шъутлъэгъунэу тызэ­рэкІэхъопсырэм фэдэу, шъори тэ тышъулъэгъунэу шъу­зэрэкІэхъопсырэри ащ къытиІотэжьыгъ. 7Тшыхэр, къин пстэуми гузэжъогъу пстэуми тахэт пэтми, шъуишІошъ­хъуныгъэ икъэбаркІэ тыжъугъэгушхуагъ. 8Джы Зиусхьа­ным игъогу пытэу шъузэрэтетым пае, шъыпкъэу тэпсэу. 9Шъощ пае гушІуагъоу Тхьэм ыпашъхьэ щытиІэ пстэуми ипэгъокІ фэдэу, икъунэу шъощ пае сыдэущтэу Тхьэм щытхъу фэтшІына? 10Шъутлъэгъужьынэуи, шъуишІошъ­хъуныгъэ ищыкІагъэхэр идгъэкъужьынхэуи чэщи мафи тыгу етыгъэу Тхьэм телъэІу.

11Ежь ти Тхьэу Тятэ лъапІэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христорэ шъуадэжь тыкъэкІожьынэу гъогу къытфызэІуа­рэх. 12Тэ шІу шъузэрэтлъэгъурэм фэдэу, Зиусхьаным на­хьышІужьэу шъузэригъэлъэгъужьы зэпытынэуи цІыф пстэу-

3:1 Афинэ къалэр – Ахаие хэкум икъэлэшхоу щытыгъ. Еплъ Апостол. 17:15-18:1.

3:2 Тимофей – еплъ 1:1.

3:6 Тимофей тадэжь къэкІожьи – еплъ Апостол, 18:5.

ри шІу шъуигъэлъэгъужь зэпытынхэуи орэхъу. 13Ти Зиусхьанэу Исус Христос ицІыф лъэпІэ пстэури игъусэхэу мы дунаем къызыкІожьыкІэ, зыми шъузэри­гъэмысэн зи щымыІэу, гукъэбзагъэкІэ Тхьэу Тятэ лъа­пІэ ыпашъхьэ шъуиуцоным пае, шъугухэр ерэгъэпытэх.