Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм шъукъытфелъэІу

Аужыпкъэм, тшыхэр, шъуадэжь зэрэщыхъугъэм фэ­дэу, Зиусхьаным икъэбарышІу цІыфхэм тыдэкІи анэсы­нэуи, цІыфхэм а къэбарышІум щытхъу фашІынэуи Тхьэм шъуелъэІу. 2ЦІыф бзэджэ-наджэхэм тэ тащиухъумэнэу Тхьэм шъуелъэІу, сыда пІомэ зэкІэ цІыфхэм шІошъхъу­ныгъэ яІэу щытэп. 3Ау Зиусхьаныр шъыпкъэ. Ащ шъугу­хэр ыгъэпытэщтых, шэйтанми шъущиухъумэщт. 4Тиуна­шъохэр зэрэжъугъэцакІэхэрэмкІи зэрэжъугъэцэкІэщтхэм­кІи Зиусхьаным тыкъышъущегъэгугъы. 5Тхьэм ишІулъэ­гъуныгъэрэ Христос итеубытэныгъэрэ Зиусхьаным шъу­гухэр аферэгъазэх.

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр мылажьэхэ хъущтэп

6Тшыхэр, хэтрэ шэу лэжьэнэу зымыдэу, къышъуфэд­гъэнэгъэ унашъохэм атемытым зыщышъудзыенэу ти Зи­усхьанэу Исус Христос ыцІэкІэ унашъо къышъуфэтэшІы. 7Шъор-шъорэу шъошІэ тилъэужхэм шъузэрарыкІон фаер. Шъуадэжь тызыщэІэм, тымылажьэу тыщытыгъэп. 83ыд­гъэхьакІэу зыми ихьалыгъуи тшхыгъэп. Ау тыулэоу ыкІи лъэшэу тылажьэу, шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъу­ным пае, чэщи мафи Іоф тшІэщтыгъ. 9Зышъодгъэхьа­кІэнэу фитыныгъэ тимыІэу щытыгъэп, ау тилъэужхэм шъуарыкІоным пае, шапхъэу тышъуфэхъунэу тызэрэфэя­гъэр ары тызкІэлэжьагъэр. 10Шъуадэжь тызыщэІэм, мы унашъор къышъуфэтшІыгъ: лэжьэнэу зымыдэрэр орэмышхэ.

11Сыда пІомэ шъуащыщхэу заулэмэ лэжьэнхэкІэ амыдэу зэхэтхыгъэ. Ахэмэ Іоф зи ашІэрэп, ау яІоф зыхэмылъым пылъых. 12Ащ фэдэ цІыфхэр самбырэу лэжьэнхэу, ежь яхьалыгъуи ашхынэу ти Зиусхьанэу Исус Христос ыцІэ­кІэ унашъо афэтэшІы ыкІи тялъэІу. 13Шъо, тшыхэр, мыр шъотэІо, шъуемызэщэу шІушІэным шъупылъ.

14ЦІыф горэ мы тхылъым итхэу шъуатІохэрэм ямыдэ­Іумэ, а цІыфым гу лъышъут, жъугъэукІытэжьыным паий, ащ гъусэ шъуфэмыхъу. 15Ау шъуипыим фэдэу шъуемыплъ, шъушы фэдэу гурыжъугъаІо нахь.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

16ЗэкІэ гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Зиусхьаным зэ­кІэмкІи сыдигъуи гупсэфыныгъэ къышъуерэт. Зиусхьа­ныр шъо пстэуми шъуерэгъусэ.

17Сэ, Паул, сэ сІэкІэ мы шІуфэс гущыІэхэр къышъу­фэсэтхых. Мары къышъуфэстхырэр:

18ТиЗиусхьанэу Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф. Амин.