Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Бзэджэныгъэм ицІыф

Ти Зиусхьанэу Исус Христос дунаем къызэрэкІожьы­щтымрэ ежьым ыдэжь тызэрэщызэрэугъоижьыщтымрэ яхьылІагъэу, тшыхэр, мырэущтэу тышъолъэІу: 2Христос дунаем къызыкІожьыщт мафэр къэсыгъэу ыІозэ, цІыф горэм ежь ыгу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къырилъхьагъэу пцІыкІэ къыІоми, е цІыфхэм а мафэр къэсыгъэу аІоми, е тэ тхылъкІэ арэущтэу ттхыгъэу цІыфхэм пцІыкІэ аІо­ми, а Іофым псынкІэу зешъумыгъэгъэгумэкІ ыкІи зе­шъумыгъэгъэщын. 3Хэт щыщми зыкІи зыкъешъумыгъэ­гъапцІ. ЦІыфхэм акІыб Тхьэм фагъазэным ыпэкІэ, бзэджэ­ныгъэм ицІыфэу Тхьэм ыгъэкІодыжьыщтыр къэлъэгъо­ными ыпэкІэ, а мафэр къэсыщтэп. 4А цІыфыр тхьэхэу зы­фаІохэрэми, цІыфхэм агъэлъапІэрэ Іоф пстэуми апэуцу­жьыщт, ахэмэ пстэуми анахьи нахь инэу зилъытэжьыщт. Тхьэм иунэшхуи итІысхьанышъ, «Сэ сы Тхь», ыІощт.

5Шъуадэжь сызыщэІэм, мы Іофхэр къызэрэшъосІуа­гъэхэр шъугу къэкІыжьырэба? 6Бзэджэныгъэм ицІыф джы гъогу езымытырэри шъо шъошІэ. Ау игъор къы­зыскІэ, бзэджэныгъэм ицІыф къэлъэгъощт. 7Сыда пІомэ бзэджэныгъэм илъэкІыныгъэ шъэф джы Іоф ешІэ. Ау джы нэсы бзэджэныгъэм ицІыф гъогу езымытыгъэр ыпэ рапшІэу ІукІыжьын фае. 8ЕтІанэ бзэджэныгъэм ицІыф къэлъэгъощт. Ау Зиусхьанэу Исус шытхъушхо иІэу къызыкІожьыкІэ, ыжэкІэ къыщэрэ жьымкІэ ар ыукІыжьыщт ыкІи ыгъэкІодыжьыпэщт. 9Бзэджэныгъэм ицІыф къызыкІокІэ, шэйтаным илъэкІыныгъэ иІэу къэ­кІощт. ЛъэкІыныгъэ Іофышхо нэпцІхэри зэкІэ, нэшэнэ гъэшІэгъонышхо нэпцІхэри, Іофышхо гъэшІэгъон нэпцІ­хэри цІыфхэм аригъэлъэгъущтых. 10Сыд щыщырэ бзэ­джэныгъэкІи цІыфхэу кІодыпІэм игъогу тетхэр ыгъэпцІэ­щтых. Ахэр зыкІэкІодхэрэр мыкІодхэу зыкъагъэнэжьы­ным пае, шъыпкъагъэр шІу алъэгъунэу зэрамыдагъэр ары. 11Арышъ, пцІыр ашІошъ хъуным пае, Тхьэм ахэмэ ягупшысакІэ зэрегъэкІокІы. 12Арэущтэу шъыпкъагъэр зышІошъ мыхъугъэхэу бзэджагъэм зыгу еГурэ цІыф пстэури Тхьэм ыгъэмысэщтых.

ШъумыкІодэу шъукъигъэнэжьыным пае, Тхьэм шъукъыхихыгъ

13Ау шъо, тшыхэу Зиусхьаным шІу ылъэгъухэрэр, шъощ пае Тхьэм щытхъу фэтшІы зэпытын фае, сыда пІо­мэ ублапІэм щегъэжьагъэу шъумыкІодэу шъукъигъэнэ­жьыным пае, Тхьэм шъукъыхихыгъ. Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэу шъугухэр зыгъэкъэбзэжьырэм илъэкІыныгъэ­кІи, шъыпкъагъэр шъушІошъ зэрэхъугъэмкІи шъумы­кІодэу шъукъегъэнэжьы. 14Тхьэр ибынхэм ащыщ шъу­хъунэу къызэрэшъоджагъэр къэбарышІоу шъодгъэІу­гъэр ары. Арэущтэу ти Зиусхьанэу Исус Христос ищы­тхъушхокІэ Іахьэ къышъулъысыщт. 15Арышъ, тшы­хэр, шъукъызэкІэмыкІожьэу, жэкІи тхылъымкІи шъод­гъэшІэгъэ Іофхэм пытэу шъуатетэу гъогум шъурыкІон фае.

16,17Тхьэу Тятэ лъапІэу шІу тызылъэгъугъэу, зынэшІу щыфэныгъэмкІэ сыдигъуи тызыгъэгушхорэм шІум тыщегъэгугъы. Ежьымрэ ти Зиусхьанэу Исус Христосрэ сыд щыщырэ шІугъэ жъугъэцэкІэным ыкІи шъуІоным пае шъуарэгъэгушху, шъугухэри арэгъэпытэхэ.