Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ ШЮШЪХЪУНЫГЪЭ

ЗИІЭХЭУ ФЕССАЛОНИКЭ КЪАЛЭМ ДЭСХЭМ

ЯТЮНЭРЭ ТХЫЛЪЭУ АФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. Шъо, Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ зиехэу, Фессалоникэ къалэм* щыІэ чылыс зэІукІэм щыщхэм, Силуанрэ Тимофейрэ* сигъу­сэхэу мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2Тхьэу Тятэ лъапІэрэ Зиусхьанэу Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт.

Тхьэм зафэу цІыфхэм хьыкум къызэратришІыхьащтыр

3Тшыхэр, шъощ пае Тхьэм щытхъу фэтшІы зэпытын фае. Ари тэрэз, сыда пІомэ шъуишІошъхъуныгъэ хэхъо зэпыт, шъуащыщэу хэти адрэм шІулъэгъуныгъэу фыри­Іэми хэхъо зэпыт. 4Арышъ, цІыфхэм сыд фэдиз къин

1:1 Фессалоникэ къалэр – еплъ 1 Фесс. 1:1. 1:1 Силуанрэ Тимофейрэ – еплъ 1 Фесс. 1:1.

шъуагъэщэчми, сыд фэдиз гузэжъогъу шъухэтми, теубытэ­ныгъэрэ шІошъхъуныгъэрэ зэрэшъуиІэм пае, Тхьэм ичы­лыс зэІукІэхэм адэжь шъуищытхъу щэтэшІы.

5А Іоф пстэуми Тхьэм ихьыкум зафэу зэришІырэр къа­гъэшъыпкъэ, сыда пІомэ теубытэныгъэ шъуиІэу зэрэ­щытым пае, Тхьэм и Тетыгъошхоу къин зыфэшъушэчырэм ыІэчІэгъ шъучІэхьанэу къышъуфигъэшъошэщт. 6ЦІыф­хэу шъо гузэжъогъу шъухэзыдзэхэрэр гузэжъогъум хи­дзэжьынхэу Тхьэм зафэу елъытэ. 7Шъо, гузэжъогъум хэтхэр, шъутигъусэу гупсэфыныгъэ къышъуитыжьынри Тхьэм зафэу елъытэ. Ар зыхъущтыр Зиусхьанэу Исус уашъом къехэу имэлэІичхэу лъэкІыныгъэ зиІэхэр игъу­сэхэу къызылъэгъожьыщт мафэр ары. 8Тхьэр зымышІэрэ цІыфхэу, ти Зиусхьанэу Исус ехьылІэгъэ къэбарышІум емыдэІухэрэм ябзэджагъэ аригъэпщыныжьыным пае, мэ­шІошхоу плъыгъэр къыздихьызэ, Зиусхьанэу Исус дунаем къэкІожьыщт. 9А цІыфхэр Зиусхьаным ынапэрэ, ежь илъэкІыныгъэшхоу щытхъушхо зиІэмрэ апэчыжьэ­хэу, мыухыжьын кІодыныгъэр Іахьэу Тхьэм атырилъхьащт. 10Ар къызыхъущтыр Зиусхьаныр дунаем къызыкІожьыщт мафэр ары. А мафэм ицІыф лъапІэхэм ежьым щытхъу къыфашІыщт, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэ цІыфхэми зэкІэ ежьыр агъэшІэгъощт. Шъори а цІыфхэм шъуахэтыщт, сыда пІомэ тишыхьатныгъэ шъушІошъ хъугъэшъ ары.

11Джары шъощ пае зэпымыоу Тхьэм тызкІелъэІурэр. Тхьэр къызэрэшъоджагъэм тетэу, ибынхэу шъущытынэу къышъуфигъэшъошэнэу телъэІу. ИлъэкІыныгъэшхокІи шІугъэу шъугухэм арылъ пстэури шъуигъэгъэцэкІэнэуи, шъуишІошъхъуныгъэ къыхэкІырэ ІофышІу пстэури ры­шъуигъэгъэкъунэуи Тхьэм телъэІу. 12Арэущтэу ти Зиус­хьанэу Исус ыцІэ цІыфхэм щытхъу фяжъугъэшІыщт, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым паий, шъори щытхъу шъуиІэ хъущт. Ти Тхьэрэ ти Зиусхьанэу Исус Христос­рэ анэшІу къызэрэшъущафэрэм тетэу арэущтэу хъущт.