Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

АПОСТОЛ ПАУЛ АПЭРЭ ТХЫЛЪЭУ ТИМОФЕЙ ФИТХЫГЪЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ШІуфэс ехыныр

Сэ сы Паул. ТымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэ Тхьэмрэ Зиусхьанэу Исус Христосэу тызщыгугъырэмрэ яунашъокІэ Исус Христос иапостолэу* сыхъугъэ. 2O Тимофееу*, шІошъхъуныгъэ зэрэуиІэм пае, скъо шъыпкъэм фэдэу хъугъэм, мы тхылъыр къыпфэсэтхы.

Тхьэу Ты лъапІэмрэ Христос Исусэу ти Зиусхьанрэ анэшІу къыпщарэфи, гукІэгъуныгъэ къыпфарэшІи, гупсэфыныгъэ къыуарэт.

Дин гъэсэкІо нэпцІхэр

3,4Сэ Македоние хэкум* сыкІо зэхъум, сыкъызэрэолъэІугъэм фэдэу, цІыфхэм Іоф пхэнджхэр арамыгъэшІэн-

1:1 апостол – нэмыкІ цІыф горэм ыцІэкІэ гущыІэнэуи Іоф ышІэнэуи фитыныгъэ зиІэр ары.

1:2 Тимофей – еплъ Кол. 1:1.

1:3 Македоние хэкур – еплъ 1 Фесс. 1:7.

1:3 Ефес къалэр – еплъ Ефес. 1:1.

 

хэуи, тхыдэжъхэми, гъунэ зимыІэ унэгъо лъэпкъ зэтекІхэми апымылъынхэуи цІыф заулэмэ унашъо афэпшІыным пае, Ефес къалэм* къыдан. Ащ фэдэ Іофхэм къарыкІырэр зэнэкъокъуныгъэхэр ары. Тхьэм игухэлъэу шІошъхъуныгъэмкІэ зиІоф зыгъэцакІэрэм а Іофхэм яшІуагъэ рагъэкІырэп. 5Мы унашъор зыфэтшІырэр мары: Гу къабзэу мыхъун зи зыдэзымышІэжьырэмрэ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэмрэ къарыкІырэ шІулъэгъуныгъэр тиІэ хъуныр ары. 6ЦІыф заулэхэр ахэмэ атекІыгъэхэу, пкІэ зимыІэ зэнэкъокъуныгъэхэм зафагъэзагъ. 7Тэурат егъэджэкІо пащэхэу залъытэ пэтми, къаІохэрэри гушхоныгъэкІэ зытегущыІэрэ Іофхэри ашІэхэрэп.

8Хабзэр* зэрэдэгъур тэшІэ, цІыфыр хабзэм зэрэфыщытын фаем тетэу фыщытмэ. 9Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм хабзэр зэрафамыгъэуцугъэр тэшІэ, ау хабзэр зыфагъэуцугъэхэр мыхэр арых: хабзэм текІыхэрэри, хабзэм пэуцухэрэри, Тхьэм ищынагъо зыгу имылъхэри, псэкІод зышІэхэрэри, зыгу мыкъабзэхэри, Тхьэр зымыгъэлъапІэхэрэри, яти-яни зыукІыхэрэри, цІыф укІакІохэри, 10,11зинэ зышІэхэрэри, хъулъфыгъэхэм шъузпІалъэу якІуалІэхэрэри, цІыфыр зыщэхэрэри, пцІы зыусхэрэри, шыхьат нэпцІ хъухэрэри, хэт щыщми къэбарышІум тигъашІэрэ Іофхэу тызщыгугъышъунэу щытхэм атемытхэрэри. А къэбарышІоу щытхъушхо зиІэр згъэІунэу Тхьэу щытхъушхо зиІэм спшъэ къырилъхьагъ.

Паул Тхьэм игукІэгъуныгъэ пае щытхъу зэрэфишІырэр

12Исус Христосэу Ти Зиусхьанэу сиІоф сшІэнэу сэзыгъэлъэкІыгъэм щытхъу фэсэшІы. Ащ цыхьэ къысфишІи, мы Іофыр спшъэ къызэрэрилъхьагъэм пае, щытхъу фэсэшІы. 13Сэ ежьыр згъапцІэщтыгъ, ицІыфхэми къин язгъэщэчыщтыгъ, ежьыми сехъоныщтыгъэ пэтми, гукІэгъу къысфишІыгъ, сыда пІомэ шІошъхъуныгъэ симыІэу Іофхэу сшІэщтыгъэхэр къызгурымыІохэу сызекІощтыгъэти ары. 14Ау ти Зиусхьанэу Исус Христос Исус ынэшІу инэу сэ къысщифагъ, Христос Исус сыгу илъ зэрэхъугъэм паий, шІошъхъуныгъэрэ шІулъэгъуныгъэрэ сыгу илъ хъугъэх.

1:8 хабзэр – Мусэ и Тэурат хабзэ ары.

 

15Мы гущыІэхэр шъыпкъэх, цІыф пстэуми ахэр адэнхэуи яфэшъуаш: ПсэкІод зышІэхэрэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэм пае, Исус Христос мы дунаем къэкІуагъ. Ахэмэ ащыщэу апэ итыр сэры. 16Ау Исус Христос зэкІэмэ апэу сэ гукІэгъу къызфысфишІыгъэр сэ къызэрэздэзекІорэмкІэ ищыІэгъэшхо къыгъэлъэгъонэуи ары, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ хъун цІыфхэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм шапхъэ сафэхъунэуи ары. 17ЕгъэшІэрэ пачъыхьэу, мылІэжьыщтэу, цІыфхэм амылъэгъоу, Тхьэ закъоу щытым мыкІодыжьын лъытэныгъэшхомрэ щытхъушхомрэ ий. Амин.

18Скъо Тимофей, Тхьэм ежь игущыІэхэу о къыохьылІагъэу цІыф заулэмэ агухэм къарилъхьэхи, къаригъэІуагъэхэм* атетэу мы унашъор о къыпфэсэшІы. А гущыІэхэм атетэу дзэлІ дэгъур шІоу зэрэзаорэм фэдэу, 19шІошъхъуныгъэ уиІэу, угукІэ мыхъун зи зыдэмышІэжьэу, угу етыгъэу уиІоф шІэ. ЦІыф заулэмэ агухэмкІэ мыхъун зи зыдамышІэжьыныр яІэнэу зэрамыдагъэм пае, шІошъхъуныгъэм игъогу текІыжьыгъэх. 20Именейрэ Александрэрэ ащ фэдэ цІыфхэм ащыщых. Ахэр шэйтаным сэ фэзгъэзагъэх*, Тхьэр амыгъэпцІэнэу зэрагъэшІэным пае.