Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм уелъэІуныр

ЗэкІэмэ апэу сышъолъэІу, цІыф пстэуми апае Тхьэм шъуелъэІу, ІэпыІэгъу афэхъунэуи шъуелъэІу, шІугъэ аригъэгъотынэуи шъуелъэІу, Тхьэми щытхъу фэшъушІ. 2Тхьэм ищынагъо тыгухэм арылъэу, гукъэбзагъэкІи, самбырэу ыкІи гупсэфэу тыпсэушъуным пае, пачъыхьэхэмрэ тетыгъо зиІэхэмрэ Тхьэм шъуафелъэІу. 3Ар дэгъу, Тхьэу тымыкІодэу тыкъэзыгъэнэжьырэми ар игъоу елъытэ.

1:18 Тхьэм ежь игущыІэхэу о къыохьылІагъэу цІыф заулэмэ агухэм къарилъхьэхи, къаригъэІуагъэхэр – чылыс зэІукІэм ипегъымбархэм аІэхэр Тимофей ышъхьэ тыралъхьэхэзэ, Тхьэм фэлэжьэнэу загъэнафэм, Тхьэм ахэмэ агухэм а гущыІэхэр къарилъхьэхи, къаригъэІуагъэх.

1:20 Ахэр шэйтаным сэ фэзгъэзагъэх – а лІитІур христианхэм язэкъошныгъэ зэрэхагъэкІыжьыгъэхэм пае, Шэйтаным илъэкІыныгъэу цІыфхэр зыгъэкІодхэрэм ыІэчІэгъ чІэтхэу хъугъэх.

 

4Ежьым цІьтф пстэури мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэуи, шъыпкъагъэр зэрашІэнэуи фай. 5Сыда пІомэ Тхьэр зы, цІыфхэр Тхьэм ыдэжь зыщэрэри зы, ар цІыфэу Христос Исус ары. 6Ащ ыпсэ шъхьэщэфыжьэу цІыф пстэуми апае ытыгъ. Исус арэущтэу игъо дэдэм тефэу, Тхьэм игухэлъ ыгъэшъыпкъэжьыгъ. 7Джы мары Христос ехьылІэгъэ къэбарышІур згъэІунэуи, апостол сыхъунэуи Тхьэм сызфигъэнэфагъэр: шІошъхъуныгъэмрэ шъыпкъагъэмрэ якъэбар хымэ лъэпкъхэм язгъэшІэнэу ары – сэ шъыпкъагъэр къэсэІо, пцІы сыусырэп.

8ЛІыхэр тыдэкІи Тхьэм елъэІунхэу сыфай, гукъэбзагъэкІи аІэхэр аІэтызэ, мыгубжыхэу, Тхьэми емыхъырэхъышэхэу.

9Ащ нэмыкІэу бзылъфыгъэхэри укІытагъо ахэлъэу, хэбзэшІум тетэу, екІоу зафэпэнэу сыфай. Шъхьац блэныгъэкІи, дышъэмкІи, налмэс-налкъутэхэмкІи, щыгъын лъапІэхэмкІи замыгъэкІэракІэу, 10шІушІагъэхэмкІэ зарэгъэкІэракІ, «Тхьэм ищынагъо тыгухэм арылъ», зыІорэ бзылъфыгъэхэм зэряфэшъуашэм фэдэу.

11Бзылъфыгъэм зи ымыІоу, бэу ІорышІэу, Тхьэм иІофхэр зэригъэшІэнхэ фае. 12Бзылъфыгъэм Тхьэм иІофхэр цІыфхэм аригъэшІэнхэуи, лІы горэм тетыгъо фыриІэнэуи сыдэрэп. Зи ымыІоу щытын фае. 13Сыда пІомэ Тхьэм апэу къыгъэхъугъэр Адэм ары, етІанэ Евэ*. 14Блэм зыкъезыгъэгъэпцІагъэри Адэм арэп, бзылъфыгъэр ары нахь. Арэущтэу бзылъфыгъэр Тхьэм игъогу текІыгъ. 15Ау шІошъхъуныгъэ, шІулъэгъуныгъэ, къэбзагъэ ыгу илъ зэпытхэу бзылъфыгъэр хэбзэшІум тетэу щыІэмэ, сабый къызэрэфэхъурэмкІэ мыкІодэу къэнэжьыщт.