Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ыпашъхьи, Исус Христосэу псаухэмрэ лІагъэхэмрэ хьыкум атезышІыхьащтым ыпашъхьи, Христос дунаем къызэрэкІожьыщтымкІи тетыгъоу иІэмкІи инэу унашъо къыщыпфэсэшІы: 2Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм ягъэІужьых, игъо щытми, щымытми, ахэр ябгъэшІэнхэм пылъ. АгурыгъаІу, ягыижь, гъэгушхох, зэкІэ щыІагъэмкІэ шъыпкъагъэр ягъашІ. 3Сыда пІомэ тишІошъхъуныгъэ тигъэшІэрэ Іофхэу тызщыгугъышъунэу щытхэр цІыфхэм замыдэщт уахътэр къэкІощт. ЦІыфхэм атхьакІумэхэу хъупцІхэрэм гущыІэ гохьыхэр рагъэІухэу, агухэр зыкІэхъопсырэ Іофхэр языгъэшІэщт цІыфхэр къызфагъотыжьыщтых. 4Ау шъыпкъагъэр зэхахынэу амыдэу, гъощагъэхэу, тхыдэжъ гъэшІэгъонхэм апылъыщтых. 5Ау сыд хъуми, о зыщыІэныгъэ зигъаІ. Къин щэчи, къэбарышІур зыгъэІурэ цІыфым иІоф шІи, уиІоф гъэцакІэ.

6Сыда пІомэ сэ къурмэныпхъэ сыхъоу, дунаем сехыжьынэу сиуахътэ къэсыгъ. 7КъэбарышІум пае дэгъоу сыбэнагъ, сызэрэчъэщтыгъэр сыухыгъэ, шІошъхъуныгъэр сыухъумагъэу сиІ. 8Джы Зиусхьаным шъыпкъагъэм итандж хьазырэу къысфигъэнагъ. А танджыр Зиусхьанэу шъыпкъагъэ зиІэ хьыкум зышІырэм ахърэт мафэм къысфигъэшъошэщт, ау сэ сизакъоу арэп, ежь дунаем къызэрэкІожьыщтым щыгушІукІыгъэ пстэури ары.

Паулрэ Тимофейрэ ашъхьэкІэ яІофхэм яхьылІагъ

9Садэжь шІэхэу укъызэрэкІоным пылъ. 10Сыда пІомэ Димас* мы дунаер шІу ылъэгъузэ, сэ сыкъигъани, Фесса-

4:10 Димас – еплъ Кол. 4:14.

 

лоникэ къалэм* кІуагъэ. Крискент Галатие хэкум кІуагъэ, Тити* Далматие хэкум* кІуагъэ. Садэжь къэнагъэр Лука* закъор ары. 11Марк* къыздащи къакІо, сыда пІомэ сиІофкІэ ащ иІэпыІэгъу сищыкІагъ. 12Тихик* Ефес къалэм згъэкІуагъэ. 13УкъызыкІокІэ, Троадэ къалэм* Карп ыдэжь къэзгъэнэгъэ кІакори, тхылъхэри, анахьэу шъом хэшІыкІыгъэ тхылъхэр, къыздахьыжьых.

14ГъоплъашІэ Александр лыешхо къысихыгъ. Зиусхьаным ащ иІофхэм яфэшъуашэ къыригъэпщыныжьыщт. 15Ори ащ уфэсакъын фае, сыда пІомэ тэ тигущыІэхэм ар лъэшэу апэуцужьыгъ.

16ХьыкумышІэм ыпашъхьэ зыщызгъэхыенэу апэ дэдэу сызыпэлъым,* зы нэбгыри ІэпыІэгъу къысфэхъугъэп, пстэуми гум сыранэжьыгъ. КъысашІагъэм пае Тхьэм арерэмыгъэпщыныжь. 17Хымэ пстэуми зэхахыным пае, ежь икъэбарышІу зэкІэ язгъэІунэу Зиусхьан къызбгъодахьи, кІуачІэ къыситыгъ. Аслъаным ыжэ сыкъыдихыжьыгъэм фэд. 183иусхьаным бзэджэгъэ пстэуми сахищыжьыщт ыкІи сиухъумэзэ, ежь и Тетыгъошхоу уашъом щыІэм ыІэчІэгъ сычІищэщт. МыкІодыжьын щытхъушхор Зиусхьаным ий. Амин.

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

19Прискиллэ, Акилэ,* Онесифор иунагъо щыщхэм аІапэ сфэубытыжь. 20Ераст Коринф къалэм къддэнагъ Трофим

4:10 Фессалоникэ къалэр – Македоние хэкоу Рим къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ.

4:10 Тит – Паул дэлажьэу игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Гал. 2:1.

4:10 Далматие хэкур – Иллирик хэкум щыщэу икъыблэ Іахьэу щытыгъ. Ар джырэ Кроатие ары.

4:10 Лука – еплъ Кол. 4:14.

4:11 Марк – еплъ Кол. 4:10.

4:12 Тихик – еплъ Кол. 4:7.

4:13 Троадэ къалэр – къухьэуцупІэ иІэу, Эгейскэхым Іутэу, (джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ хыІушъор ары) Мисие хэкум щыщыгъ.

4:16 хьыкумышІэм ыпашъхьэ зыщызгъэхыенэу сызыпэлъым – Рим цІыфхэу тетыгъо зиІэхэм апашъхьэ ары.

4:19 Прискиллэрэ Акилэрэ – еплъ Апостол. 18:2-3, 18-19.

 

Милит къалэм* сымаджэу къыдэсынагъ. 21КІымафэр* къэмысызэ укъызэрэкІоным пылъ. Еввул, Пуд, Лин, бзылъфыгъэу Клавдие, зэкІэ тшыхэми шІуфэс къыуахыжьы.

223иусхьаныр ппсэ гъусэ фэрэхъу. Тхьэм ынэшІу къышъущерэф. Амин.

4:20 Милит къалэр – къухьэуцупІэ иІэу, Ефес къалэм икъыблэ лъэныкъокІэ, Эгейскэхым Іутыгъ.

4:21 кІымафэм – кІымафэм къухьэкІэ кІоныр щынагъоу щытыгъ.