Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Дунаем иаужырэ мафэхэм псэущт цІыфхэм яшэн зыфэдэщтыр

Дунаем иаужырэ мафэхэм уахътэ къинхэр къызэрэкІощтхэр пшІэн фае. 2Сыда пІомэ цІыфхэм ежь ашъхьэкІэ шІу залъэгъужьыщт, ахъщэри шІу алъэгъущт, зыщытхъужьыщтых, пэгэщтых, хъонэщтых, ятэ-янэхэм ядэІужьыщтхэп, рэзэныгъэ ахэлъыщтэп, Тхьэр агъэлъэпІэщтэп, шІулъэгъуныгъи ахэлъыщтэп; 3зэшІужьыныгъэр зыфэдэр ашІэщтэп, нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэщтых, зыщыІэныгъэ яІэщтэп, жъалымыщтых, шІугъэр шІу алъэгъущтэп; 4уащымыгугъышъунэу щытыщтых, шъхьэпсынкІэу щытыщтых, зашІошІыжьыщт; Тхьэр шІу алъэгъуным нахьи, загъэтхъэжьыныр нахьышІу алъэгъущт; 5Тхьэм ищынагъо агухэм арылъым фэдэу зыкъа-

 

гъэлъэгъощт, ау Тхьэм илъэкІыныгъэ адэщтэп. Ащ фэдэ цІыфхэм защыдзый.

6А цІыфхэм ащыщхэу зы заулэ унэмэ арыцІанлъэнхэзэ, бзылъфыгъэхэу зипсэкІодхэм ахэкІуадэхэу, зэмылІэужыгъо хъопсэныгъэ мыхъомышІэхэм зыкъырязыгъэщэкІыхэрэр дахьыхьых. 7А бзылъфыгъэхэм сыдигъуи Іофхэр зэрагъашІэхэми, шъыпкъагъэр къашІэн алъэкІырэп. 8Ианныйрэ Иамврыйрэ* пегъымбар Мусэ зэрэпэуцугъэхэм фэдэу, мы цІыфхэри шъыпкъагъэм пэуцужьых. Ахэр зиакъыл зэщыкъогъэ цІыфых, зишІуагъэ къэмыкІожьыщт шІошъхъуныгъэ яІ. 9Ау ахэмэ яІоф бэрэ къадэхъущтэп; сыда пІомэ Ианныйрэ Иамврыйрэ яделагъэ цІыф пстэумкІи нафэ зэрэхъугъэм фэдэу, мы цІыфхэм яделагъи цІыф пстэумкІи нафэ хъущт.

Аужырэ Іофхэу Паул Тимофей фигъэпытэхэрэр

10Іофхэу сэ цІыфхэм язгъэшІагъэхэри, сизекІуакІи, сигухэлъи, сишІошъхъуныгъи, сищыІагъи, сишІулъэгъуныгъи, ситеубытэныгъи ошІэх. 11Къалэхэу Антиохие, Иконие, Листрэ* цІыфхэм къинэу щысагъэщэчыгъэхэри, къиныбэу щысщэчыгъэхэри ошІэх. Къинышхохэр сагъэщэчыгъэх, ау Зиусхьаным зэкІэми сыкъахищыжьыгъ. 12Шъыпкъэ, Тхьэм ищынагъуи Христос Исусри хэти зыгу илъхэу псэунэу фаем цІыфхэм къин рагъэщэчыщт. 13Ау цІыф бзаджэхэми, гъэпцІакІохэми ябзэджэныгъэ рагъэхъущт; ахэмэ нэмыкІ цІыфхэр дахьыхых, ежь ашъхьэкІи зыдахьыхыжьы. 14Ау о Іофхэу зэбгъэшІагъэхэми, узщыгугъыхэрэми атет зэпыт, сыда пІомэ ахэр озыгъэшІэгъэ цІыфхэр ошІэх. 15Ащ нэмыкІэу, уисабыигъо щегъэжьагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэм* арытхэр зэбгъэшІагъэх. Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу уиІэмкІэ умыкІодэу, укъызэрэнэжьыщтыр а тхылъхэм арытхэм къыбгу-

3:8 Ианныйрэ Иамврыйрэ – Мысырым щыщхэу ушхъухьаныгъэм пылъ нэбгыритІоу пегъымбар Мусэ пэуцущтыгъэхэр ары. Еплъ пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 7:22; 9:11.

3:11 къалэхэу Антиохие, Иконие, Листрэ – еплъ Апостол. 13:14-14:20; 16:1-5.

3:15 Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэр – Джуртхэм ятхылъ лъапІэхэр ары зыфиІохэрэр: Тэурат, Сэбур, пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэри, нэмыкІхэри.

 

рагъэІон алъэкІы. 16Тхьэм игущыІэтхыгъэ лъэпІэ пстэуми арытхэр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІыгъэх. ЦІыфхэм шъыпкъагъэр ябгъэшІэным, уягыиным, бгъэдэІонхэм ыкІи шъыпкъагъэр зиІэ псэукІэр ябгъэшІэным пае яшІуагъэ къэкІо. 17Арэущтэу Тхьэм фэлажьэрэ цІыфыр тэдрэ ІофышІуи хьазырэу ыкІи фэгъэпсыгъэу щытыщт.