Des1Des2Des3Des4Des5Des6

08

ЯЕНЭРЭШЪХЬ

Исусэу тидин пэщэшхор

Шъыпкъэу зыфатІорэр мары: Уашъохэм ащыІэу, теты­гъошхор зэкІэ зиІэ Тхьэм итІысыпІэ лъапІэ иджабгъу­кІэ госэу дин пэщэшхо тиІ. 2ЧэтэнгъэІэгъэ шъы­пкъэу Тхьэр зыдэщыІэм дин пэщэшхоу Іоф щешІэ. А­чэтэнгъэІагъэр зыгъэуцугъэр цІыфхэр арэп, Зиусхьаныр ары нахь.

3Тхьэм хэтрэ дин пэщэшхуи тынхэри ежьым фихьын­хэуи, къурмэнхэр фишІынхэуи къегъэнафэ. Ащ пае, ти­дин пэщэшхуи Тхьэм къурмэныпхъэ горэ фишІын фае. 4Исус дунаем тетыгъэмэ, дин пащэу щытыщтыгъэп, сы­да пІомэ Тэурат хабзэм ит унашъом тетэу, Тхьэм тын­хэр фэзыхьырэ дин пащэхэр щыІэх. 5Ахэр дин пащэ­хэу Іоф зыщашІэрэр Тхьэм иунэшхоу уашъо щыІэм ышъо теплъэ е ижьау ныІэп. Сыда пІомэ пегъымбар Мусэ чэ­тэнгъэІагъэр ыгъэуцоу зыфежьэм, Тхьэм ащ унашъо къы­фишІыгъ: «Къушъхьэм утетэу зэкІэ къызэрэозгъэлъэгъу­гъэм тетэу, зэрэпшІыщтым фэсакъ». 6Зэзэгъыныгъэу Исус Тхьэмрэ цІыфхэмрэ азыфагу дэлъэу ыгъэхъугъэр апэрэ зэзэгъыныгъэм нахьи зэрэнахь иным фэдэу, Исус дин пэщэшхо Іофэу ышІэрэр адрэ дин пэщэшхохэм яІоф нахьи нахь Іофышху, сыда пІомэ аужырэ зэзэгъыныгъэм­кІэ Іофхэу Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъагъэхэр нахьы­шІоу щытых.

7Апэрэ зэзэгъыныгъэм* зи щыкІагъэ имыІагъэмэ, нэмыкІ зэзэгъыныгъэ ащ ычІыпІэ ихьанэу ищыкІэгъэщты­гъэп. 8Ау пегъымбарым цІыфхэр ыгъэмысэхэу къы­Іуагъ:*

«Зиусхьаным мырэущтэу къеІо:

Сэррэ Израил унэгъо лъэпкъымрэ Иудэ унэгъо

лъэпкъымрэ зэзэгъыныгъакІэ тазыфагу сэ зыдэслъхьащт мафэ­хэр къэсыщтых.

8:7 Апэрэ зэзэгъыныгъэр – апэрэ зэзэгъыныгъэр хъунэу зыгъэхъугъэр пегъымбар Мусэ ары.

8:8-12 пегъымбарым . . . къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 38:31-34.

9Ау мы зэзэгъыныгъэр зэрэщытыщтыр

ятэжъхэр Мысырым сэ къызесэщыжьхэм, зэзэгъыныгъэу сэрырэ ахэмрэ тазыфагу дэслъхьа-

гъэр зэрыщытыгъэм фэдэу арэп, сыда пІомэ зэзэгъыныгъэу тазыфагу дэслъхьа-

гъэм игъогу ахэр рыкІо зэпытыгъэхэп.

Арышъ, ахэмэ пхъэтэпэмыхьэу сяплъы хъугъэ, Зиусхьаным къеІо.

10А мафэхэм ауж зэзэгъыныгъэу сэрырэ Израил

лъэпкъымрэ тазыфагу дэслъхьащтыр мары: Сиунашъохэр ахэмэ ашъхьэхэм арыслъхьащтых, агухэми атестхэщтых. Сэ ахэмэ я Тхьэу сыщытыщт, ахэри сэ слъэпкъэу щытыщтых, Зиусхьаным къеІо.

11Арэущтэу зыхъукІэ, 'Зиусхьаныр зыфэдэр зэ-

гъашІэ', аІоу, зэгъунэгъухэми зэшыхэми зэраІожьыщтэп, сыда пІомэ цІыкІухэм къащегъэжьагъэу инхэр

къыхиубытхэу зэкІэми сашІэщт.

12БзэджашІэхэми сэ гукІэгъу афэсшІыщт. ЯпсэкІодхэри, бзэджагъэу ашІагъэхэри сыгу изгъэлъыжьыщтхэп».

13Тхьэм «зэзэгъыныгъакІэ» зэриІуагъэмкІэ апэрэ зэзэгъыныгъэр жъы зэрэхъугъэр къыгъэлъэгъуагъ. Сыд щыщи жъы хъугъэу, лъэкІыныгъэ зимыІэжьыр бэ темышІэу кІодыжьыщт.