Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

ЦІыфхэм шъыпкъагъэкІэ Тхьэр зэрагъэлъэпІэн фэе

шІыкІэр

Апэрэ зэзэгъыныгъэм тетэу цІыфхэм Тхьэр зэрагъэ­лъэпІэн фэе шІыкІэм ехьылІэгъэ унашъохэр щыІагъэх. ЦІыфхэм аІэкІэ ашІыгъэу, Тхьэр зыщагъэлъэпІэн чІыпІи

щыІагъ. 2Сыда пІомэ унитІу зиІэ чэтэнгъэІагъэ горэ агъэуцугъ. Апэрэ унэу Унэ КІоцІ ЛъапІэу зыфаІорэм ыкІоцІы остыгъэ тетыпІэр, Іанэр, Тхьэм ыпашъхьэ агъэ­тІылъыгъэ хьалыгъур щыІагъэх. 3ПэІухъо горэм ыкІыб­кІэ Унэ КІоцІэу анахь ЛъапІэу зыфаІорэр щыІагъ. 4Мэ­ІэшІу зыпихырэ уцхэм ягъэстыпІэу дышъэм хэшІыкІы­гъэмрэ тыдэкІи дышъэ зытебзэгъэ пхъуантэу Тхьэм ежьыррэ цІыфхэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм ипхъуантэу зыфаІорэмрэ а унэ кІоцІым итыгъэх. Ды­шъэм хэшІыкІыгъэ хьакъушыкъоу мэнн зыцІэ шхыныр* зэрылъыр, Хьарун ибэщэу тхьапэхэр къызпыкІагъэр, мы­жъобгъуитІоу Тхьэм иунашъохэр зэрытхэр а пхъуантэм дэлъыгъэх. 5А пхъуантэм ышъхьагъкІэ Тхьэм ищытхъу­шхо къэзыушыхьатырэ Херувим зыфаІорэ мэлэІичхэр щы­тыгъэх. Ахэмэ атамэхэмкІэ Тхьэм цІыфхэм япсэкІодхэр къызщафигъэгъурэ чІыпІэр къаухъумэщтыгъэх. Ау джы мы Іофхэм зырызэу татегущыІэн тлъэкІыщтэп.

6Мы Іофхэр мырэущтэу гъэпсыгъэхэу, яІоф ашІэнэу дин пащэхэр апэрэ унэ кІоцІым ихьэ зэпытыщтыгъэх. 7Ау ятІонэрэ унэ кІоцІым дин пэщэшхом нэмыкІ зи ихьагъэп, ари илъэсым зэ нахьыбэу ихьэщтыгъэп. Ащ дэжьым къурмэныпхъэм ыл зыдимыхьэу ихьэщтыгъэп. А къурмэныр ежьым ипсэкІодхэр ыпщыныжьынхэм паий, цІыфмэ амышІахэу ашІэгъэ псэкІодхэр ыпщыныжьынхэм паий ышІыгъ. 8Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ а гъэпсыкІэмкІэ къе­гъэнафэ, Унэу КІоцІэу анахь ЛъапІэу уашъом щыІэм ыдэжь кІорэ гъогур зэрэІумыхыгъэр, а чэтэнгъэІэгъэ­жъыр щэтыфэ. 9А Іоф пстэуми джырэ лъэхъанэм Іо­фыр зытетыр къагъэлъагъо: цІыфхэм тынхэу Тхьэм фа­хьыхэрэмрэ къурмэнхэу фашІыхэрэмрэ агухэм якъэбза­гъэ икъугъэу агъэхъун алъэкІырэп. 10А тынхэри а къур­мэнхэри зэпхыгъэ Іоф закъохэр шхэнми ешъонми яІофрэ, диным ехьылІагъэу зэфэмыдэ шІыкІэхэу цІыфхэм зызэ­рагъэкъэбзэжьынхэм яІофрэ ары. Ахэр цІыфхэм апкъ епхыгъэ унашъох; Тхьэм Іофхэр зэкІэ зэблехъужьыфэ, а унашъохэр щыІэнхэ фэягъэ ныІэп.

9:4 мэнн зыцІэ шхыныр – Израил цІыфхэр Мысырым (Египет) къикІыжьхи, шъоф нэкІым къыщакІухьэу зыщэтым, шхынэу Тхьэм аригъэшхыгъэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:4-5.

11Ау Христос джы щыІэ ІофышІухэр къыздихьыхэзэ, дин пэщэшхоу къэкІуагъ. Мы дунаем тет чэтэнгъэІагъэм нахьи нахь чэтэнгъэІэгъэшхоу ыкІи чэтэнгъэІагъэ нахь икъугъэу щытым ыкІоцІ дин пэщэшхоу Іоф щешІэ. А чэтэнгъэІагъэр цІыфхэм аІэкІэ ашІыгъэ чэтэнгъэагъэу щытэп, ащ къикІырэр а чэтэнгъэІагъэр мы дунаеу Тхьэм къыгъэхъугъэм щыщэп. 12Пчэнымрэ танэмрэ якъурмэны­пхъэ лъыр зыдимыхьэу, ежьым ылъэу къащым щыкІэкІы­гъэу, Унэу КІоцІэу анахь ЛъапІэу уашъом щыІэм Хри­стос, джыри зэ имыхьажьынэу, зэ закъоу ихьагъ. Арэу­щтэу ежьым ылъкІэ мыкІодыжьын шъхьафитныгъэ тигъэ­гъотызэ, тэ тшъхьэхэр ыщэфыжьыгъэх. 13Дин пащэхэм пчэнхэмрэ шкІэхэмрэ якъурмэныпхъэ лъырэ чэмым ияжьэ­рэ цІыфхэу Тхьэм ыдэжькІэ мыкъабзэхэу щытхэм атырау­тхэщтыгъэх, ахэр къабзэхэу хъужьынхэм пае. 14Ащ на­хьи нахьыбэу лІэныгъэр къызхэкІырэ Іофхэм тапыкІы­жьынэуи, щыІэныгъэрэ шъыпкъагъэрэ зиІэ Тхьэм тыфэ­лэжьэнэуи Христос ылъ тыгухэр егъэкъэбзэжьых. Хри­стос щыкІагъэ зи зимыІэ къурмэныпхъэ икъугъэу щы­тым фэдэу, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу сыдигъуи щыІэм илъэ­кІыныгъэкІэ Тхьэм зыритыгъ.

15Джащ паий, Христосыр ары Тхьэмрэ цІыфхэмрэ азыфагу зэзэгъыныгъакІэр дэлъэу зыгъэхъурэр, Тхьэр зибынхэм ащыщ хъунхэу къызэджэгъэ цІыфхэм мыкІо­дыжьынэу щыт ІэхьышІоу къызэригъэгугъагъэхэр къа­лъысынхэм пае. Сыда пІомэ цІыфхэу апэрэ зэзэгъыны­гъэм ыІэчІэгъ чІэтхэу, псэкІод зышІагъэхэм ашъхьэхэр Христос илІэныгъэкІэ ыщэфыжьыгъэх.

16Осыет щыІэмэ, осыетыр къэзышІыгъэр зэрэлІагъэр къагъэшъыпкъэжьын фае, 17сыда пІомэ осыетыр зыб­гъэцакІэ хъущтыр, ар къэзышІыгъэр зылІэрэ ыужыр ары ныІэп. КъэзышІыгъэр псаумэ, осыетыр бгъэцакІэ хъущ­тэп. 18Ащ паий, апэрэ зэзэгъыныгъэри бгъэцакІэ хъун зэзэгъыныгъэу зыгъэхъугъэ закъор лъыр ары. 19Сыда пІомэ, пегъымбар Мусэ Тэурат хабзэм иунашъохэр зэ­кІэ цІыф пстэуми зарегъэІум ыуж, цы плъыжь чІапцІэр иссоп зыцІэ куандэм икъутамэхэм апишІи, танэхэмрэ пчэнхэмрэ алъ псы игъусэу ышти, а къутамэхэмкІэ тхылъымрэ цІыф пстэумрэ атриутхагъ. 20Мусэ етІанэ

къыІуагъ:* «Мы лъыр ары зэзэгъыныгъэу Тхьэм унашъо къызэрэшъуфишІыгъэм фэдэу шъузэредэІун фаер къэзы­гъэшъыпкъэжьырэр». 21Ащ фэдэуи чэтэнгъэІагъэмрэ Тхьэр зэрагъэлъапІэрэ псэуалъэ пстэумрэ лъы атриутхагъ. 22Шъыпкъэ, Тэурат хабзэм зэритым фэдэу, сыд щыщри къэнагъэ шІагъо щымыІэу, лъыкІэ агъэкъэбзэжьы, къур­мэнылъи хэмылъэу псэкІод гъэгъуныгъэ щыІэп.

Христос къурмэныпхъэу зишІызэ, цІыфхэм япсэкІодхэр зэратрихыжьрэр

23Арэущтэу а Іофхэу сызтегущыІагъэхэу, уашъом щыІэ Іоф шъыпкъэхэм ашъо теплъэхэу щытхэр мы къурмэн­хэмкІэ агъэкъэбзэжьын фэягъэ. Ау уашъом щыІэ Іоф­хэм а къурмэнхэм анахьи нахь къурмэнышІухэр яфэ­шъуашэх. 24Сыда пІомэ цІыфмэ ашІыгъэ чэтэнгъэІагъэу Тхьэр зыдэщыІэ чІыпІэ шъыпкъэм ышъо теплъэу щы­тыр арэп Христос зэрыхьагъэр, уашъоу Тхьэр зыдэщы­Іэ чІыпІэ дэдэр ары зэрыхьагъэр, джы тэщ пае Тхьэм ыпашъхьэ ихьанэу. 25Дин пэщэшхор Унэ КІоцІэу анахь ЛъапІэу зыфаІорэм илъэс къэс ежьым ылъ мыхъоу, къурмэныпхъэм ылъ зыдихьэу ихьащтыгъ. Ау Христос уашъоу Тхьэр зыдэщыІэ чІыпІэм зыфихьагъэр бэрэ къурмэныпхъэу зишІыныр арэп, джыри зэ къурмэныпхъэ зимышІыжьынэу, зэ закъо къурмэныпхъэу зишІыныр ары нахь. 26Арэущтэу щымытыгъэмэ, Тхьэм дунаер къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу Христос бэрэ ыщэчын фаеу хъущтыгъ. Ау ежьым къурмэныпхъэу зызэришІы­гъэмкІэ псэкІодыр ыгъэкІодынэу джы лъэхъанэхэм якІэух дэжь, джыри зэ къэмылъэгъожьынэу, зэ закъо къэлъэгъуагъ. 27ЦІыф пстэури зэ лІэжьын фаех, етІанэ Тхьэм хьыкум атришІыхьащт. 28Ащ фэдэуи цІыфыбэмэ япсэкІодхэр атрихыжьынхэу Христоси зэ закъо къур­мэныпхъэу зишІыгъ. ЕтІани зэ къэлъэгъожьыщт.* Къы­зылъэгъожькІэ, цІыфхэм япсэкІодхэр атрихыжьынхэу арэп къызфэкІощтыр, цІыфхэу ежьыр къызэрэкІожьы­щтым щыгугъыхэу, паплъэхэрэр мыкІодхэу къыгъэнэ­жьынхэу ары нахь.

9:20 Мусэ етІанэ къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 24:8.

9:28 ЕтІани зэ къэлъэгъожьыщт – дунаем икІэух ыдэжь ары къызылъэгъожьыщтыр.