Des1Des2Des3Des4Des5Des6

13

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ыгу къызэрэзэдгъэІун фаер

Зэкъошхэм афэдэу шІу шъузэрэлъэгъу зэпыт. 2Хьа­кІэр жъугъэлъэпІэныр зыщышъумыгъэгъупш; сыда пІо­мэ арэущтэу цІыф заулэмэ амышІахэу мэлэІичхэр агъэ­хьэкІагъэх*. 3ХьапсчІэсхэм хьапсым шъузэрадычІэсым фэ­дэу, къин зыщэчыхэрэми къин зэрадэшъущэчырэм фэ­дэу, зыщышъумыгъэгъупшэх. Шъори мы дунаем тет цІыфхэм шъуащыщ.

4ЗэлІ-зэшъузыныр зэкІэми арэгъэлъапІ, лІымрэ шъу­зымрэ япІэ къабзэу щэрэт. Тхьэм зинэ зышІэхэрэр ыгъэмысэщтых. 5Ахъщэм шъукІэмыхъопсэу шъущыт, шъуиІэми разэ шъурыхъу. Сыда пІомэ ежь Тхьэм къы­Іуагъ:*

«Ныбжьи ухэсынэжьыщтэп, уизакъоуи укъэзгъэ­нэжьыщтэп».

6Арышъ, гушхоныгъэкІэ тэІо:*

«Зиусхьаныр сиІэпыІэгъушъ, зыми сыщыщынэ-

щтэп. ЦІыфхэм сыда къысашІэшъущтыр?»

7Шъуитхьаматэхэу Тхьэм игущыІэхэр къышъозыІуа­гъэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх. Дунаем зэрехыжьыгъэ­хэм шъуеплъызэ, яшІошъхъуныгъэ илъэужхэм шъуары­кІу. 8Исус Христос тыгъуасэ зэрэщытыгъэм фэдэу, зы­зэблимыхъоу непи щыт, егъашІэми щытыщт.

9Іоф гъэшІэгъон зэфэшъхьафхэу цІыфхэм адрэ цІыф­хэм арагъашІэхэрэм зыдяшъумыгъэхьых. Тхьэм ынэ­шІу щыфэныгъэкІэ шъугухэр жъугъэпытэхэмэ дэгъу, ау

13:2 мэлэІичхэр агъэхьэкІагъэх – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:1-8; 19:1-3.

13:5 Тхьэм къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 31:6.

13:6 тэІо – еплъ Сэбур (Псалтыр) 118:6 (урыс библиемкІэ 117:6).

шхынхэм яхьылІэгъэ унашъохэм пкІэ яІэп. А унашъохэм ахэмэ атетэу рыкІорэ цІыфхэм яшІуагъэ зи арагъэкІы­рэп. 10Тэ тикъурмэн шІыпІэ тиІ. ЧэтэнгъэІагъэм щы­лажьэщтыгъэхэм а шІыпІэм икъурмэныпхъэ* щыщ ашх­ынэу фитхэу щытыгъэхэп.

11Дин пэщэшхом цІыфхэм япсэкІодхэр ыпщыныжьын­хэм пае, былымхэм алъ зыдихьызэ, Унэу КІоцІэу анахь ЛъапІэу зыфаІорэм ихьэщтыгъ, ау былымхэм апкъыхэр къэлэ кІыбым* щагъэстыщтыгъэх. 12Ащ пае Исуси ылъыкІэ цІыфхэм агухэр ыгъэкъэбзэжьынхэм пае, къэлэпчъэ кІыбым* къин щищэчыгъ. 13Арэущтэу емыкІоу къырахыгъэм тиІахьэ хэлъыным пае, Исус ыдэжь къэлэ кІыбым тыжъугъакІу. 14Сыда пІомэ мыщ дэжьым мыкІодыжьын къалэ щытиІэу щытэп, къэкІощт къалэм тыпэплъэ нахь.

15Арышъ, Исус ыцІэкІэ Тхьэм щытхъу фэтэжъугъэшІ зэпыт – а щытхъур ары тэ тикъурмэныпхъэ – ыцІэ зы­гъэлъапІэрэ Іупэхэм къадэкІырэр ары тикъурмэны­пхъэр. 16ІПІу шъушІэнри зыщышъумыгъэгъупш, шъуиІэри нэмыкІ цІыфхэм адэжъугощынри зыщышъумыгъэ­гъупш, сыда пІомэ ащ фэдэ къурмэныпхъэхэр Тхьэм игуапэх.

17Шъуитхьаматэхэм аІохэрэм шъуядэІу ыкІи шъуафэІо­рышІ, сыда пІомэ Тхьэм пэгъокІ ратыжьын фаехэу, шъу­псэхэм афэсакъхэу алъэплъэх. ЯІоф хэщэтыкІыныгъэкІэ мыхъоу, гушІохэу ашІэным пае, шъуядэІу. ЯІоф хэщэ­тыкІыныгъэкІэ ашІэмэ, ащ ишІуагъэ къышъокІырэп.

18Тхьэм шъукъытфелъэІу. Мыхъун зи тыгухэм арылъэу зыдэтшІэжьырэп, сыда пІомэ Іоф пстэумкІи шъыпкъа­гъэ тиІэу, тызекІонэу тыфай. 19ЗэкІэмэ апэу сышъо­лъэІу, шІэхэу шъуадэжь Тхьэм къысигъэгъэзэжьынэу шъуелъэІу.

ТхьэлъэІу ыкІи аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

20Гупсэфыныгъэ къытэзытырэ Тхьэм ти Зиусхьан Исус Христосэу мэлхэм ямэлэхъошхор лІагъэхэм къахигъэ-

13:10 къурмэныпхъэр – Тхьэм щытхъоу фэтшІырэр ары, еплъ 13:15. 13:12 къэлапчъэм ыкІыб – Ерусалим икъэлапчъэ ары.

тэджыкІыжьыгъ. Исус ылъ ары мыкІодыжьын зэзэгъы­ныгъэу Тхьэм ежьыррэ тэррэ тазыфагу къыдилъхьагъэр мыхъурым* фэдэу къэзыгъэшъыпкъэжьыгъэр. 21Тхьэр зы­фаер жъугъэцэкІэным пае, шІоу шъуищыкІагъэр зэкІэ шъугухэм къарерэлъхь. Исус Христос илъэкІыныгъэкІэ Тхьэм игъоу ылъытэрэ Іофхэр шъуерэгъэгъэцакІэх. Мы­кІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

22Сшыхэр, къызэрыжъугурызгъаІорэ гущыІэхэр шъу­дэнхэкІэ сышъолъэІу. Бэ къышъуфэстхыгъэп.

23Тшы Тимофей* шъхьафитэу къызэратІупщыжьыгъэр шъушІэнэу сыфай. Мыгужъоу къакІомэ, ащ сыригъу­сэу шъуслъэгъунэу сыкъэкІощт.

24Шъуитхьамэтэ пстэухэмрэ Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэу­хэмрэ аІапэ сфэшъуубытыжь. Италием щыщ тшыхэм шІуфэс къышъуахыжьы.

25ПІъо пстэуми Тхьэм ынэшІу къышъущерэф. Амин.

13:20 мыхъур – арапыбзэкІэ «хъытымыр» ары, тыркубзэкІи «мыхьыр» ары.

13:23 Тимофей – чылыс зэІукІэ тхьаматэу Паул дэлажьэу, игъогогъу­хэм ащыщыгъэр ары. Еплъ Апостол. 16:1-3.