Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Тхьэм ибынхэр зэригъэдаІохэрэр

Арышъ, ащ фэдэ шыхьат купышхо тапэ итэу зэрэтиІэм пае, сыд фэдэрэ хьылъэу ттелъымрэ псэкІодэу тызы­шІуанэрэмрэ зытетэжъугъэдзыхи, теубытэныгъэ тиІэу, зэпэчъэныгъэу тапэ илъым тырыжъугъачъ. 2Исус ты­нэхэр тетэжъугъэгъэтых. Ежьыр ары шІошъхъуныгъэм игъогу тытезыгъахьэу, пащэ къытфэхъоу, тишІошъхъу­ныгъэ зи щыкІагъэ имыІэу, икъугъэу зыгъэхъурэр. Гу­шІуагъоу ыпашъхьэ илъыгъэм пае, цІыфхэм къащым зэрэтыраІулІагъэм икъин ащ ыщэчыгъ, къащым иемы­кІуми еплъэу щытыгъэп, Тхьэм итІысыпІэ лъапІи иджа­бгъукІэ щыготІысхьагъ. 3Шъуемызэщыным ыкІи шъугу шъумыгъэкІодыным пае, Исус шъуегупшыс. ПсэкІодышІэ цІыфхэу ежьым ыуджэгъущтыгъэхэм сыдэу къинышхуа рагъэщэчыгъэр!

4ПсэкІодым шъуебэнызэ, лъы къышъукІэкІыфэ, шъу­пэуцужьыгъэгоп. 5Тхьэм ибынхэкІэ къышъуаджэу шъу­зэригъэгушхорэр* шъущыгъупшагъ:

«Сибын, Зиусхьаным узигъэдаІокІэ, пхъэтэпэмыхь

умышІы, ежьыр къызыогыекІи угу умыгъэкІоды, 6сыда пІомэ Зиусхьаным шІу ылъэгъурэр егъэдаІо, хэти ибын фэдэу ыдэрэми къин регъэщэчы». 7Арышъ, Тхьэм шъузигъэдаІокІэ, теубытэныгъэ зижъу­гъаІ. Ибынхэу шъузэрэщытым пае, Тхьэр арэущтэу къы­жъудэзекІо. Сыда пІомэ тым ымыгъэдаІорэ бын щыІа?

12:5-6 Тхьэм шъузэригъэгушхорэр – еплъ Гущыжъхэу пачъыхьэ Сэлмэн ытхыгъэхэм (Притчи) 3:11-12.

8Тхьэм ибын пстэури зэригъэдаІохэрэм фэдэу шъуимы­гъэдаІомэ, ибынхэм шъуащыщэп, бзэджэрылъфмэ шъуа­фэдэ нахь. 9Ащ нэмыкІэу, мы дунаемкІэ тятэхэм та­гъэдаІомэ, лъытэныгъэ афытиІ. ТыщыІэным пае, Тятэ лъапІэу уашъом щыІэм ащ нахьи нахьыбэу тыфэІорышІэн фае. 10Ахэмэ охътэ кІаком пае, игъоу зэралъытагъэм фэдэу, тагъэдаІощтыгъ. Ау Тхьэм, ежь илъэпІагъэкІэ Іахьэ тиІэным пае, ишІуагъэ къытигъэкІынэу тегъэдаІо. 11Зыгорэм тызигъэдаІокІэ, тигуапэ хъурэп, тигуаоу мэхъу нахь. Ау ыужкІэ Тхьэм зэригъэдаІохэрэмкІэ ыгъэсэгъэ цІыфхэм шІоу ащ къафыхэкІырэр шъыпкъагъэмрэ гупсэ­фыныгъэмрэ ары.

12Арышъ, шъо шъуІэхэу къелэлэхыхэрэмрэ лъэкІы­ныгъэ зыхэмылъыжь лъэгуанджэхэмрэ кІуачІэ ахэжъу­гъэлъ. 13ЦІыф лъащэр нахь Іае шъумыгъэхъоу, хъу­жьыным пае, гъогу занкІэм шъурыкІу.

Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэр пхъэтэпэмыхь шъумышІы

14ЦІыф пстэуми шъузэрагурыІонми, гукъэбзагъэри зэ­рэшъуиІэными ыуж шъуит; сыда пІомэ гукъэбзагъэ имы­Іэу зыми Зиусхьаныр ылъэгъущтэп. 15Шъуащыщэу зыми Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ зэрэзыхимыгъэныным шъуфэ­сакъ. Зиягъэ къакІорэ лъэпсэ дыджэу цІыфыбэхэр зы­гъэушІоирэр къышъухэкІынэу орэмыхъу. 16Шъуащыщэу зи зинэ зышІэрэ цІыфхэм ащыщэу орэмыхъу, е Исав* фэдэу, Тхьэм ищынагъо зыгу имылъ цІыфхэм ащыщэу орэмыхъу. Исав къо нахьыжъым фитыныгъэу иІэу щы­тыгъэхэр шхын закъом пае ыщагъэх. 17ЕтІани зэрэ­шъушІэрэм фэдэу, Тхьэм ынэшІу къыщифэнэу Исав ятэ Тхьэм ригъэлъэІунэу фэягъ*, ау ятэ фидагъэп. Исав гъызэ ятэ елъэІугъэми, ащ ыІогъагъэм тыригъэкІышъу­гъэп.

18Шъузынэсын шъулъэкІынэу, машІом ыстырэ къушхьэм ыдэжь шъукъэкІуагъэп*. ШІункІым, мэзахэм, жьыбгъэ-

12:16 Исав – еплъ Пегъыбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 25:29-34; 27:30-40.

12:17 ятэ Тхьэм ригъэлъэІунэу фэягъ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 27:30-40.

12:18 машІом ыстырэ къушъхьэм ыдэжь шъукъэкІуагъэп – е, Израил цІыфхэм афэдэу, машІом ыстырэ Синай къушъхьэм ыдэжь шъукъэкІуагъэп. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 19:16-22; 20:18-21.

шхом, 19бжъэмыешхом ымакъэ, гущыІэ макъэм адэжьи шъукъэкІуагъэп. Тхьэм ымакъэ зэхэзыхыгъэхэр джыри къадэмыгущыІэжьынэу елъэІугъэх, 20сыда пІомэ а макъэм къыІогъэ унашъор ащэчын алъэкІыгъэп: «ХьакІэ-къуакІэ­ри къушъхьэм нэсымэ, мыжъокІэ е щэбзащэкІэ шъуукІын фае». 21Къафэлъэгъуагъэр щынэгъошхуагъэти, пегъымбар Муси, «Сэщынэ ыкІи сэкІэзэзы», къыІуагъ*.

22Ау шъо шъукъыздэкІуагъэр Сион Іуашъхьэр* ары, щыІэныгъэ зиІэ Тхьэм икъэлэшхоу, уашъом щыІэ Еруса­лимэу, мин пчъагъэу мэлэІичхэр зыдэщыІэри ары. 23Тхьэм иапэрэ бынхэу уашъом щыІэ тхылъым зыцІэ итхэм ямэфэшхо зэІукІэ шъукъэкІуагъ. Тхьэу цІыф пстэуми хьыкум атезышІыхьэрэм шъукъэкІуагъ, Тхьэм ыдэжькІэ зишъыпкъагъэ зи щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъу­гъэу хъугъэхэм апсэхэм адэжьи шъукъэкІуагъ. 24Исусэу зэзэгъыныгъакІэр Тхьэмрэ цІыфхэмрэ азыфагу дэлъэу зыгъэхъугъэмрэ ащ ылъэу къыкІэкІыгъэмрэ адэжь шъу­къэкІуагъ. Авел ылъ нахьи Исус ылъ Іоф нахьышІум тыщегъэгугъы.

25Шъусакъ, къэгущыІэрэм шъуакІыб фэшъумыгъаз. Тхьэм ыдэжь къикІыгъэ къэбарыр чІылъэм къыщызы­Іогъагъэм зыкІыб фэзыгъэзагъэхэм къинэу яфэшъуа­шэр амыгъотэу къэнэжьыгъэхэп. Арышъ, уашъом къи­кІэу къыддэгущыІэрэм тэри такІыб фэдгъазэмэ, ащ нахьи нахь къинэу тфэшъуашэр дгъотыщтба? 26Джащы­гъум Тхьэм ымакъэ чІылъэр ыгъэсысыгъ, ау джы Тхьэм гущыІэ пытэ ытыгъ:* «Джыри зэ чІылъэм имы­закъоу уашъори згъэсысыжьыщт», ыІоу. 27«Джыри зэ» зыфиІорэ гущыІэхэм къагъэнафэ Тхьэм ыгъэсысырэ пстэури – Тхьэм къыгъэхъугъэхэр ары – ячІыпІэ зэрэ­ригъэкІыжьыщтхэр. Арэущтэу зыхъукІэ, Тхьэм ымы­гъэсысырэ Іофхэр ары къэнэжьыщтхэр.

28Арэущтэу тетыгъоу зыми ымыгъэсысышъущтыр Тхьэм къызэрэтитырэм пае, щытхъу фэтэжъугъэшІ.

12:21 пегъымбар Муси къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 9:19.

12:22 Сион зыцІэ Іуашъхьэр – ащ къикІырэр Тхьэм иунэшхоу уашъом щыІэр ары.

12:26 гущыІэ пытэ ытыгъ – еплъ Пегъымбар Аггей тхылъэу ытхыгъэм 2:6.

ДгъэлъапІэу, щынагъо фытиІэу ыгу къызэдгъэІоу, ежьым тыфэжъугъэлажь, 29сыда пІомэ ти Тхьэ зэкІэри зыгъэ­стырэ машІом фэд.