Des1Des2Des3Des4Des5Des6

01

ИСУС ХРИСТОС АПОСТОЛ ИУАН ІОФХЭУ КЪЫФИГЪЭНЭФАГЪЭХЭР

АПЭРЭШЪХЬ

ГущыІапэмрэ шІуфэс ехынымрэ

Мы тхылъым итхэр Тхьэм Исус Христос къыфигъэнэфэгъэ Іофхэр ары. Тхьэм ахэр къызфигъэнэфагъэр Исус Христос цІыфхэу Тхьэм фэлажьэхэрэм бэ темышІэу къэхъущт Іофхэр аригъэшІэнхэр ары. Арэущтэу Исус имэлэІич ежьым фэлажьэрэ Иуан ыдэжь ыгъакІуи, къэхъущт Іофхэр гуригъэІуагъэх. 2Арэущтэу Иуан ылъэгъугъэ пстэури ыІуатэзэ, Тхьэм игущыІэхэми Исус Христос ишыхьатныгъи шыхьат афэхъу. 3Мы гущыІэхэу Тхьэм ыдэжь къикІыгъэхэу къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэм яджэрэр сыхьатмафэ ежьагъ. Мы гущыІэхэр зэхэзыххэу, зыгъэцакІэхэрэри сыхьатмафэ ежьагъэх, сыда пІомэ уахътэу мы Іофхэр къызщыхъущтыр къэблэгъагъ.

4Сэ, Иуан, шъо, Асие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІиблым, шІуфэс шъосэхыжьы. Тхьэу щыІагъэу, щыІэу, къэ-

1:4 Асие хэкур – Рим къэралыгъошхом щыщ хэкоу щытыгъ. Ар джырэ Тыркуем итыгъэ къохьэпІэ лъэныкъо итыгъ. Икъэлэшхоу щытыгъэр Ефес ары.

 

кІощт мафэхэми щыІэщтым ынэшІу къышъущерэфи, гупсэфыныгъэ къышъуерэт. Тхьэм ипсиблэу итІысыпІэ лъапІэ ыпашъхьэ щытхэми Исус Христосми анэшІу къышъущарэфи, гупсэфыныгъэ къышъуарэт. 5Исус Христос ары шыхьат шъыпкъэр, апэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэр ежьыр ары, чІылъэм тет пачъыхьэмэ япащэр ежьыри ары.

Ащ тэ шІу телъэгъу, лъэу къащым щыкІэкІыгъэмкІэ типсэкІодхэм ялъэкІыныгъэ тыкъыІэкІихыжьыгъ. 6Ежьым игъусэхэу тетыгъо зиІэхэу, Тхьэу ежь Ятэ фэлажьэрэ дин пащэхэу тыхъунэу тигъэнэфагъ. МыкІодыжьын щытхъушхомрэ лъэкІыныгъэшхомрэ иех! Амин. 7ШъукъэдаІу, ошъуапщэхэм ахэтэу ар къэкІожьыщт, нэ пстэуми ар алъэгъущт, пчыкІэ* зыугъоныгъэхэми ар алъэгъущт. Дунаем тет лъэпкъ пстэури ежьым пае гъыхэу

абгъэгу еожьыщтых. Джары зэрэхъущтыр. Амин. 8ЛъэкІыныгъэшхор зэкІэ зиІэ Зиусхьан Тхьэу щыІагъэу, щыІэу, къэкІощт мафэхэми щыІэщтым къеІо: «Алфэрэ Омегэрэ, апэрэри аужырэри сэры».

Исус Христос Иуан зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр

9Сэ, Иуанэу шъушыр, Исус тыгухэм зэрарылъым пае, гузэжъогъоу шъузыхэтым сышъуигъус, сышъуигъусэуи Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ сычІэт, сышъуигъусэуи теубытэныгъэ сиІэу сэзекІо. Тхьэм игущыІэхэмрэ Исус Христос ишыхьатныгъэрэ цІыфхэм зэрязгъэІугъэхэм пае, саубытыгъэу хыгъэхъунэу Патмос* сагъэкІуагъэу сыщыІагъ. 103иусхьаным имафэ* дэжь Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къысфехыгъ. СаужкІэ бжъэмыешхом ымакъэ фэдэ мэкъэшхо горэм къыІоу зэхэсхыгъ: «Алфэрэ Омегэрэ, апэ-

1:7 пчы – шыудзэхэм пасэм аІыгъыщтыгъэ пхъэ кІыхьэу, гъучІ папцІэ зыпылъыщтыгъэр ары.

1:9 Патмос – Эгейскэхым ит хыгъэхъунэу Рим цІыфхэм бзэджашІэхэм пае щыгъэтІысыпІэу щашІыгъэр ары. Патмос хыгъэхъунэр Ефес къалэм километрэ 100-кІэ пэчыжьэу, икъыблэ тыгъэ къохьэпІэ лъэныкъокІэ ит.

1:10 Зиусхьаным имафэ – тхьаумафэ мафэр ары.

 

рэри аужырэри сэры. 11Плъэгъурэр тхылъ горэм итхи, чылыс зэІукІиблымэ афегъэхь: Къалэхэу Ефес, Смирнэ, Пергам, Фиатирэ, Сардис, Филаделфие, Лаодикие щыІэ чылыс зэІукІэхэр ары».

12КъыздэгущыІэрэ макъэр зымакъэр слъэгъунэу зыфэзгъэзагъ. Зызыфэсэгъазэм, дышъэм хэшІыкІыгъэхэу, остыгъэ тетыпІибл слъэгъугъэ, 13остыгъэ тетыпІиблыми ахэтэу, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо фэдэу* зыгорэ слъэгъугъэ. Ылъакъомэ анэсэу шъошэ кІыхьэ щыгъыгъ, дышъэм хэшІыкІыгъэ бгъэрылъи илъыгъ. 14Ышъхьэ шъхьацэу телъыгъэр цы фыжьым е осым фэдэу фыжьыбзагъ. Ынэхэри мэшІотхъуабзэм фэдагъэх. 15Ылъакъохэри хьакум щагъэплъыгъэ гъуаплъэм фэдэу, лыдхэу щытыгъэх, ымакъи псы къиугъабэмэ амэкъэшхо фэдагъ. 16ЫІэ джабгъукІэ жъогъуибл ыІыгъыгъ, бгъуитІуцэ зиІэ сэшхо чан горэ ыжэ къыдэкІыгъ. ЫнэкІуи лъэшэу къепсырэ тыгъэм фэдагъ.

17Ар зысэлъэгъум, ылъакъохэм адэжь лІагъэм фэдэу сыщытефагъ. Джащыгъум ыІэ джабгъу къыстрилъхьи къысиІуагъ: «Умыщын, апэрэри аужырэри сэры. 18ЩыІэныгъэ зиІэр сэры. СылІагъ, ау джы сыщыІ, егъашІэми сыщыІэщт. Амин. ЛІэныгъэми лІагъэхэм ядунаий яІункІыбзэхэр сІыгъых. 19Арышъ, Іофхэу плъэгъугъэхэри, Іофхэу джы щыІэхэри, къэхъущтхэри тхых. 20СІэ джабгъукІэ сІыгъыгъэ жъогъуиблымрэ дышъэм хэшІыкІыгъэ остыгъэ тетыпІиблымрэ къарыкІырэр мары: Жъогъуиблымэ къарыкІырэр чылыс зэІукІиблымэ ямэлэІичхэр* ары. Остыгъэ тетыпІиблымэ къарыкІырэр чылыс зэІукІиблыр ары».