Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

ЯТЮНЭРЭШЪХЬ

Исус Христос Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

1:13 ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо фэдэу – еплъ Пегъымбар Данил икъэбар зэрыт тхылъым 7:13.

1:20 мэлэІичхэр – е чылыс зэІукІэхэм яухъумакІохэр е ялІыкІохэр ары.

 

ЫІэ джабгъукІэ жъогъуибл зыІыгъэу, дышъэм хэшІыкІыгъэхэу остыгъэ тетыпІиблым ахэтэу къэзыкІухьэрэм мы гущыІэхэр къеІох: 2Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, лъэшэу шъузэрэлэжьагъэри, теубытэныгъэ шъуиІэу шъузэрэзекІуагъэри сэшІэ. ЦІыф бзаджэхэр зэрэшъуфэмыщэчхэрэри сэшІэ. АпостолхэкІэ зэджэжьхэрэ мыапостолхэр жъугъэунэфыгъэх, пцІы зэраусырэри шъулъэгъугъэ. 3Къиныбэ шъущэчыгъэ, теубытэныгъи шъуиІэу шъозекІо, сцІэ пае лъэшэу шъулэжьагъ ыкІи шъуезэщыгъэп.

4Ау шъо зы мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: ЫпэкІэ шІулъэгъуныгъэу къысфышъуиІагъэр зэрэхэшъунэжьыгъэр ары. 5Шъукъызэфэхыгъэр зыфэдизыр зыщышъумыгъэгъупш. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, ыпэкІэ Іофхэр зэрэжъугъэцэкІагъэхэм фэдэу, жъугъэцакІэх. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэмыгъожьмэ, сэ сыкъэкІонышъ, шъуиостыгъэ тетыпІэ ІузгъэкІотыщт. 6Ау ІофышІу горэ къыжъудэсэлъэгъу: Николай игъогу рыкІорэ цІыф купым* Іоф бзаджэхэу ашІэхэрэр шъо шъоуджэгъух, сэ ахэмэ яІофхэр зэрэсыуджэгъухэрэм фэдэу.

7ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэмэ къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм Тхьэм иджэнэт ит чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэм* къыпыкІэрэм щыщ ышхынэу фит сшІыщт.

Исус Христос Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

8Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Апэрэу ыкІи Аужырэу, лІагъэу щытыгъэу къэхъужьыгъэм мы гущыІэхэр къеІох: 9Гузэжъогъоу шъузхэтымрэ шъуитхьамыкІагъорэ сэшІэх, ау щытми шъубай. ДжурткІэ зэджэжьхэрэ мыджуртхэр ІэягъэкІэ къызэрэшъутегущыІэхэрэр сэшІэ. Ахэр джуртхэп, ау шэйтаным изэІукІэ щыщых. 10Къинхэу шъущэчыщтхэм шъуа-

2:6 Николай игъогу рыкІорэ цІыф купыр – ахэмэ тхьэ нэпцІхэр агъэлъапІэщтыгъэх, зини ашІэщтыгъ.

2:7 чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэр – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:9.

 

щымыщын. Мыр шъосэІо, шъуигъэунэфыным пае, шэйтаным шъуащыщхэу заулэ хьапсым чІидзэщт, мэфипшІым гузэжъогъум шъухэтыщт. ЛІэныгъэм нэсы шъукъысфэшъыпкъ. Шъукъысфэшъыпкъэмэ, танджэу мыкІодыжьын щыІэныгъэр къышъостыщт.

11ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ЯтІонэрэ лІэныгъэм* текІоныгъэ къэзыхьырэм иягъэ ригъэкІыщтэп.

Исус Христос Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

12Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

БгъуитІуцэ зиІэ сэшхо чаныр зиІэм мы гущыІэхэр къеІох: 13Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шэйтаным итІысыпІэ зыдэщыІэм шъузэрэщыпсэурэри сэшІэ. Сэ сцІэ шъукъыфэшъыпкъ. Шъо шъузыдэщыІэ чІыпІэу шэйтаныр зыдэщыІэм сишыхьат шъыпкъэу Антипэ зыцІэр цІыфхэм заукІыгъэ мафэхэми сэркІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэр хэшъунэжьынэу шъудагъэп.

14Ау мыхъун Іоф горэхэр къыжъудэсэлъэгъух: Валаам Іофхэу цІыфхэм аригъэшІагъэхэм атет цІыфхэр къышъухэтых. Валаам ары Валак* зыцІэм Израил цІыфхэм псэкІод аригъэшІэнэу езыгъэшІагъэр. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэныпхъэм ыл Валак Израил цІыфхэм аригъэшхыгъ, зини аригъэшІагъ. 15Джащ фэдэу Николай Іофхэу цІыфхэм аригъашІэхэрэм атет цІыфхэр къышъухэтых. 16Арышъ, шъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожь. Армырмэ, шІэхэу шъуадэжь сыкъэкІонышъ, сыжэ къыдэкІырэ сэшхомкІэ сязэощт.

17ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм гъэбылъыгъэ мэнн шхыным* щыщ естыщт. ЦІакІэ зы-

2:11 ятІонэрэ лІэныгъэр – мыкІодыжьын лІэныгъэу псэр зыгъэкІодрэр ары. Еплъ 20:14; 21:8;

2:14 Валаам . . . Валак – еплъ Пегъымбар Мусэ яплІэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:24, 31:16, ыкІи ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 23:4.

2:17 мэнн шхыныр – Израил цІыфхэр Мысырым (Египет) къикІыжьхи, шъоф нэкІым къыщакІухьэу зыщэтым, шхынэу Тхьэм ари-

 

тетхэгъэ мыжъо фыжьри естыщт. А мыжъор зэстырэ цІыфым нэмыкІэу а цІэр зыми ышІэрэп.

Исус Христос Фиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

18Фиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Тхьэм Ыкъоу зынэхэр мэшІотхъуабзэм фэдэхэу, зылъакъохэри гъоплъэ плъыгъэм фэдэу лыдхэу щытхэм мы гущыІэхэр къеІох: 19Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шъуишІулъэгъуныгъи, шъуишІошъхъуныгъи, ІэпыІэгъу шъузэрэзэфэхъурэри, теубытэныгъэ шъуиІэу шъузэрэзекІорэри сэшІэ. Ыпэм нахьи нахьыбэу шІу зэрэшъушІэрэри сэшІэ.

20Ау мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: ПегъымбаркІэ зэджэжьырэ бзылъфыгъэу Иезавел шъупэуцурэп. Зинэ ашІэнэуи, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэныпхъэм ыл ашхынэуи къысфэлажьэрэ цІыфхэм арегъашІэх ыкІи дехьыхых. 21Зинэу ышІагъэм фыкІэгъожьынэу игъо физгъэфагъ, ау фыкІэгъожьыгъэп. 22Ащ пае, къин ыщэчынэу пІэм хэзгъэлъыщт. Зинэ дэзышІагъэхэри ашІагъэхэм афыкІэмыгъожьхэмэ, гузэжъогъушхо хэзгъэфэщтых. 23Ащ ибынхэри згъэлІэщтых. ЕтІанэ цІыфхэм агухэм арылъхэри ягупшысэхэри зыгъэунэфырэр сэрэу зэрэщытыр чылыс зэІукІэ пстэуми ашІэщт. Шъуащыщэу хэти Іофхэу ышІагъэхэм яфэшъуашэ езгъэгъотыжьыщт. 24Шъуащыщхэу къэнэгъэ цІыфхэу Фиатирэ къалэм дэсхэу, Иезавел Іофхэу цІыфхэм аригъашІэхэрэм атемытхэу, шэйтаным ишъэфышхохэр зэзымыгъэшІагъэхэм, нэмыкІ хьылъэ горэ къызэрэшъутесымылъхьащтыр шъосэІо. 25Сэ сыкъэкІофэ, шІошъхъуныгъэу шъуиІэм шъутемыкІ.

26ТекІоныгъэр къэзыхьэу, кІэухым нэсыфэ сиІофхэр зыгъэцакІэрэм лъэпкъхэм тетыгъо афыриІэнэу згъэхъущт, Сятэ тетыгъо сиІэ зэригъэхъугъэм фэдэу. 27«Ащ гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэщтых, ятІэм хэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэми афэдэу зэхикъутэщтых».

гъэшхыгъэр ары. Еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 16:14-15, 31-35.

 

28ТекІоныгъэр къэзыхьырэм нэфшъэгъо жъуагъори* естыщт. 29ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.