Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

ЕтІанэ ятфэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум уашъом къикІэу, чІылъэм къехыгъэгъэ жъуагъор* слъэгъугъэ. ЕтІанэ чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм* ичІэхьапІэ иІункІыбзэ мэлэІич горэм а жъуагъом ритыгъ. 2Жъуагъом чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм ичІэхьапІэ Іуихыгъ. ЗыІуехым, хьакушхом иІугъо фэдэ Іугъо къычІэугъ. А чІэхьапІэм къычІэугъэ Іугъом тыгъэри уашъори ыгъэушІункІыгъэх. 3ЕтІанэ мацІэхэр Іугъом къыхэкІыхи, чІым къытехьагъэх. ЧІым искорпионхэм* акІуачІэ фэдэ кІуачІэ яІэнэу мэлэІич горэм а мацІэхэм аритыгъ. 4ЧІым иуцхэм, ичъыгхэм, чІым икъэкІыгъэхэм яягъэ арамыгъэкІынэу Тхьэм ариІуагъ. Тхьэм имыхъур зынатІэ темыдзэгъэ цІыф закъохэр ары яягъэ зэрагъэкІын фэягъэр. 5МацІэхэм а цІыфхэр агъэлІэнхэу фитхэу щытыгъэхэп, мэзитфыкІэ къин арагъэщэчынэу фитхэу щытыгъэ ныІэп. А къинэу арагъэщэчыгъэр скорпионыр цІыфым зеокІэ, къинэу ригъэщэчрэм фэд. 6А мафэхэм цІыфхэр лІэныгъэм лъыхъущтых, ау агъотыщтэп. ЛІэнхэуи фэещтых, ау лІэныгъэр аІэпыкІыщт.

7МацІэхэм ятеплъэ цІыфхэм заом фагъэхьазырыгъэ шыхэм ятеплъэ фэдагъ. Дышъэм хэшІыкІыгъэ танджхэм афэдэхэр ашъхьэхэм ателъыгъэх, анэгухэри цІыфхэм анэгухэм афэдагъэх. 8Ашъхьацхэр бзылъфыгъэ шъхьацхэм афэдагъэх, ацэхэри аслъаным ыцэхэм афэдагъэх. 9Яашъоджанэхэр гъучІым хэшІыкІыгъэ ашъоджанэхэм афэдагъэх. Атамэхэм макъэу апыІукІыщтыгъэр заом ежьэхэу шыкубэхэмрэ шыбэхэмрэ апыІукІырэ мэкъэшхом фэдагъ. 10Скорпионхэми кІэхэр зэряІэм фэдэу, кІэхэри яІагъэх. КІэхэми щэхэр апытыгъэх. А мацІэхэм лъэкІыныгъэ яІагъ мэзитфыкІэ цІыфмэ къин арагъэщэчынэу. 11Ахэмэ пачъыхьэу яІагъэр чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм имэлэІич ары. Ащ ыцІэ джуртыбзэкІэ Аваддон, урымыбзэкІи Аполлион* ары.

9:1 жъуагъор – мэлэІич горэ ары.

9:1 чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэр – джынапцІэхэм яхьапс ары.

9:3 скорпион – акърэб ары.

9:11 Аполлион къикІырэр «ЗыгъэкІодрэр» ары.

 

12Арэущтэу апэрэ сыхьатмыгъор блэкІыгъ. Джыри сыхьэтмыгъуитІу къэкІощт.

13ЕтІанэ яхэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум Тхьэм ыпашъхьэ щыт къурмэншІыпІэу дышъэм хэшІыкІыгъэм икъопІиплІымэ къарыкІэу макъэ горэ зэхэсхыгъэ. 14А макъэм бжъэмыешхор зыІыгъырэ яхэнэрэ мэлэІичым риІуагъ: «Евфрат псыхъошхом* дэжь щырапхыгъэ мэлэІичиплІыр шъхьафит шІыжьхи, тІупщыжьых». 15Мы сыхьат дэдэм, мы мафэ дэдэм, мы мазэ дэдэм, мы илъэс дэдэм цІыф пстэуми азыщанэ агъэлІэнэу Тхьэм афигъэхьазырыгъэгъэ мэлэІичиплІыр атІупщыжьыгъэх. 16А шыудзэм хэтыгъэхэм япчъагъэ миллион шъитІу хъущтыгъэх. Япчъагъэ зыфэдизыр зэхэсхыгъэ.

17Шыхэри шыухэри мырэущтэу къысфэлъэгъуагъэх: ашъоджанэхэр машІом фэдэу плъыжьхэу, шхъуантІэхэу ыкІи гъожьхэу ащыгъыгъэх. Яшыхэм ашъхьэхэр аслъанышъхьэхэм афэдагъэх. Шыхэм ажэхэми машІо, Іугъо, тхъомзашхъо къадэкІыгъэх. 18МашІоу, Іугъоу, тхъомзашхъоу, а къинышхуищэу а шыхэм ажэхэм къадэкІыгъэхэмкІэ цІыф пстэуми азыщанэ лІагъэ. 19Шыхэм акІуачІэ ажэхэм адэлъыгъ, акІэхэми ахэлъыгъ; сыда пІомэ акІэхэр блэхэм афэдагъэх; акІэхэм шъхьэхэр апытхэу, ахэмкІэ яягъэ цІыфхэм арагъэкІыгъ.

20Ау къэнэгъэ цІыфхэу а къинышхохэм ахэмылІыхьагъэхэм аІэкІэ ашІыгъэ тхьэ нэпцІ шъо теплъэхэм акІыб афагъэзэжьынэу адагъэп. ДжынапцІэхэр агъэлъэпІэнхэм ауж икІыжьыгъэхэп, дышъэм, тыжьыным, гъуаплъэм, мыжъом, пхъэм ахэшІыкІыгъэ тхьэ нэпцІхэу зылъэгъун, зэхэзыхын ыкІи къэзыкІухьан зымылъэкІхэрэр агъэлъэпІэнхэми ыуж икІыжьыгъэхэп. 21Джащ фэдэу, Іофхэу зыпылъхэу цІыф укІыным, ушхъухьаным, зинэ шІэным, тыгъоным афыкІэгъожьыгъэхэп.

9:14 Евфрат псыхъошхор – а уахътэм а псыхъор тыгъэ къыкъокІыпІэмкІэ Рим къэралыгъошхом игъунапкъэу щытыгъ.