Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

МэлэІичымрэ зэгохыгъэ тхылъ цІыкІумрэ

ЕтІанэ лъэкІыныгъэ зиІэу, нэмыкІ мэлэІич горэ уашъом къехэу слъэгъугъэ; ошъуапщэ горэ шъуашэу щыгъыгъ; лэгъупкъопсыри шъхьэщытыгъ, ынэгуи тыгъэм фэдагъ, ылъакъохэри мэшІо пкъэухэм афэдагъэх. 2Тхылъ цІыкІу горэ зэгохыгъэу ыІэкІэ ыІыгъыгъ. Лъэкъо джабгъур хым хигъэуцуагъ, лъэкъо сэмэгури чІым тыригъэуцуагъ. 3Аслъанхэр зэрэгъогхэрэм фэдэу, мэкъэшхокІэ къэкууагъ. Ар къызэкуом, ошъо шыблэ гъогъуиблымэ амакъэхэр къэІугъэх. 4Ошъо шыблэ гъогъуиблымэ амакъэхэр къызэІухэ ужым, стхынэу сыублэ пэтыгъ, ау уашъом къикІэу макъэ горэм къыІоу зэхэсхыгъ:

–Шыблэ гъогъуиблымэ къаІуагъэхэр умытхыхэу ушъэфых.

5ЕтІанэ мэлэІичэу зылъэкъо лъэныкъор хым хэзыгъэуцуагъэу, адрэ лъэкъо лъэныкъори чІым тезыгъэуцуагъэу слъэгъугъагъэм ыІэ джабгъу уашъом къыдиІэтэягъ. 6Тхьэу егъашІэм щыІэу, уашъохэмрэ уашъохэм ащыІэ пстэумрэ, чІымрэ чІым тет пстэумрэ, хымрэ хым хэс пстэумрэ къэзыгъэхъугъэм ыцІэкІэ а мэлэІичым тхьарыІо ышІи, мырэущтэу ыІуагъ:

–Уахътэу бэп къэнэжьыгъэр. 7Ау яблэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къызепщэщт мафэхэм Тхьэм ежьым фэлажьэрэ пегъымбархэм къызэраригъэІугъэм фэдэу, игухэлъ шъэф ыгъэцэкІэщт.

8Уашъом къикІэу зэхэсхыгъэгъэ макъэр джыри зэ къэгущыІэу къысиІуагъ:

–КІуи, мэлэІичэу зылъэкъо лъэныкъо хым хэзыгъэуцуагъэу, адрэ лъэкъо лъэныкъори чІым тезыгъэуцуагъэм ыІыгъырэ тхылъ цІыкІоу зэгохыгъэр къыІых.

9Арэущтэу мэлэІичым ыдэжь сыкІуи есІуагъ:

–А тхылъ цІыкІур къысэт.

–Ма, къыосэты, шхы,– къысиІуагъ ащ. –УныбэкІэ дыджыщт, ау ужэкІэ шъоум фэдэу ІэшІоу хъущт.

10Тхылъ цІыкІур мэлэІичым къыІысхи, сшхыгъэ. СыжэкІэ шъоум фэдэу ІашІоу щытыгъ, ау зэсэшхым, сыныбэ дыджы щыхъугъ. 11ЕтІанэ мырэущтэу къысиІуагъ:

 

–Хэгъэгу Іаджыхэми, лъэпкъ Іаджыхэми, бзэ Іаджыхэми, пачъыхьэ Іаджыхэми яхьылІагъэу Тхьэм ежь игущыІэхэу угу къырилъхьагъэхэу, къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэр цІыфхэм ябгъэІунхэ фае.