Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУТЮНЭРЭШЪХЬ

Бзылъфыгъэмрэ блэгъожъымрэ

ЕтІанэ уашъом нэшэнэ гъэшІэгъонышхо горэ къыщылъэгъуагъ: бзылъфыгъэ горэу тыгъэр шъуашэу зыщыгъэу, зылъакъохэр мазэм тетхэу, зышъхьэ телъ танджым жъогъо пшІыкІутІур тетэу къэлъэгъуагъ. 2Бзылъфыгъэр лъэрмыхьэу щытыгъ ыкІи сабый къыфэхъу зэхъум, къинышхо хэфагъэти, куощтыгъ. 3ЕтІанэ нэмыкІ нэшэнэ гъэшІэгъон горэ уашъом къыщылъэгъуагъ: блэгъожъ ин плъыжьэу, шъхьибл зыпытэу, бжъэкъуипшІыри зыте-

11:19 зэзэгъыныгъэр къэзыгъэлъагъорэ пхъуантэр – а пхъуантэр Тхьэм иунэшхо чІэт Унэ КІоцІэу анахь ЛъапІэм чІэтыгъ. Еплъ Пачъыхьэхэм якъэбархэр зэрыт апэрэ тхылъым (3-я Царств) 8:1-6.

11:19 пчыкІэ – шыблэм инэфынэ ары.

 

тыр къэлъэгъуагъ. Шъхьэ пэпчъ зы тандж телъыгъ. 4ЫкІэкІэ жъуагъохэм азыщанэ уашъом къыщырилъэшъуажьи, чІылъэм къыридзыхыгъэх. Блэгъожъыри бзылъфыгъэу сабый къызфэхъущтым ыпашъхьэ къиуцуагъ, сабыир къызэрэхъоу ыдырыным пае. 53ы кІэлэхъу къыфэхъугъ. Ащ дунаем тет лъэпкъ пстэури гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэнэу щытыгъ. А сабыир Тхьэмрэ Тхьэм итІысыпІэ лъапІэрэ адэжь даІэтэягъ. 6Бзылъфыгъэм кІитхъужьи, шъоф нэкІым Тхьэм ащ щыфигъэхьазырыгъэ чІыпІэм кІуагъэ. Ащ мэфэ минрэ шъитІурэ тІокІищырэ щагъэшхэщт.

7Уашъом зао щыхъугъ. Михаилрэ* ащ имэлэІичхэмрэ блъэгъожъым езэуагъэх, блэгъожъыри ащ имэлэІичхэри ахэмэ къязэожьыгъэх. 8Блэгъожъыр Михаил пырикъугъэп, уашъомкІи блэгъожъымрэ имэлэІичхэмрэ чІыпІэ къафэнэжьыгъэп. 9Блэгъожъ иныр чІылъэм къырадзыхыгъ – иблысэу ыкІи шэйтанэу зыфаІорэ блэжъэу дунаем тет цІыф пстэури дэзыхьыхырэр ары. Ари ащ имэлэІичхэри чІылъэм къырадзыхыгъэх.

10ЕтІанэ уашъом мэкъэшхо горэ къиІукІи, мырэущтэу къыІоу зэхэсхыгъ:

«Джы тымыкІодэу ти Тхьэ тыкъигъэнэжьыгъ.

Джы ти Тхьэ илъэкІыныгъэшхорэ итетыгъошхорэ къэлъэгъуагъэх,

Тхьэм и Христос ыкІочІэшхуи къэлъэгъуагъ.

Сыда пІомэ тшыхэр зыгъэмысэу,

Тхьэм ыпашъхьэ чэщи мафи ахэр щызыгъэмысэрэр

чІылъэм къырадзыхыгъ. 11 Тшыхэр Шъынэм лъэу кІэкІыгъэмкІи,

Тхьэм игущыІэхэм шыхьат зэрафэхъугъэхэмкІи,

шэйтаным текІуагъэх.

Ахэр лІэныгъэм игъунэгъу хъугъэхэми,

ежьхэм апсэхэм ашъхьасыгъэхэп. 12Арышъ, шъо, уашъохэри,

шъо, уашъохэм ащыпсэухэрэри, шъугушІу!

Ау шъо, чІыри хыри, сыхьатмыгъо шъуежьагъэх,

сыда пІомэ иблысыр къышъуфехыгъ.

Губжыныгъэшхо ыгу илъ,

сыда пІомэ ежь къыфэнэжьырэ уахътэр

зэрэмакІэр ешІэшъ ары».

12:7 Михаил – апэрэ мэлэІичхэм ащыщ.

 

13Блэгъожъым ежь чІылъэм къызэрэрадзыхыгъэр зелъэгъум, кІэлэхъур къызфэхъугъэ бзылъфыгъэм ыуж ихьагъ. 14Бгъэшхом ытэмитІу бзылъфыгъэм къыратыгъэх, блэжъым ыпашъхьэ икІыжьынышъ, Тхьэм шъоф нэкІым щыфигъэхьазырыгъэ чІыпІэм быбыным пае. Ащ илъэсищырэ ныкъорэм* а бзылъфыгъэр щагъэшхэщт. 15Ащ дэжьым бзылъфыгъэр псым ригъэхьыным пае, псыхъом фэдэу блэжъым ыжэ псыр къыдиутхыгъ. 16Ау чІыр бзылъфыгъэм дэІэпыІи, ыжэ зэІуихи, блэгъожъым ыжэ къыдиутхыгъэ псыхъор ришъугъ. 17Джащыгъум блэгъожъыр бзылъфыгъэм лъэшэу фэгубжи, бзылъфыгъэм къытехъукІыгъэ нэмыкІ бынхэу иІэхэм язэонэу кІуагъэ, Тхьэм иунашъохэр зыгъэцакІэхэрэри Исус Христос шыхьат фэхъухэрэри ары.