Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

ШыхьатитІур

ЕтІанэ мэлэІич горэм шапхъэм фэдэу къамыл бэщ къыситыгъ. «КІуи, Тхьэм иунэшхорэ къурмэншІыпІэмрэ къэши, ащ дэжьым Тхьэр щызыгъэлъапІэхэрэр зыфэдизыр къызэгъашІ», къысиІуагъ. 2«Ау Тхьэм иунэшхо ыкІыб щыт щагур къэпшынэу упымылъ, сыда пІомэ Тхьэм а щагур хымэ лъэпкъхэм къафигъэнагъ. Ахэмэ мэзэ тІокІитІурэ тІурэм* къэлэ лъапІэр* лъэгукІэ аутэщт. 3Сэ сишыхьатитІу лъэкІыныгъэ ястыщт, ахэми шъыгъо щыгъынхэр ащыгъхэу, мэфэ минрэ шъитІурэ тІокІищырэ Тхьэм ежь игущыІэхэу агухэм къарилъхьэхэу, къэхъущт Іофхэм яхьылІагъэхэр агъэІущтых».

4Мы шыхьатитІур чІылъэм и Зиусхьан ыпашъхьэ ит зейтун чъыгитІумрэ* остыгъэ тетыпІитІумрэ ары. 5Зыгорэм иягъэ а шыхьатитІум аригъэкІынэу фаемэ, ахэмэ ажэ машІо къыдэкІызэ, япыйхэр егъэкІодых. Ахэмэ зиягъэ языгъэкІынэу фаер джары зэрэлІэн фаер. 6А шыхьатитІум уашъор агъэпытэжьынэу тетыгъо яІ, Тхьэм ахэмэ агухэм къарилъхьэрэ гущыІэхэр къызыщагъэІурэ мафэхэм къыщемыщхынэу. Псыр лъы агъэхъунэу псыхэми тетыгъо афыряІ, чІылъэм сыд щыщырэ къиныр рагъэщэчынэуи сыдигъо фаехэми тетыгъо яІ.

7Ахэмэ яшыхьатныгъэ заухыкІэ, чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІырэ хьакІэ-къокІэжъыр* ахэмэ къа-

11:2 мэзэ тІокІитІурэ тІурэ – ар мэфэ 1260-рэ е илъэсищрэ ныкъорэ мэхъу. А зэманым шІошъхъуныгъэ зиІэхэм гугъушхо ащэчызэ, Тхьэр зымышІэхэрэм ахэмэ къин арагъэщэчыщт.

11:2 къэлэ лъапІэр – Ерусалим ары.

11:4 зейтун чъыгыр – «маслинэ» ары.

11:7 чІылъэм икуупІэу чІэ зимыІэм къычІэкІырэ хьакІэ-къокІэжъыр – еплъ 13:1-7.

 

тебэнэнышъ, къатекІонышъ, къыукІыщтых. 8Ахэмэ яхьадэхэр къэлэшхоу цІыфхэм ти Зиусхьан къащым зыщытыраІулІагъэм иурам телъыщтых. А къэлэшхом* Содом* е Мысыр раІо, нэмыкІ мэхьанэ къырагъэкІызэ. 9Хэгъэгу пстэуми, унэгъо лъэпкъ пстэуми, бзэ пстэуми, лъэпкъ пстэуми ащыщхэу цІыфыбэ мэфищырэ ныкъорэм а хьадэхэм яплъыщтых, ау чІалъхьажьынхэу адэщтэп. 10Дунаем тетхэр итІур зэрэлІагъэхэм пае, гушІощтых ыкІи тхъэжьыщтых. Тынхэр зэфарагъэхьыщтых, сыда пІомэ а пегъымбэритІумэ дунаем тет цІыфхэм къин арагъэщэчыщтыгъэх.

11Ау мэфищырэ ныкъорэм ыужым Тхьэм ахэмэ щыІэныгъэм ыпсэ къахилъхьажьи, тІури алъакъохэм къатеуцожьыгъэх. Ахэр зылъэгъугъэ пстэури щынэгъошхом хэфагъэх. 12ЕтІанэ а пегъымбэритІум* уашъом къиІукІырэ макъэ горэм къариІоу зэхахыгъ: «Мо шъукъыдэкІуай», ыІоу. Япыйхэр яплъызэ, ошъуапщэм хэтхэу, ахэр уашъом дэкІоягъэх.

13А сыхьат дэдэм чІылъэр лъэшэу къэсысыгъ, къалэм ызыпшІани зэхэтэкъуагъ. Арэущтэу чІылъэр зэсысым, цІыф минибл лІагъэх. МыкІодхэу къэнэжьыгъэхэри щынэгъошхом хэфагъэх, уашъом щыІэ Тхьэм щытхъушхуи фашІыгъ.

14Арэущтэу ятІонэрэ сыхьатмыгъор блэкІыгъ. Ящэнэрэ сыхьатмыгъори къэкІонкІэ бэп иІэжьыр.

Яблэнэрэ бжъэмыешхор

15ЕтІанэ яблэнэрэ мэлэІичыр ибжъэмыешхо къепщагъ. Джащыгъум мэкъэшхохэр уашъом къиІукІыхэзэ къаІуагъ:

«Ти Зиусхьанрэ ежьым и Христосрэ мы дунаем тетыгъошхо фыряІэ хъугъэ. Тхьэр ары егъашІэм тетыгъошхор зиІэщтыр». 16Тхьэмэтэ нахьыжъхэу нэбгырэ тІокІырэ плІырэу Тхьэм ыпашъхьэ ятІысыпІэхэм атесхэм абгъэгукІэ зырадзыхи, Тхьэр агъэлъапІэзэ, мырэущтэу аІуагъ:

11:8 къэлэшхор – Ерусалим ары.

11:8 Содом – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 1:10.

11:12 а пегъымбэритІур – шыхьатитІур ары. Еплъ 11:3.

 

17«О лъэкІыныгъэшхо зэкІэ зиІэ Зиусхьан Тхьэу, щыІагъэу, джыри щыІэм щытхъущхо пфэтэшІы, сыда пІомэ уилъэкІыныгъэшхо къэпштагъэу, тетыгъошхо зэрэуиІэр къэбгъэнэфагъ. 18Хымэ лъэпкъхэр губжыгъэх; о уигубжи къэлъэгъуагъ. Джы лІагъэхэм хьыкум затепшІыхьащт уахътэр

къэсыгъ. О къыпфэлажьэрэ пегъымбархэми, уицІыф лъапІэ-

хэми, уищынагъо зыгу илъ цІыфхэм, цІыкІуми инми, яфэшъошэ ІэхьышІур зябгъэгъотыщт уахътэри

къэсыгъ. ЧІылъэр зыгъэкІодырэ цІыфхэр о зыбгъэкІодыщт уахътэри къэсыгъ». 19Ащ нэужым Тхьэм иунэшхоу уашъом щыІэр зэІухыгъэ хъугъэ, Тхьэм ежьыррэ цІыфхэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэр къэзыушыхьатырэ пхъуантэри* къэлъэгъуагъ. ЕтІанэ пчыкІэхэр* къэлъэгъуагъэх, мэкъэшхохэри, шыблэм игъогъо мэкъэшхохэри къэІугъэх, чІылъэри къэсысыгъ, ошъушхохэри къехыгъэх.