Des1Des2Des3Des4Des5Des6

18

ЯПШІЫКЮЕНЭРЭШЪХЬ

Исус зэраубытыгъэр

(Маттэ 26:47-56; Марк 14:43-50; Лука 22:47-53)

Исус а гущыІэхэр къызеІохэ ужым, дэкІи, игъогу рыкІо­хэрэр игъусэхэу Кедрон зыцІэ къуладжэм зэпырыкІыгъ. Ащ дэжьым хатэ горэ Іутыгъ. Исусрэ игъогу рыкІохэ­рэмрэ а хатэм дэхьагъэх.

2Иудэу Исус тетыгъо зиІэхэм аІэкІэзыгъэхьанэу щы­тыгъэм а чІыпІэр ышІэщтыгъ, сыда пІомэ Исусрэ


игъогу рыкІохэрэмрэ а чІыпІэм бэрэ щызэІукІэщты­гъэх. 3Джарэущтэу дзэлІ купрэ ухъумэкІо купэу дин пэщэ­шхохэми фарисейхэми агъэкІуагъэмрэ Иудэ зыдища­гъэх. Ахэмэ машІо зыпыгъэнэгъэ бэщхэри, остыгъэхэри, Іашэхэри аІыгъхэу къэкІуагъэх.

4Исус къехъулІэщтыр зэкІэ ешІэти, апэгъокІи яуп­чІыгъ:

–Хэта шъузлъыхъурэр?

5–Назарет щыщ Исус ары,– къыраІуагъ ахэмэ.

–Сэры ар,–ариІуагъ Исус. Иудэу Исус ахэмэ аІэкІэзы­гъэхьанэу щытыгъэр ахэмэ ахэтыгъ.

6Исус, «Сэры ар», ыІуи зареІом, ахэр зэкІакІохи, чІы­гум зытырадзагъ.

7–Хэта шъузлъыхъурэр?– ыІуи, Исус джыри зэ яу­пчІыгъ.

–Назарет щыщ Исус ары,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

8–Сэры ар шъосІуагъэба?– ариІуагъ Исус. –Сэрымэ шъузлъыхъурэр, сигъусэхэмэ зи яшъумышІэу, орэкІо­жьых!

9Исус арэущтэу зыфиІуагъэр ежьым мы гущыІэхэу Ты лъапІэм риІогъагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары:

–О сІэ къиплъхьэгъэ цІыфхэм ащыщэу зи згъэкІоды­гъэп.

10Симон Петрэ сэшхо зыдиІыгъыгъэти, ар къырихи, дин пэщэшхом* иунэІут еуи, иджабгъу тхьакІумэ гуи­упкІыгъ. А унэІутым ыцІагъэр Малх.

11–Сэшхор сапІэм илъхьажь,– ыІуи, Исус Петрэ риІуагъ. –Ты лъапІэм къыситыгъэ къиныгъэм ишъуалъэ итым сешъон фаеба?

Исус дин пэщэшхом ыпашъхьэ зэрэращагъэр

(Маттэ 26:57-58; Марк 14:53-54; Лука 22:54)

12ЕтІанэ дзэ пащэр ягъусэу дзэлІ купымрэ джурт ухъу­макІохэмрэ Исус аубыти, Іэхъу тыралъхьагъ. 13Ыпэ ра-

18:10 дин пэщэшхор – еплъ 11:49.


пшІэу Аннэ* зыцІэм ыдэжь ащагъ. Аннэ а илъэсым идин пэщэшхоу Кайафэ зыцІэм ишІупщэу щытыгъ. 14А Кайа­фэ ары адрэ джуртхэм агурызыгъаІоу мырэущтэу язы­Іогъагъэр: «Тэ тлъэпкъ зэкІэ лІэным нахьи, зы нэбгырэ закъо лІэмэ нахьышІу».

Петрэ Исус ымышІэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 26:69-70; Марк 14:66-68; Лука 22:55-57)

15Симон Петрэрэ Исус игъогу рыкІохэрэм ащыщэу нэмыкІ зыгорэмрэ Исус кІэлъыкІощтыгъэх. А лІэу Исус игъогу рыкІорэр дин пэщэшхом инэІуасэу щытыгъэти, Исус игъусэу дин пэщэшхом ищагу дэхьагъ. 16Ау Петр дэ­мыхьэу, къэлэпчъэ кІыбым къэнагъ. Ащ нэужым Исус игъогу рыкІорэ лІэу дин пэщэшхом инэІуасэу щытыр къы­дэкІыжьи, пчъэІут пшъашъэм дэгущыІи, Петрэ щагум дищагъ.

17–Ори а лІым игъогу рыкІохэрэм уащыщба?– ыІуи, пчъэІут пшъашъэм Петрэ къыриІуагъ.

–Хьау, сэ ахэмэ сащыщэп,– ыІуагъ Петрэ.

18ЧъыІэу щытыгъэти, унэІутхэмрэ адрэ лІыхэмрэ шІо­мыкІ машІо ашІыгъэу, зырагъэоу щытыгъэх. Петри ахэмэ задыригъэоу ахэтыгъ.

Дин пэщэшхор Исус зэреупчІыгъэр

(Маттэ 26:59-66; Марк 14:55-64; Лука 22:66-71)

19Джащыгъум дин пэщэшхор Исус къеупчІыгъ: –О уигъогу рыкІохэрэр хэтха? Іофхэу цІыфхэм ябгъа­шІэхэрэр сыдха?

20–Шъэф хэмылъэу дунаем ицІыфмэ садэгущыІэ­щтыгъ,– пэгъокІ ритыжьыгъ Исус. –Синэгогуми, Тхьэм иунэшхоми, джуртхэр зэкІэ зыщызэІукІэхэрэми, цІыф­хэм Тхьэм игущыІэхэр щязгъашІэ зэпытыщтыгъ. Шъэ­фэу зи сІуагъэп. 21Сыда сэ укъызкІысэупчІырэр? Гущы-

18:13 Аннэ – Исус къызэхъу нэужым я 6-15 илъэсхэм къакІоцІ Аннэ дин пэщэшхоу щытыгъ. Кайафэу Аннэ ыпхъу илІ я 18-36 илъэсхэм къакІоцІ дин пэщэшхоу щытыгъ.


Іэхэу ясІуагъэхэр зэхэзыхыгъэмэ яупчІ. Ахэмэ гущыІэ­хэу сэ сІуагъэхэр ашІэхэба?

22Исус арэущтэу къызеІом, ухъумакІохэм ащыщэу пэ­гъунэгъоу щытым Исус къенэпэшъуауи ыІуагъ:

–Дин пэщэшхом сыдэущтэу укъыдэгущыІэжьыра?

23–Мыхъун къэсІуагъэмэ, ар къысэгъэлъэгъу,– ри­Іуагъ Исус. –Ау шъыпкъэр къэсІуагъэмэ, сыд пае укъы­саора?

24Исус Іэхъу телъэу дин пэщэшхоу Кайафэ ыдэжь Аннэ дзэлІхэм аригъэщэгъагъ.

Петрэ Исус ымышІэу джыри зэ зэриІуагъэр

(Маттэ 26:71-75; Марк 14:69-72; Лука 22:58-62)

25Ащ нэсыфэ Симон Петрэ машІом Іутэу зыригъэу­щтыгъ.

–Ори а лІым игъогу рыкІохэрэм уащыщба?– къы­раІуагъ адрэхэмэ.

–Хьау, сэ ахэмэ сащыщэп,– ыІуагъ Петрэ афемыуцолІэ­жьэу.

26Дин пэщэшхом иунэІутхэм ащыщэу зытхьакІумэ Петрэ гуиупкІыгъэм иблагъэ горэм къыІуагъ:

–А лІым уригъусэу хатэм удэслъэгъуагъэба?

27–Хьау, ар шъыпкъэп,– ыІуи, Петрэ джыри зэ еуцолІэ­жьыгъэп. Ардэдэм атакъэр къэІуагъ.

Исус Іэшъхьэтетэу Пилат ыпашъхьэ зэрэращагъэр

(Маттэ 27:1-2, 11-14; Марк 15:1-5; Лука 23:1-5)

28Ащ нэуж Кайафэ иунэ Исус ращыжьи, Рим Іэшъхьэ­тетым иунэшхоу преторие зыцІэм чІащагъ. Нэф шъыгъа­гъэ. А джуртхэр преторием чІэхьагъэхэп, сыда пІомэ Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхо пчыхьэшъхьашхэр ашІынэу фэя­гъэхэти, мыкъабзэу зашІынэу фэягъэхэп*. 29Арыти,

18:28 мыкъабзэу зашІынэу фэягъэхэп – джуртхэм ядин рымыкІорэ цІыф горэм иунэ зихьэхэкІэ, мыкъабзэу хъугъэхэу ашІошІы.


Іэшъхьэтетэу Пилат* зыцІэр преторием къычІэкІи ари­Іуагъ:

–Мы лІыр сыда зэрыжъугъэмысэрэр?

30–Мы лІым бзэджагъэ ышІагъэу щымытыгъэмэ, уа­дэжь къатщэщтыгъэп,– къыраІожьыгъ ахэмэ.

31–Шъо шъущэжьи, шъуихабзэ тетэу ышІагъэм фэшъу­ашэу хьыкум тешъушІыхь!– ариІуагъ Пилат.

–Тэ зыгорэм укІ тетлъхьан тыфитэп,– аІуи, джурт­мэ Пилат къыраІуагъ. 32Арэущтэу зыфэхъугъэр Исус лІакІэу фэхъущтыр* агуригъэІоным пае, къыІогъэгъэ гущыІэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары.

33Джащыгъум Пилат джыри преторием чІэхьажьи, Исус къаригъащи риІуагъ:

–Джуртхэм уряпачъыхьа?

34–Ар ор-орэу къэоІуа, хьауми нэмыкІхэр къыбдэгу­щыІэхэзэ, сэ къысэхьылІагъэу ар аІуагъа?– къыІожьыгъ Исус.

35–Сэ сыджурта?– пэгъокІ къытыжьыгъ Пилат. –О плъэпкъырэ дин пэщэшхохэмрэ укъысфащагъ. Сыда пшІагъэр?

36–Сипачъыхьагъу мы дунаем щыщэп,– пэгъокІ къы­тыжьыгъ Исус. –Сипачъыхьагъу мы дунаем щыщыгъэмэ, джуртхэм саІэкІэмыфэным пае, къысфэлажьэхэрэр заощтгъэх. Ау сэ сипачъыхьагъу мы дунаем щыщэп.

37– О упачъыхь ащыгъум?– ыІуи, Пилат Исус риІуагъ.

–Ары, къызэрэпІорэм фэдэу* сэ сыпачъыхь,– къыІо­жьыгъ Исус. –Шъыпкъэ, сэ сыкъызфэхъугъэри, дунаем сыкъызфытехьагъэри шъыпкъагъэр къэсыушыхьатыныр ары. Хэтми шъыпкъагъэм ыуж итыр сэ сигущыІэ къедэ­Іущт.

18:29 Пилат – Рим (Рум) цІыфхэм ащыщэу, Понтый Пилат, Исус къызэ­хъу нэужым я 26-36 илъэсхэм къакІоцІ, хэкухэу Иудей, Самарие, Иду­мей яІэшъхьэтетэу щытыгъ.

18:32 лІакІэу фэхъущтыр – Рим (Рум) цІыфхэм къащхэм атыраІулІхэу, бзэ­джашІэхэр агъалІэщтыгъэх. Еплъ 3:14. «ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо аІэтын фае», ыІуи, Исус зыфиІогъэ гущыІэхэм къаригъэкІыгъэр ежьыр къа­щым зэрэраІулІыщтыр ары. Джуртхэм гъэлІакІэу яІагъэр мыжъо­хэмкІэ еохэзэ, агъэлІэныр арыгъэ.

18:37 –Ары, къызэрэпІорэм фэдэу сэ сыпачъыхь,– е –О пшъхьэкІэ къэ­оІо сэ сызэрэпачъыхьэр.


38–Шъыпкъагъэу зыфапІорэр сыда?– ыІуи, Пилат Исус риІуагъ.

Исус укІ зэрэтыралъхьагъэр

(Маттэ 27:15-31; Марк 15:6-20; Лука 23:13-25)

Пилат ар къызэреІоу, джыри зэ джуртмэ адэжь дэкІы­жьи ариІуагъ:

–Мы лІыр сэ зэрызгъэмысэн зи езгъотылІэрэп. 39Ау Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхо къэси, хьапсчІэс горэ шъхьа­фитэу къышъуфэстІупщыжьыныр шъуихабзэ. Арышъ, «Джуртхэм япачъыхьэу» зыфаІорэр шъхьафитэу къы­шъуфэстІупщыжьынэу шъуфая?

40–Мы лІыр арэп тызыфаер, Вараввэ шъхьафитэу къы­тфэтІупщыжь!– аІозэ къэзэрэгъэкууагъэх ахэр. Вараввэу зыцІэр хъункІакІоу щытыгъ.