Des1Des2Des3Des4Des5Des6

09

ЯБГЪОНЭРЭШЪХЬ

 

–Шъыпкъэр шъосэІо,– ариІуагъ Исус ахэмэ, –Тхьэм и Тетыгъошхо* лъэкІыныгъэшхокІэ къэкІуагъэу алъэ­гъуфэ, мыщ дэжьым щыт цІыфхэм ащыщхэу заулэм лІэныгъэр алъэгъущтэп.

 

Исус итеплъэ зэрэзэрихъокІыгъэр

(Маттэ 17:1-13; Лука 9:28-36)

 

2Мэфих зытешІэ ужым, Исус Петри, Якъуби, Иуани зыдищэхи, зы Іошъхьэ лъагэ горэм язакъоу дищэя­гъэх. Джащыгъум ахэмэ апашъхьэ Исус итеплъэ щызэри­хъокІыгъ. 3Дунаим тет гыкІакІо горэм щыгъынхэр фыжьэу зэригыкІышъущтхэм нахьи, Исус ищыгъынхэр нахь фыжьыбзэу, къэлыдэу хъугъэх. 4Ащ дэжьым пе­гъымбархэу Илясрэ Мусэрэ ахэм къафэлъэгъуагъэх, ахэри Исус къыдэгущыІэхэу щытыгъэх.

5–Равви, мыщ дэжьым тызэрэщыІэр дэгъу,– ыІуи, Петрэ Исус къыриІуагъ. –Чэлищ щыдгъэІэн, ощ пае зы, Мусэ паий зы, Иляс паий зы.

6Петрэ ыІон ышІагъэп; сыда пІомэ ахэр щтагъэхэти ары.

7Джащыгъум зы ошъуапщэ къакІуи къашъхьэщы­хьагъ. Ошъуапщэм зы макъэ горэ къыхэІукІыгъ:

–Мары сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэр. Ащ ыІорэм шъуедэІу.*

 

9:1 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1:15.

9:7 Мары сэ шІу слъэгъурэ Скъо кІасэр. Ащ ыІорэм шъуедэІу! – еплъ Сэбур (Псалтыр) 2:7; Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхы­гъэм 22:2 ыкІи ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:15.

 

8ОшІэ-дэмышІэу, зызэплъэкІыжьхэм, ахэмэ ягъусэу Исус нэмыкІ зи алъэгъужьыгъэп.

9Ахэр Іуашъхьэм къехыжьхэзэ, ежьырэу ЦІыф Лъэ­пкъым Ыкъо лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыфэ, алъэгъу­гъэр зыми рамыІотэжьынэу Исус унашъо афишІыгъ. 10А гущыІэхэр агу раубытагъэх, «ЛІагъэхэм къахэтэджы­кІыжьынэу Исус зыфиІуагъэм къыригъэкІыгъэр сыда?» аІозэ зэупчІыжьыгъэх.

11Ахэр Исус къеупчІыгъэх:

–Тэурат егъэджэкІо пащэхэм ыпэ рапшІэу пегъымбар Иляс къэкІон фаеу аІоу, сыда зыкІаІорэр?

12–Шъыпкъэ, ыпэ рапшІэу Иляс къэкІонышъ, Іоф пстэури тэрэзэу зэтыригъэуцожьын фае,– ариІожьыгъ Исус, –ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу, ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо къиныбэ ыщэчын фаеу щыт, цІыфхэми зэрамыпэсын фаеу щыт. 13Ау сэ шъосэІо, Иляс къэкІогъах,* Іоф бзэджагъэу ежьым рашІэнхэу зыфэягъэхэри рашІагъэх, ежьым ехьылІагъэу Тхьэм игу­щыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу.

 

Исус джынапцІэ зыхэс кІалэ горэ зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 17:14-20; Лука 9:37-43а)

 

14Исусрэ игъусищрэ адрэ нэбгырэхэу игъогу ры­кІохэрэм адэжь къызагъэзэжьым, цІыф купышхом ахэр къауцухьагъэхэу, Тэурат егъэджэкІо пэщэ куп ахэмэ къянэкъокъухэу алъэгъугъэх. 15Исус къызалъэгъум, цІыф купышхом зэкІэ агъэшІагъуи, къыбгъодэлъадэхи, шІуфэс къырахыгъ.

16–Сыдым ехьылІагъэу ахэмэ шъуянэкъокъура?–яупчІыгъ Исус игъогу рыкІохэрэм.

17ЦІыф купышхом хэтэу зыгорэм къыриІуагъ:

–Дин гъэсакІу, джынапцІэу сэ сикІалэ бзако зышІы­рэр хэсти, къыпфэсщагъ. 18ДжынапцІэр кІалэм къыха­хьэ къэс, чІыгум къытыредзэ. ЫІупс къыІутІэтІэу, ыцэ­хэр зэригъэшхыхэу зэтекъэ. О уигъогу рыкІохэрэм

 

9:13 Иляс къэкІогъах – Исус зыфиІуагъэр умэхъэкІоу Иуан (Яхьяр) ары. Иуан Христос игъогу ыгъэпсынэу Тхьэм къызэригъэгугъэгъэ пегъымбар Иляс ары. Еплъ Маттэ 16:14.

 

джынапцІэр хафынэу сялъэІугъ, арышъхьакІэ ахэмэ ар хафын алъэкІыгъэп.

19–Еоой, шъо джырэ цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зимы­Іэхэр,– ариІожьыгъ Исус. –Сыд фэдизрэ сышъухэтын фая? Сыд фэдизрэ шъусщыІэн фая? А кІалэр къысфа­шъущ.

20Ахэмэ кІалэр Исус къыфащагъ. Ау джынапцІэм Исус зэрилъэгъоу, кІалэр къыгъэкІэзэзыгъ. КІалэр чІы­гум къытефи, Іупсыр къыІутІэтІэу укІорэигъэ.

21–Сыд фэдиз хъугъэу мыщ фэдэу щыта?– еупчІыгъ Исус кІалэм ятэ.

–ИцІыкІугъэ къыщегъэжьагъэу арэущтэу щыт,– къы­Іожьыгъ ятэ. 22–ДжынапцІэм ар ыгъэкІодыным пае, машІоми псыми бэрэ ахидзэщтыгъ. Зыгорэ пшІэн плъэ­кІымэ, гукІэгъу къытфэшІи къыддэІэпыІ.

23–«Зыгорэ пшІэн плъэкІымэ», оІо,– риІуагъ Исус а лІым. –ШІошъхъуныгъэ зиІэм сыдрэ Іофи ышІэн елъэ­кІы.

24Ардэдэм кІалэм ятэ къэкууагъ:

–Сэ сшІошъ мэхъу, сишІошъмыхъуныгъэ сытекІонэу къыздэІэпыІ, тхьаматэ.

25Исус цІыф купышхо къэзэрэугъоигъэу зелъэгъум, джынэпцІэ Іаем егыий риІуагъ:

–О, цІыфхэр бзакоу ыкІи дэгоу зышІырэ джынапцІ, унашъо къыпфэсэшІы, мы кІалэм хэкІыжьи, ныбжьи укъыхэмыхьажь.

26ДжынэпцІэ Іаер къыхэкуукІи, кІалэр лъэшэу къы­гъэкІэзэзи хэкІыжьыгъ. КІалэр хьадэм фэдэу хъугъэ. Арыти, а цІыфхэм ащыщыбэхэм, «Ар лІагъэ» аІуагъ. 27Ау Исус кІалэм ыІэ къыубыти, ылъакъохэм атыригъэуцуагъ, кІалэри къэтэджыжьыгъ.

28Ащ ыужым Исус унэ горэм зехьэм, игъогу рыкІохэрэм язакъоу къызынэжьхэм, къеупчІыгъэх:

–Сыд пае а джынапцІэр тэ хэтфын тымылъэкІыгъа?

29–Мыщ фэдэ лъэпкъыр тхьэлъэІунымрэ нэкІынымрэ афэшъхьафкІэ цІыфым хэпфышъущтэп,– ариІожьыгъ Исус.

 

Исус ежьыр зэраукІыщтри, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыщтри ятІонэрэу къызэриІуагъэр

(Маттэ 17:22-23; Лука 9:43б-45)

 

30Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ а чІыпІэм икІыхи, Галилей хэкум кІоцІырыкІыгъэх. Ахэр зыдэщыІэхэр Исус зыми къышІэнэу фэягъэп, 31сыда пІомэ игъогу рыкІо­хэрэм Іофхэр аригъашІэщтыгъэхэти ары. Ахэмэ мырэу­щтэу ариІуагъ:

–ЦІыф Лъэпкъым Ыкъо цІыфхэм аІэкІэхьанышъ, ахэмэ ежьыр аукІыщт, ау заукІы ужым, мэфищ те­шІагъэу лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыщт.

32Ау игъогу рыкІохэрэм а гущыІэхэм къарыкІырэр къагурыІуагъэп, ежьым къеупчІынхэуи щынэщтыгъэх.

 

Хэта анахь ин дэдэр?

(Маттэ 18:1-5; Лука 9:46-48)

 

33Капернаум къалэм къэкІожьыгъэх. Унэм зехьэхэм, Исус игъогу рыкІохэрэм яупчІыгъ:

–Гъогум шъузытетым, сыда шъузытегущыІагъэр?

34Ау ахэмэ заушъэфыгъ, сыда пІомэ ахэр гъогум зы­тетхэм, «Тэ тщыщэу хэт анахь ин дэдэр», аІоти зэнэ­къокъущтыгъэх.

35Исус тІыси, игъогу рыкІорэ нэбгырэ пшІыкІутІум къяджи ариІуагъ:

–Зыгорэ апэ итынэу фаемэ, ар ауж дэдэу хъун фае, пстэу­ми Іофтабгэуи афэхъун фае.

36Зы сабый горэм ыІэ къыубыти, агузэгу ригъэуцуи, ІаплІ рищэкІи ариІуагъ:

37–Хэти мыщ фэдэ сабыир сэ сцІэкІэ къезыгъэбла­гъэрэм сэ сыригъэблэгъагъэу мэхъу; хэти сэ сезыгъэ­благъэрэми сэ сизакъоу арэп ригъэблагъэрэр, сэ сыкъэ­зыгъэкІуагъэри ары.

 

Къытпэмыуцурэр тигъус

(Лука 9:49-50)

 

38–Дин гъэсакІу, лІы горэм о пцІэкІэ джынапцІэхэр цІыфхэм ахифхэу тлъэгъугъэ,– ыІуи, Иуан Ису къыриІуагъ. –Ар тэ зэрэтщымыщым пае зэтетІэжьэнэу тыпылъыгъ.

39–ЗэтешъумыІажь ар,– къыІуагъ Исус, –сыда пІомэ сэ сцІэкІэ Іофышхо гъэшІэгъон зышІэрэр ащ лъыпытэу ІэягъэкІэ къыстегущыІэн ылъэкІыщтэп. 40Сыда пІомэ тэ къытпэмыуцурэр тигъусэшъ ары. 41Шъыпкъэр шъо­сэІо, Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, зы псы шъуалъэ шъуезыгъашъорэм ифэшъошэ ІэхьышІу шІо­кІодыщтэп.

 

ЦІыфхэм псэкІод ашІэнэу дэзыхьыхырэ Іофхэр

(Маттэ 18:6-9; Лука 17:1-2)

 

42–Мы цІыкІухэм ащыщэу сэркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм псэкІод ышІэнэу хэти дэзыхьыхрэм ыпшъэтыкъ мыжъо шъхьал кІэрашІэу, хым хадзагъэмэ, ежьымкІэ нахьышІущтыгъ. 43,44О пІэ псэкІод пшІэнэу удихьыхмэ, пыупкІыжь. УІитІу псаоу джэхьнэмэу цІыфылыр зышхы­щтэу, хьамлыухэр зыщымылІэжьыщтэу, зимашІуи мы­кІосэжьыщтым* укІоным нахьи, уІащэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ бгъотыныр оркІэ нахьышІу. 45,460 плъакъуи псэкІод пшІэнэу удихьыхмэ, пыупкІыжь. ПлъэкъуитІу псаоу джэхьнэмэу цІыфылыр зышхыщтэу, хьамлыухэр зыщымылІэжьыщтэу, зимашІуи мыкІосэжьыщтым упа­дзэным нахьи, улъащэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ бгъо­тыныр оркІэ нахьышІу. 47,48Ащ фэдэуи, о унэ псэкІод пшІэнэу удихьыхмэ, къитхъыжь. УнитІу псаоу джэхь­нэмэу цІыфылыр зышхыщтэу, хьамлыухэр зыщымылІэ­жьыщтэу, зимашІуи мыкІосэжьыщтым упадзэным нахьи, зы нэ нахь уимыІэми, Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ учІэхьаныр оркІэ нахьышІу. 49Тхьэм хэтрэ цІыфи машІокІэ ыщыущт, сыдрэ къурмэныпхъэри щыгъукІэ ащыущт.

50–Щыгъур дэгъу. Ау щыгъум ищыугъэ хэкІымэ, сы­дэущтэу ищыугъэ хэшъулъхьажьыщт? Щыугъэ зыхэжъу­гъэлъ, шъузэгурыІоуи шъузэдэпсэу.

 

9:43 хьамлыухэр зыщымылІэжьыщтэу, зимашІуи мыкІосэжьыщтыр –еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 66:24.