Des1Des2Des3Des4Des5Des6

02

 

ЯТIOНЭРЭШЪХЬ

 

Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм

къызэрафехыгъэр

 

      Пэнтэкост зыцІэ мэфэкІ мэфэшхор* къызэсым, шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэр зэкІэ зы чІыпІэм

1:18 пкІэу ратыгъэр – еплъ Лука 22:3-6.

1:20 Сэбурым ит – еплъ Сэбур (Псалтыр) 69:25; 109:8 (урыс библиемкІэ 68:26; 108:8).

2:1 Пэнтэкост зыцІэ мэфэкІ мэфэшхор – коцхэр къызахыжьырэм ыуж, джуртхэм илъэс къэс ятфэнэрэ мазэм щагъэмэфэкІырэ мэфэкІ мэфэшхор ары. Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхом ыуж, мэфэ шъэныкъозыблэкІыхэкІэ, Пэнтэкост мэфэкІ мэфэшхор къэсы. «Пэнтэ­костым» къикІырэр «яшъэныкъорэр» ары.

 

 

щытыгъэх. 2ОшІэ-дэмышІэу жьыбгъэшхоу къепщэрэм ибырсыр мэкъэшхо фэдэ макъэ уашъом къехи, унэу зэрысхэм зэкІэ мэкъэ­шхор из хъугъэ. 3МашІом фэдэу бзэгухэр къафэлъэгъуа­гъэх. А бзэгухэм загощи, ахэмэ ащыщэу хэтрэ зы цІыфым зы бзэгу къытенагъэу хъугъэ. 4Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зэкІэми агухэм инэу арылъ хъуи, хымабзэхэмкІэ къэгу­щыІэхэу аублагъ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къызэригъэгу­щыІагъэхэм фэдэу.

5Дунаим сыдрэ лъэпкъи щыщхэу Тхьэм ищынагъо зыгу илъ джуртхэр Ерусалим дэсыгъэх. 6А бырсыр мэ­къэшхор къызэхъум, зыфахьын амышІэу, цІыфыбэхэр зэхэлъэдагъэх; сыда пІомэ хэти ежь ыбзэкІэ ахэр къэ­гущыІэхэу зэхахыгъэти ары. 7Лъэшэу агъэшІагъоу зэра­Іожьыщтыгъ:

–Мы къэгущыІэрэ лІыхэр зэкІэ Галилей хэкум щыщ­хэба? 8Ащыгъум тэ тщыщэу, хэти ежь ыбзэкІэ ахэр къэгущыІэхэу зэхихын ылъэкІэу сыдэущтэу хъура? 9 Пар­фие хэгъэгум щыщхэми, Мидие хэгъэгум щыщхэми, Елам хэгъэгум щыщхэми, Месопотамие хэгъэгум исхэми, хэку­хэу Иудейрэ Каппадокиерэ арысхэми, хэкухэу Понтрэ Асиерэ арысхэми, 10хэкухэу Фригиерэ Памфилиерэ арыс­хэми, Мысырымрэ Ливие хэгъэгум щыщ Кириние къалэм пэгъунэгъу лъэныкъомрэ арысхэми, Рим къэлэшхом къи­кІыгъэхэми, 11джуртхэми, прозелитхэми*, Крит хы­гъэхъунэм* щыщхэми, арабхэми, тэ зэкІэ тыбзэхэмкІэ Тхьэм Іофышхохэу ышІагъэхэм якъэбар ахэмэ къаIуатэу зэхэтэхы.

12ЦІыф пстэуми агъэшІагъоу, зыфахьын амышІэу зэра­Іожьыщтыгъ:

–Сыда щыщ мы къэхъугъэр?

13Зыгорэхэри акІэнакІэхэу къаIуагъ:

–Сэнэпс ІэшІум ыгъэутэшъуагъэх.

 

2:11 прозелитыр – зидин зэблэзыхъугъэр ары.

2:11 хыгъэхъунэ – чІыгу гъушъэу псы гузэгум итыр ары.

 

Пэнтэкост мэфэкІ мэфэшхом Петрэ цІыф купышхом хэтхэм

апашъхьэ къызэрэщыгущыІагъэр

 

14Джащыгъум Петрэ апостол пшІыкІузымэ ягъусэу къэ­тэджи, ымакъэ къыІэти, гущыІэу къыублагъ.

–Сшы джуртхэмрэ, Ерусалим дэсхэмрэ, мыр зэжъугъа­шІэ, къасІохэрэми шъукъядэІу. 15Шъо шъузэрэгугъэрэм фэдэу мы лІыхэр утэшъуагъэхэп, сыда пІомэ пчэдыжьым сыхьатыр бгъу* хъугъэ ныІэп. 16Ау мыщ дэжьым къыщыхъугъэр пегъымбар Иоил* Іофэу мырэущтэу зыте­гущыІагъэр ары:

17«Тхьэм мырэущтэу еІо: дунаим иаужырэ мафэхэм

сэ с Псэ ЛъапІэ цІыф пстэуми къафезгъэхыщт.

СигущыІэхэр шъо шъукъохэмрэ шъупхъухэмрэ

агухэм къарыслъхьанхэшъ, къязгъэІощтых.

ШъуикІалэхэми Іофхэр къафэзгъэлъэгъощтых,

шъуинахьыжъхэми пкІыхьапІэхэр язгъэлъэгъущтых.

18 А мафэхэм къысфэлажьэрэ цІыфхэм,

хъулъфыгъэми бзылъфыгъэми, сэ с Псэ ЛъапІэ къафезгъэхыщт,

сигущыІэхэри ахэм агухэм къарыслъхьанхэшъ, къязгъэІощтых.

19Уашъом Іофышхо гъэшІэгъонхэр къыщызгъэлъэгъощтых,

чІылъэми нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр

къыщызгъэлъэгъощтых, лъы, машІо, Іугъошхо къэхъущтых.

20 Зиусхьаным имэфэшхоу щытхъушхо зиІэр къэкІоным

ыпэкІэ, тыгъэри шІункІ къэхъущт, мазэри лъым фэдэу хъущт.

21 Хэт щыщми Зиусхьаныр къыдэІэпыІэнэу елъэІурэри мыкІодэу къэнэжьыщт».

22 Ащ нэужым Петрэ джыри ипсалъэ къыпидзэжьыгъ:

–Шъо, Израил лІыхэр, мы гущыІэхэм шъукъядэІу: Тхьэм Назарет щыщ Хьисэ ежьым зэрэщыщыр шъор­кІэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Тхьэм ар къызэригъэшъыпкъэжьыгъэр

 

2:15 пчэдыжьым сыхьатыр бгъу – гущыІэ-гущыІэу зэбдзэкІымэ, «ящэ­нэрэ сыхьатыр» мэхъу. Ащ къикІырэр пчэдыжьым сыхьатыр бгъур ары.

2:16-20 пегъымбар Иоил . . . зытегущыІагъэр – еплъ Пегъымбар Иоил тхылъэу ытхыгъэм 2:28-32.

 

Хьисэ лъэкІыныгъэ зыхэлъ Іофышхохэмрэ Іофышхо гъэшІэгъонхэмрэ шъуадэжь зэрэщыригъэшІа­гъэхэри, нэшэнэ гъэшІэгъонышхохэр зэрэщыригъэгъэ­лъэгъуагъэхэри ары. 23Тхьэм гухэлъэу ыухыгъэм тетэуи, Тхьэм ар къэхъуным ыпэ къэхъунэу зэришІэщтыгъэм фэдэуи, Хьисэ къышъуІэкІэхьагъ. ЦІыф бзаджэхэм шъо къащым ряжъугъэІулІи яжъугъэукІыгъ. 24Ау Тхьэм ар лІэныгъэм икъин щэчыныгъэм хищыжьыгъэу, лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ; сыда пІомэ лІэныгъэм ар ыІы­гъынэу хъущтыгъэп. 25Пегъымбар Даутэ Хьисэ ехьылІагъэу мырэущтэу къыІуагъ:*

«Зиусхьаныр сапашъхьэ итэу слъэгъу зэпытыгъ.

ЗыкІи симыгъэгумэкІыным пае, ар сиджабгъукІэ къызгот.

26Арышъ, сыгу мэгушІо, сыжэ-бзэгуи мэгушІо.

Спкъи гугъэпІэшІу иІэу псэфыжьыщт,

27сыда пІомэ лІагъэхэм ядунаи сэ спсэ къыщыбгъэнэжьыщтэп.

УиIорышIэ лъапІэм ихьадэ бгъэшъущтэп.

28 ЩыІэныгъэм ыдэжь кІорэ гъогухэр сэбгъэшІагъэх.

Уадэжь сэ сыщыбгъэгушІожьыщт».

29–Сшыхэр, тятэжъышхо Даутэ ехьылІагъэу гушхоны­гъэкІэ сыкъэгущыІэн сыфит. Ар дунаим ехыжьыгъагъ ыкІи чІалъхьажьыгъагъ, непэ къэсыфэ икъэунэ тадэжь щыІ. 30Даутэ пегъымбарэу щытыгъ, ащи ышІэщтыгъ, Мэссихьэу* ежь Даутэ къытехъукІынэу щытыгъэ цІыфхэм ащыщыр ежь Даутэ ипачъыхьэ тІысыпІэ тыригъэтІыс­хьанэу Тхьэм гущыІэ пытэкІэ къызэригъэгугъагъэр*. 31Арышъ, Даутэ къэхъущтыр ешІэти, Мэссихь къыте­гущыІэу* «Тхьэм ар лІагъэхэмэ ядунай къыщигъэнэжьы­щтэп», ыкІи «ащ ихьадэ ыгъэшъущтэп» ыІуи

 

 

2:25-28 пегъымбар Даутэ . . . къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 16:8-11 (урыс библиемкІэ 15:8-11).

2:30 Мэссихь – Мессихьыр ары. Пачъыхьэ Даутэ ылъэпкъ къытехъу­кІыгъэу, пегъымбархэм къызэраІуагъэм тетэу, Израил шъхьафитны­гъэрэ мамыр тетыгъорэ аригъэгъотынхэу Тхьэм Израил къызэри­гъэгугъэгъэ пщы лъапІэр ары.

2:30 Тхьэм гущыІэ пытэкІэ къызэригъэгугъагъэр – еплъ Сэбур (Псал­тыр) 132:11 (урыс библиемкІэ 131:11).

2:31 Даутэ . . . Мэссихьым къытегущыІэу – еплъ Сэбур (Псалтыр) 16:10 (урыс библиемкІэ 15:10).

 

къызеІом, зыфиІуагъэр Мэссихь лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьынэу зэрэщытыгъэр ары. 32А Хьисэ ары Тхьэм лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъэр, а Іофыми тэ зэкІэри тыри­шыхьат. 33Тхьэм Хьисэ уашъом дищэежьи, иджабгъукІэ зыгуегъэтІысхьэм ыуж, Ты лъапІэм ежь ы Псэ ЛъапІэу къызэригъэгугъагъэр къыритыгъ, зэрэшъулъэгъурэм ыкІи зэрэзэхэшъухырэм фэдэуи Хьисэ Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къытфыригъэхыгъ. 34Сыда пІомэ Даутэ уашъом дэкІое­жьыгъэп, ау мырэущтэу къыІуагъ:*

«Тхьэу Зиусхьаным сэ си Зиусхьан къыриІуагъ:

35О уипыихэр лъэгукІэтын пфэсшІыхэфэ,

сэ сиджабгъукІэ къызготІысхь».

36–Арышъ, Израил цІыф пстэуми мыр яшъыпкъэу арэшІ: Мы Хьисэу шъо къащым ешъуІулІыгъэр, Тхьэм ыкІи Зиусхьанэу ыкІи Мэссихьэу къыгъэхъугъ.

37ЦІыфхэм ар зызэхахым, агу хэуІагъ. Ахэмэ Петрэрэ адрэ апостолхэмрэ къараІуагъ:

–Тшыхэр, сыда тэ тшІэн фаер?

38–ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, Хьисэ Мэссихь ыцІэкІэ шъо пстэуми зытэжъугъэумэхъ*, Тхьэм шъуи­псэкІодхэр къышъуфигъэгъунхэм пае,– ариІожьыгъ Петрэ. –Ащыгъум Тхьэм итынэу ежь ы Псэ ЛъапІэ шъу­гухэм къарилъхьащт. 39Тхьэм ежь ы Псэ ЛъапІэ зыфы­ригъэхынэу къыгъэгугъагъэхэр шъори, шъуибынхэри, чыжьэу щыІэ цІыфхэри зэкІэ – цІыфхэу ежь ибын хъун­хэу Зиусхьанэу ти Тхьэ зэкІэ заджэхэрэр ары.

40НэмыкІ гущыІабэкІэ Петрэ ахэмэ афигъэпытэу ялъэ­Іугъ:

–Мы лъэпкъ къуанчэм Тхьэм зыхежъугъэщыжьи, шъу­мыкІодэу зыкъежъугъэгъэнэжь.

41Арэущтэу Петрэ игущыІэхэр зыштагъэхэм зарагъэумэ­хъыгъ. А мафэм шІошъхъуныгъэ зиІэхэм япчъагъэ минищ фэдиз хэхъуагъ. 42Емызэщхэу шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэ цІыфхэм апостолхэм Тхьэм игущыІэхэр зара­гъэгъашІэхэу зэпытыщтыгъэх, зэкъошхэм фэдэуи зэхэ­тыгъэх, хьалыгъу зэгуачы зэпытыщтыгъ, Тхьэми елъэІу зэпытыщтыгъэх.

 

2:34-35 Даутэ . . . къыІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 110:1 (урыс библиемкІэ 109:1).

2:38 умэхъыныр – еплъ 1:5.

2:42 хьалыгъу зэгуачы зэпытыщтыгъ – Хьисэ лІи, лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэр агу къагъэкІыжьызэ, ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр зэдашхэх.

 

 

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэм язэкъошныгъ

 

43Апостолхэм Іофышхо гъэшІэгъон Іаджыхэр ашІагъэ­хэти, нэшэнэ гъэшІэгъонышхо Іаджыхэри къагъэлъэ­гъуагъэхэти, цІыфхэм зэкІэ агухэм щынагъо арылъ хъу­гъэ. 44ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр зэкІэ зэгъусагъэх, яІэри зэкІэ язэфэдагъ. 45Ямылъкухэмрэ яхьапщыпхэмрэ ащэхи, къыкІэкІыгъэм щыщ хэти ищыкІагъэм фэдиз ратыгъ. 46Зыгу-зыпсэу мафэ къаси Тхьэм иунэшхо щызэІукІэ зэпытыщтыгъэх. Яунэхэми хьалыгъур щызэгуачыщтыгъ, гушІохэу агу шъыпкъэхэкІэ зэдашхэщтыгъэх. 47Тхьэм ищытхъу ашІыщтыгъ, цІыф пстэуми агуи яІущтыгъ. Зиусхьаным цІыфхэу мыкІодхэу къыгъэнэжьхэрэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм япчъагъэ мафэ къэси хигъа­хъощтыгъ.