Des1Des2Des3Des4Des5Des6

19

ЯПШІЫКІУБГЪОНЭРЭШЪХЬ

 

Паул Тхьэм игущыІэхэр Ефес къалэм

зэрэщигъэІущтыгъэхэр

 

Аполлос Коринф къалэм щыІэ зэхъум, Паул ыпшъэрэ хэкухэм акІоцІырыкІи, Ефес къалэм* нэсыгъ. Ащ дэ­жьым ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ нэбгырэ куп къыщигъотхи, мырэущтэу яупчІыгъ:

2–ШІошъхъуныгъэ шъуиІэ зэхъум, Тхьэм ы Псэ Лъа­пІэ шъугухэм арылъ хъугъа?

 

18:25 умэхъыныгъэу Иуан зытегущыІэщтыгъэм нэмыкІ – Аполлос чыристанхэм цІыфхэр зыкІаумэхъыхэрэр ышІэщтыгъэп. Еплъ 19:2-5.

19:1 Ефес къалэр – Асие хэкоу Рим (Рум) къэралыгъошхом щыщым икъэлэшхоу щытыгъ.

 

–Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ щыІэуи тэ зэхэтхыгъэп,– къыра­Іожьыгъ ахэмэ.

3–Умэхъыныгъэу* шъузэраумэхъыгъэм къикІырэр сы­да?– яупчІыгъ Паул.

–Умэхъыныгъэу Иуан зытегущыІэщтыгъэр ары,– къа­Іожьыгъ ахэмэ.

4–Иуан зипсэкІодхэм афыкІэгъожьыгъэхэр ыумэхъы­щтыгъэх,– къыІуагъ Паул. –Иуан ежь ыужкІэ къэ­кІощтымкІэ, Мэссихь Хьисэ ары, цІыфхэм шІошъхъу­ныгъэ яІэн фаеу ариІуагъ.

5Ар зызэхахым, Зиусхьанэу Хьисэ ыцІэкІэ зарагъэ­умэхъыгъ. 6Паул ыІэхэр затрелъхьэм, Тхьэм ы Псэ Лъа­пІэ къафехи, амышІэрэ бзэхэмкІэ къэгущыІагъэх. Тхьэм ежь игущыІэхэри ахэмэ агухэм къарилъхьэхэу ахэр къари­гъэІуагъэх. 7Ахэр нэбгырэ пшІыкІутІум фэдиз хъущты­гъэх.

8ЕтІанэ Паул синэгогум чІахьэти, цІыфхэм гушхо­ныгъэкІэ янэкъокъузэ, ашІошъ ыгъэхъухэзэ, Тхьэм и Тетыгъошхо* икъэбар мэзищэ ариІуатэщтыгъ. 9Ау зы куп къаигъагъэкІэ зекІуагъэ, цІыфхэм апашъхьэ Зиус­хьаным игъогу ІэягъэкІэ щытегущыІэу, шІошъхъуныгъэ иІэ хъунэу ыдагъэп. Джащыгъум Паул ахэмэ къахэкІы­жьи, ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр къахищыжьыгъэх, мафэ къэси Тиранн иеджапІэ Тхьэм игущыІэхэр щи­гъэІущтыгъэх. 10Асие хэкум ис алыджхэри джуртхэри зэкІэ Зиусхьанэу Хьисэ ехьылІэгъэ къэбарышІум ригъэ­дэІухэзэ, Паул илъэситІо ыукъудыигъ.

 

Скевэ ыкъохэм джынапцІэхэр цІыфхэм ахафышъухэмэ

еплъыхэу зэрэщытыгъэхэр

 

11Тхьэм Паул Іофышхо гъэшІэгъон дэдэхэр ышІэнхэу ригъэлъэкІыщтыгъ. 12Паул ыкІышъо нэсыгъэ Іэплъэ­кІхэри кІыІутелъхэри сымаджэхэм атралъхьащтыгъэх. ЗатралъхьахэкІэ, ахэр хъужьыщтыгъэх, ахэми ахэс джы­напцІэхэри ахэкІыжьыщтыгъэх.

13 Ау джурт купэу цІыфхэм джынапцІэхэр ахэзыфыхэу къэзыкIухьэщтыгъэхэм

 

19:3 умэхъыныр - еплъ 1:5.

19:8 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1:3.

 

Хьисэ ыцІэ къаІозэ, джынапцІэхэр цІыфхэм ахафышъухэмэ еплъыщтыгъэх.

–Хьисээу зикъэбар Паул къыгъэІурэм ыцІэкІэ мы цІыфым шъухэкІынэу унашъо къышъуфэсэшІы,– аІощтыгъ ахэмэ.

14Джурт дин пэщэшхоу Скевэ ыкъуибли арэущтэу ашІы­щтыгъ.

15–Хьисэ сэшІэ, Паул икъэбари зэхэсхыгъ, ау шъо хэт шъущыщ? – пэгъокІ аритыжьыгъ джынэпцІэ Іаем. 16ЕтІанэ джынапцІэр зыхэс цІыфыр атебани, зэкІэми атекІуагъ. Ахэмэ лыешхо зэрарихыгъэм пае, пцІанэхэу, уІагъэхэу унэм ичъыжьыгъэх.

17Мы къэбарыр Ефес дэс алыджхэми джуртхэми зызэ­хахым, зэкІэри щынэгъошхом хэфагъэх. Арэущтэу Зиус­хьанэу Хьисэ ыцІэ щытхъу фашІыщтыгъ. 18ШІошъхъу­ныгъэ зиІэ хъугъэхэм ащыщхэу бэ къакІохи, бзэджа­гъэхэу ашІагъэхэр цІыфмэ зэхахызэ Тхьэм ыпашъхьэ ралъхьагъэх. 19Ушхъухьаныгъэм пылъ цІыф Іаджыми ятхылъхэр къаугъоихи, цІыф пстэуми апашъхьэ щагъэ­стыгъэх. А тхылъхэм ауасэхэр залъытэхэм, ты­жьын ахъщэ* мин шъэныкъо хъугъэ. 20Арэущтэу Зиу­схьаным игущыІэхэр цІыф нахьыбэхэм анэсхэу, инэу зыщаубгъущтыгъ.

 

Ефес къалэм дэсхэм бырсырышхо зэрашІыгъэр

 

21Мы Іофхэр зэкІэ къызэхъухэ ужым, Паул хэкухэу Македониерэ* Ахаиерэ* акІоцІырыкІынышъ, Ерусалим кІонэу ыгу риубытагъ.

–Ерусалим сызыкІорэ ужым, Рим къэлэшхоми сыкІон фае,– ыІуагъ. 22Паул иІэпыІэгъухэм ащыщхэу нэбгы­ритІоу Тимофейрэ Ерастрэ Македоние хэкум кІонхэу ыпэ ыгъэкІуагъэх. Ежьыр Асие хэкум зы тІэкІукІэ къэ­нагъ.

23А мафэхэм Зиусхьаным игъогу пае бырсырышхо къэхъугъ; 24сыда пІомэ

 

 

19:19 тыжьын ахъщэ – зы тыжьын ахъщэр а уахътэм лэжьакІом имэфапкІэщтыгъ.

19:21 Македоние хэкур – еплъ 16:9.

19:21 Ахаие хэкур – еплъ 18:12.

 

Димитрый ыцІэу, зы тыжьынашІэ горэ а къалэм дэсыгъ. Артемидэ* зыфаІорэ тхьэ нэпцІ бзылъфыгъэ горэм итхьэлъэІупІэ унэ цІыкІужьыехэу тыжьыным къыхэшІыкІыгъэхэр ышІыхэзэ, тыжьынашІэмэ федабэ а Димитрый къафихьыщтыгъэ. 25Димитрый а тыжьынашІэхэри ащ фэдэ ІэшІагъэ Іоф зиІэхэри ыугъои­хи мырэущтэу къыІуагъ:

–ЛІы куп, мы Іофым тибаиныгъэ къызэрэхэкІырэр шъошІэ. 26Мы Паул Ефес къалэм имызакъоу, Асие нахьы­бэми, «ЦІыфхэм ашІыгъэ тхьэ шъо теплъэхэр тхьэ шъы­пкъэхэу щытхэп», ыІозэ, цІыф купышхом ашІошъ ыгъэ­хъузэ зэригъэгъощагъэхэр шъо шъолъэгъу ыкІи зэхэшъохы. 27Тэ тиІэшІэгъэ Іофыр цІыфхэм зэрэ­зэрамыпэсыщтым изакъоу арэп щынагъор, ау Артемидэ бзылъфыгъэ тхьэшхом итхьэлъэІупІэ унэшхоми пхъатэ зэрэпамыхьыжьыщтри, Асие хэкуми зэкІэ дунаими зэкІэ щыдгъэлъапІэрэ Артемидэ ищытхъушхо зэрэкІодыжьы­щтри ары щынагъор.

28Ар зызэхахым, лІы купышхор лъэшэу губжыхи къэкуощтыгъэх:

–Ефес къалэм и Артемидэ лъэпІэ дэд.

29Бырсырышхо къалэм къыщыхъугъ. Македонием щыщхэу Паул игъогу гъусэхэу Гайрэ Аристархрэ аубытхи, зыдащэхэзэ, зэкІэ зэхэтхэу зэІукІапІэм илъэ­дагъэх. 30Паул цІыфмэ ахэхьанэу фэягъ, ау ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм фадагъэп. 31Асие хэкум итхьама­тэхэм ащыщхэу, Паул иблагъэу щытхэм макъэ рагъэІуи, «ЗэІукІапІэм умыкІу», аІозэ елъэІугъэх.

32Джащыгъум зым зы ыІозэ, адрэми нэмыкІ ыІозэ, цІыфхэр зэрэгъэкуощтыгъэх; сыда пІомэ зэІукІэгъэ цІыф­хэм бырсырышхо къахэхъухьагъэти ары. Нахьыбэми зыкІы­зэІукІагъэхэр ашІэщтыгъэп. 33Джуртмэ Александрэ цІыф купышхом къыхырагъэщыжьи, цІыфхэм апашъхьэ къыра­гъэуцуагъ. Александрэ ыІэ къыІэти, цІыфхэм апашъхьэ къыщыгущыІэнэу фэягъ. 34Ау Александрэ джуртэу зэрэ­щытыр зашІэм, зы макъэкІэ сыхьэтитІукІэ зэкІэри куощты­гъэх:

–Ефес къалэм и Артемидэ лъэпІэ дэд.

35Аужыпкъэм къалэм итхакІо цІыф купышхор ыгъэ­самбыри къыІуагъ:

 

19:24 Артемидэ – алыджыбзэкІэ Ефес къалэм итхьэ нэпцІым ыцІэ Артемидэ, римыбзэкІи ыцІэр Дианэ арыгъэ.

 

–Ефес лІыхэр! Бзылъфыгъэ тхьэшхоу Артемидэрэ ащ ышъо теплъэу уашъом къефэхыгъэмрэ яухъумакІоу Ефес къалэр зэрэщытыр зымышІэрэ цІыф щыІа? 36Ефес къалэр ахэмэ яухъумакІоу зэрэщытым щэч хэлъэпти, шъо зыжъугъэсамбырынышъ, шъхьэпсынкІэу шъумызе­кІу. 37Мы лІыхэр тхьэлъэІупІэ унэшхохэм ямытыгъуагъэхэу, титхьэу бзылъфыгъэм къемыхъоныгъэхэу, шъо мыщ дэжьым къэшъущагъэх. 38Димитрыйрэ ежь игъусэу ІэшІэгъэ Іоф зиІэхэмрэ цІыф горэм дэон Іоф фыряІэмэ, Іэшъхьэтетхэр цІыфхэм ядэон Іофхэм зыщахаплъэрэ мафэхэр щыІэх. Дэон Іоф азыфагу дэлъмэ, зэрэдаох. 39Ащ нэмыкІэу зыгорэм шъуфаемэ, къалэм дэсхэм яхасэу хабзэм тетым а Іофыр зэшІуихын фае. 40Іофхэу непэ хъугъэхэм апае, «ЗыкъэшъоІэты», аІоу, Рим тетыгъо зиІэхэм тагъэмысэнэу щынагъо щыІ. Сыда пІомэ мы бырсырышхор зэрэтшІыгъэм пае, къытфагъэгъунэу ушъхьагъу тшІынэу зи тиІэп.

А гущыІэхэр къызеІохэ ужым, цІыфхэр зэбгыригъэ­кІыжьыгъэх.